ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vacancy

V EY1 K AH0 N S IY0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vacancy-, *vacancy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacancy[N] ตำแหน่งว่าง, Syn. opening, unfilled position
vacancy[N] ห้องว่าง, See also: ที่พักสำหรับให้เช่าว่าง, Syn. empty room
vacancy[N] พื้นที่ว่าง, See also: ที่ว่าง, ช่องว่าง, Syn. void
vacancy[N] ความว่างเปล่า, Syn. blankness, emptiness
vacancy[N] การขาดความคิด, See also: การขาดปัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacancy(เว'เคินซี) n. ความว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ที่ว่าง,ช่องว่าง,การขาดความคิดหรือปัญญา,เวลาว่าง., Syn. void

English-Thai: Nontri Dictionary
vacancy(n) ความว่าง,ตำแหน่งว่าง,ช่องว่าง,ที่ว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vacancyตำแหน่งว่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacancyการว่าง, ตำแหน่งว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Christina Howard's promotion has created a vacancy that we've decided to fill... with in-house personnel.Christina Howard's promotion created a vacancy that we've decided to fill... ...with in-house personnel. Maid in Manhattan (2002)
No more vacancy.ไม่ทันเวลาแล้วค่ะ My Girl (2005)
No more vacancy?ไม่ทันเวลาแล้วเหรอ? My Girl (2005)
I hear there's a vacancy in your a capella group.ผมได้ยินว่ามีที่ว่าง ในวงของคุณ Acafellas (2009)
I happen to have a vacancy in that department,บังเอิญว่าฉันกำลังขาดมันอยู่ By the Light of the Moon (2010)
Nam-Song District, will also require a new elected representative to fill the vacancy.ตำบลนัมซองก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมให้ได้ผู้แทนคนใหม่ Dae Mul (2010)
Even though our company doesn't have any empty vacancy.แม้ว่าบริษัทเราจะไม่มีตำแหน่งว่าง Episode #1.12 (2010)
You think it will switch off that vacancy sign in your soul, but the truth is, taking a life's just gonna make things a whole lot more complicated.หลังจากนั้น นายจะรู้สึกมีพลัง มีคุณค่าขึ้นมา แต่จริงๆแล้ว การฆ่าคนตายจะยิ่ง Ring Around the Rosie (2011)
And I need you to create a vacancy for me...และผมอยากให้คุณ หาที่ว่างให้ผม... Mission Creep (2011)
You should see if they have a vacancy here.คุณควรจะเห็นว่าที่นี่เขามีที่ว่าง Resurrection (2012)
No, my father stepped down to focus on his political career, and I humbly filled the vacancy.พ่อของผมลงจากตำแหน่งเอง เพื่อให้ความสำคัญกับอาชีพทางการเมือง และผมแค่เข้ามาเติมเต็มที่ว่างนั้น Identity (2013)
Do you like solving crimes? Do you have a vacancy?แล้วคุณชอบการไขคดีหรือเปล่า มีตำแหน่งว่างให้ฉันมั๊ยล่ะ The Sign of Three (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vacancyDo you have a vacancy?
vacancyHis resignation left a vacancy in the cabinet.
vacancyThey filled the vacancy by appointment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำแหน่งงาน[N] vacancy, See also: job, position, work, Example: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: ฐานะทางการงาน
ตำแหน่งว่าง[N] vacancy, Syn. ตำแหน่งงานว่าง, Example: ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคบรรณาธิการกิจยังเป็นตำแหน่งยังว่างอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำแหน่งว่าง[n. exp.] (tamnaeng wāng) EN: vacancy   FR: poste vacant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VACANCY    V EY1 K AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vacancy    (n) vˈɛɪkənsiː (v ei1 k @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空缺[kòng quē, ㄎㄨㄥˋ ㄑㄩㄝ, ] vacancy, #17,734 [Add to Longdo]
空额[kòng é, ㄎㄨㄥˋ ㄜˊ, / ] vacancy; unfilled work place, #114,864 [Add to Longdo]
遗缺[yí quē, ㄧˊ ㄑㄩㄝ, / ] vacancy, #129,445 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
求人口[きゅうじんぐち, kyuujinguchi] (n) job vacancy [Add to Longdo]
空き(P);明き[あき, aki] (n) (1) space; room; emptiness; gap; (2) opening; vacancy; empty seat; (3) free time; time to spare; (4) disuse; unused thing; (P) [Add to Longdo]
空き間;空間(io)[あきま, akima] (n,adj-no) vacancy; room for rent or lease [Add to Longdo]
空き部屋;空部屋[あきべや, akibeya] (n) available room (hotel); vacancy; room to let [Add to Longdo]
空虚[くうきょ, kuukyo] (adj-na,n) emptiness; vacancy; (P) [Add to Longdo]
空席[くうせき, kuuseki] (n,adj-no) vacancy; vacant seat; room; (P) [Add to Longdo]
欠;缺(oK)[けつ, ketsu] (n) lack; deficiency; vacancy [Add to Longdo]
欠員[けついん, ketsuin] (n,adj-no) vacancy; vacant position; (P) [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]
穴を埋める[あなをうめる, anawoumeru] (exp,v1) to fill in a hole; to plug up a hole; to fill in for a vacancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vacancy \Va"can*cy\, n.; pl. {Vacancies}. [Cf. F. vacance.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being vacant; emptiness; hence,
    freedom from employment; intermission; leisure; idleness;
    listlessness.
    [1913 Webster]
 
       All dispositions to idleness or vacancy, even before
       they are habits, are dangerous.    --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is vacant. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) Empty space; vacuity; vacuum.
      [1913 Webster]
 
         How is't with you,
         That you do bend your eye on vacancy? --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) An open or unoccupied space between bodies or things;
      an interruption of continuity; chasm; gap; as, a
      vacancy between buildings; a vacancy between sentences
      or thoughts.
      [1913 Webster]
    (c) Unemployed time; interval of leisure; time of
      intermission; vacation.
      [1913 Webster]
 
         Time lost partly in too oft idle vacancies given
         both to schools and universities. --Milton.
      [1913 Webster]
 
         No interim, not a minute's vacancy. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Those little vacancies from toil are sweet.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (d) A place or post unfilled; an unoccupied office; as, a
      vacancy in the senate, in a school, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vacancy
   n 1: being unoccupied
   2: an empty area or space; "the huge desert voids"; "the
     emptiness of outer space"; "without their support he'll be
     ruling in a vacuum" [syn: {void}, {vacancy}, {emptiness},
     {vacuum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top