ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หี

   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หี-, *หี*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
หี้ยน[เหี่ยน] (adj ) สั้น

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หีPussy

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หี้water monitor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หี[N] vagina, See also: pudendum, pudenda, cunt, Syn. โยนี, Thai definition: ของลับของเพศหญิง, อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง
หี[CLAS] box, See also: casket, chest, trunk, coffer, Example: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำนาฬิกากับหินและหีบดนตรีขนาดใหญ่ 1 หีบมาแสดงในงาน, Thai definition: ลักษณนามของหีบ
หี[N] casket, See also: box, chest, trunk, coffer, Syn. ลัง, Example: ไปหีบไม้เก่าคร่ำคร่าจนบานพับขึ้นสนิมต้องออกแรงดึงเต็มที่จึงเปิดออก, Thai definition: ภาชนะใส่สิ่งของ รูปสี่เหลี่ยม มีฝา
หี[V] press, See also: squeeze, crush, compress, Syn. บีบ, คั้น, เค้น, Thai definition: บีบเค้นให้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อย หีบฝ้าย
หีบศพ[N] coffin, See also: casket, Syn. โลง, โลงศพ, Example: เจ้าภาพยังหาช่างแต่งหีบศพไม่ได้, Count unit: ใบ, ลูก, หีบ, Thai definition: หีบสำหรับบรรจุศพ
หีนยาน[N] Hinayana, See also: Little Vehicle, Syn. หินยาน, เถรวาท, ทักษิณนิกาย, Ant. มหายาน, Thai definition: ลัทธิที่ถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทำสังคายนาไว้
หีบห่อ[N] package, See also: parcel, bundle, packet, Syn. พัสดุภัณฑ์, พัสดุ, Example: พนักงานกำลังจัดสินค้าใส่หีบห่อ, Thai definition: วัตถุสิ่งของที่บรรจุกล่องหรือมีสิ่งอื่นห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อส่งไปในที่อื่น
หีบเพลง[N] accordion, See also: harmonica, mouth-organ, concertina, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องอัดลมทำด้วยไม้หุ้มกระดาษมีรู มีลิ้น ใช้นิ้วปิดเปิดให้เป็นเสียงเพลง
หีบเสียง[N] gramophone, See also: phonograph, record player, Example: ผมเล่นหีบเสียงเป็นอย่างเดียว, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องทำให้จานเสียงหมุนแล้วมีเสียงออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หีน. อวัยวะสืบพันธุ์ของหญิงหรือสัตว์เพศเมียบางชนิด.
หีว. นิด, เล็ก, น้อย.
หีตาน. รูเล็กที่หัวตา.
หีน-(หีนะ-, หีนนะ-, ฮีนะ-) ว. เลว, ทราม, ตํ่าช้า.
หีนยาน(หีนะยาน, หีนนะยาน, ฮีนะยาน) น. ชื่อนิกายพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ที่ถือกันในลังกา พม่า และไทยเป็นต้น, หินยาน หรือ เถรวาท ก็ว่า.
หีบ ๑น. ภาชนะใส่สิ่งของ รูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นต้น มีฝา.
หีบ ๒ก. บีบเค้นให้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อย หีบฝ้าย.
หีบชักน. หีบไม้รูปทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีที่ตั้งโถอุจจาระ ด้านหลังเปิดได้เพื่อชักโถออกทำความสะอาด ตอนบนเป็นที่นั่ง มีร่องเจาะตรงกับปากโถตอนล่าง.
หีบฝ้ายก. บีบเมล็ดออกจากปุยฝ้าย.
หีบฝ้ายน. เรียกเครื่องมือบีบเมล็ดออกจากปุยฝ้าย ว่า เครื่องหีบฝ้าย, อีสานเรียกว่า อิ้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ballot boxหีบบัตรเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballot box; box, ballotหีบบัตรเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
box, ballot; ballot boxหีบบัตรเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
packageหีบห่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
packed parcelหีบห่อพัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste packageหีบห่อกากกัมมันตรังสี, ภาชนะที่มีกากกัมมันตรังสีในรูปแบบต่างๆ หลังการปรับสภาพบรรจุอยู่ รวมทั้งวัสดุดูดซับ และ/หรือ วัสดุบุผนังภาชนะ ซึ่งต้องจัดเตรียมให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติงาน การเก็บรักษา การขนส่ง และการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ที่มีกากแก้วกัมมันตรังสีหลังจากปรับสภาพแล้วบรรจุอยู่ [นิวเคลียร์]
Accordionหีบเพลงชัก [TU Subject Heading]
Harmonicaหีบเพลงเป่า [TU Subject Heading]
Boxesหี[การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Could we leave ball-bags out the conversation for now, please?เราไม่พูดเรื่องไข่เหี่ยว กันตอนนี้ได้ไหมครับ Smell the Weakness (2017)
I just wish that ball-bag Vincent could have told me about this first.ฉันแค่หวังว่าไอ้ไข่เหี่ยววินเซนต์ จะบอกเรื่องนี้กับฉันก่อน Smell the Weakness (2017)
So, you quit your job, without consulting me, because he wouldn't give you a car when we've already got two cars.เข้าใจล่ะ นายคิดว่าการที่ตัวเอง เป็นคนตัวเหี่ยวน่าเกลียด เท่ากับเป็นปรมาจารย์เจได ไอ้พวกปัญญาอ่อน พวกนายจะลุกไปได้หรือยัง Sexy Rollercoasters (2017)
Because it's the cutting edge of technology, Carol, not a genie from a fucking lamp.ผมยังไม่เคยเจอพนักงานขายคนไหน ที่ไม่ได้เป็นขี้แพ้สักคน ได้เลยเจ้านาย ผมแน่ใจว่าผม ก็จะแสดงตัวเป็นไอ้เหี้ยมเหมือนกัน Sexy Rollercoasters (2017)
Listen to me, cunt.ฟังให้ดีนะไอ้หน้าหี Eastwatch (2017)
Nothing fucks you harder than time.ไม่มีเหี้ยอะไร หนักได้เท่าเวลา Eastwatch (2017)
Then we're fucked. Best hurry.ก็เหี้ยเลย รีบไปเถอะ Eastwatch (2017)
All your spies, your little birds, did they tell you Viserys was cruel, stupid, and weak?สายลับเจ้า นกน้อยเจ้า บอกบ้างไหมว่าวิเซริสทั้งโหดเหี้ยม โง่เง่า และอ่อนแอ? Stormborn (2017)
There's no divine justice, you dumb cunt.ความยุติธรรมของพระเจ้ามันไม่มีจริงไอ้หน้าหี Dragonstone (2017)
If he's so all-powerful, why doesn't he just tell you what the fuck he wants?ถ้ามันมีอำนาจขนาดนี้ ทำไมไม่บอกเลยว่าต้องการเหี้ยอะไร Dragonstone (2017)
Bald cunt.ไอ้เหม่งหน้าหี Dragonstone (2017)
I did it, you bastard!กูเป็นคนทำเอง ไอ้เหี้ย! The King (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หี[n.] (hī) EN: vagina ; pudendum ; pudenda ; cunt   FR: vagin [m] ; vulve [f]
หี[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หี[n.] (hīp) EN: [classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer]   
หี[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress   FR: presser
หีบกระดาษ[n. exp.] (hīp kradāt) FR: carton [m] ; emballage [m]
หีบกระสุน[n. exp.] (hīp krasun) EN: ammunition chest   FR: caisse de munitions [f]
หีบดนตรี[n. exp.] (hīp dontrī) FR: boîte à musique [f]
หีบบัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (hīp bat leūaktang) EN: ballot box   FR: urne (électorale) [f]
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket   FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
หีบศพ[n.] (hīpsop) EN: coffin ; casket   FR: cercueil [m] ; bière [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accordion[N] หีบเพลง
bale[N] หีบห่อ, See also: บรรจุภัณฑ์, Syn. package
ballot box[N] หีบหรือกล่องใส่บัตรลงคะแนน, Syn. polling place, polling booth
box[N] กล่อง, See also: หีบ, ลัง, กลัก, คอก, Syn. container
casket[N] หีบศพ, Syn. coffin, funerary box
chest[N] หีบ, See also: ลัง, กล่อง, Syn. case, box
coffer[N] หีบสมบัติ, See also: หีบเงิน, กำปั่น, กล่องใส่ของมีค่า, Syn. case, chest, strongbox
coffin[N] โลงศพ, See also: หีบศพ, Syn. casket, sarcophagus
container[N] ภาชนะใส่ของ, See also: หีบบรรจุ, Syn. holder, box, package
gramophone[N] หีบเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accordion(อะคอร์' เดียน) n.,adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acrimony(แอค'ริโมนี) n. ความรุนแรง, ความดุเดือด, ความเหี้ยม, Syn. acerbity)
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
ark(อาร์คฺ) n. เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดย Noah (ในคัมภีร์ไบเบิล) ,ที่หลบภัย,หี
arkwright(อาร์ค'ไรทฺ) n. คนสร้างหีบหรือเรือสี่เหลี่ยม (maker of arks or chests)
atrophied(เอ'ทระฟีดฺ) adj. ฝ่อลีบ,หดเหี่ยว,เสื่อมถอย, Syn. wasted,withered)
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม,การลดลง. -vt.,vi. เสื่อม ถอย,ฝ่อลีบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
accordion(n) หีบเพลง
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
box(vt) ใส่หีบ,ใส่กล่อง,บรรจุหีบ,ชกมวย
bridle(vt) ใส่บังเหียนม้า,รั้งบังเหียน
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ark of the Covenant (n ) หีบแห่งพันธสัญญา บรรจุบัญญัติสิบประการของพระเจ้าไว้
pussy (n ) หี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
おまんこ[おまんこ, omanko] (n slang) หี , See also: S. chitsu, R. omeko

German-Thai: Longdo Dictionary
kaltblütig(adj adv) โหดร้าย, เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, อำมหิต เช่น Er hat sie kaltblütig umgebracht. = เขาฆ่าหล่อนได้อย่างเหี้ยมโหด
Falte(n) |die, pl. Falten| รอยเหี่ยวย่น, รอยพับ, See also: Related: falten
Kiste(n) |die, pl. Kisten| หีบ, ลัง, อาจหมายถึงกล่องได้, See also: Related: Karton

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top