ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vacate

V EY1 K EY0 T   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vacate-, *vacate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacate[VT] ปล่อยให้ว่าง, See also: ทำให้ว่าง, Syn. empty
vacate[VT] ออกจาก, See also: ออกไปจาก, ย้ายออก, Syn. depart, leave
vacate[VT] พ้นตำแหน่ง, See also: สละตำแหน่ง, ลาออก, ถอนตัวจาก, ออกจากงาน, Syn. resign, leave, quit
vacate[VT] ยกเลิก (ทางกฎหมาย), See also: ทำให้ไม่มีผลตามกฎหมาย, ทำให้โมฆะ, Syn. annul, invalidate, void

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacate(เว'เคท) vt.,vi. ทำให้ว่าง,เอาออก,ย้าย,เจียดออก,ทำให้ว่าง,ยกเลิก,เพิกถอน., See also: vacatable adj., Syn. annul

English-Thai: Nontri Dictionary
vacate(vt) ทำให้ว่าง,ถอน,สละตำแหน่ง,ย้ายที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vacateออกไปจาก, ถอนออกไป, ทำให้ว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacate officeออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacate officeออกจากตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All prison officers to vacate the wing.ทั้งหมดเจ้าหน้าที่เรือนจำ เพื่อละปีก In the Name of the Father (1993)
All officers vacate the wing!เจ้าหน้าที่ทั้งหมด ปีกละ! In the Name of the Father (1993)
I'm afraid you're gonna have to vacate this area.ผมเกรงว่าคุณจะต้องออกไปจากตรงนี้ Hope Springs (2003)
Vacate immediately.ออกไปทันที. National Treasure (2004)
You're supposed to vacate life, do the unexpected.เราควรทำเรื่องไม่คาดคิด The Holiday (2006)
I'm gonna have to ask you to vacate the premises.I'm gonna have to ask you to vacate the premises. Night at the Museum (2006)
It's telling us to vacate the area.มันบอกให้เราย้ายออกจากสถานที่นี้ Episode #1.8 (2008)
They'll vacate their only known safe house, and we'll never hear from them.ถ้าพวกนั้นถอนตัวจากแหล่งกบดาน เราจะไม่เหลืออะไรเลย Body of Lies (2008)
Jesse Bruce Pinkman pursuant to Section 47-8-1 3 of the New Mexico Real Property Code you are hereby given notice to vacate the premises listed as 9809 Margo, Albuquerque, 871 04.ของนิวเม็กซิโก หมายเลขผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ย้ายออกไป ตามสถานที่ที่ระบุไว้ 9809 มาร์โก Down (2009)
Vacate the house in 72 hours.เข้าใจไหมครับ Down (2009)
And vacate the premises by sunday.และออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันอาทิตย์ The Eyes Have It (2009)
Mr. bass, you need to vacate the premises... immediately.คุณแบส ผมเกรงว่าคุณจะต้องออกจากที่นี่ทันทีครับ The Empire Strikes Jack (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตากอากาศ[V] vacate, See also: take vacation, have a holiday, go to summer resort, go away for summer holidays, avoid (es, Syn. พักผ่อน, Example: ชาวต่างชาตินิยมมาตากอากาศที่พัทยา, Thai definition: ไปพักผ่อนในที่ที่มีอากาศดี
ละ[V] vacate, See also: leave, depart, abandon, Syn. ละวาง, Example: ทันทีที่ครูละสายตา เด็กๆ ก็หันมาคุยกัน, Thai definition: อาการที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่
ละ[V] vacate, See also: leave, depart, abandon, Syn. ละวาง, Example: ทันทีที่ครูละสายตา เด็กๆ ก็หันมาคุยกัน, Thai definition: อาการที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays   FR: prendre des vacances ; partir en villégiature

CMU English Pronouncing Dictionary
VACATE    V EY1 K EY0 T
VACATED    V EY0 K EY1 T AH0 D
VACATED    V EY1 K EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vacate    (v) vˈəkˈɛɪt (v @1 k ei1 t)
vacated    (v) vˈəkˈɛɪtɪd (v @1 k ei1 t i d)
vacates    (v) vˈəkˈɛɪts (v @1 k ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き払う;引きはらう;引払う(io)[ひきはらう, hikiharau] (v5u,vt) to vacate; to move out [Add to Longdo]
開け払う;明け払う[あけはらう, akeharau] (v5u,vt) to open; to vacate [Add to Longdo]
畳む[たたむ, tatamu] (v5m,vt) (1) to fold (clothes); (2) to close (a shop); (3) to vacate; (P) [Add to Longdo]
明け渡す;明渡す;開け渡す(iK)[あけわたす, akewatasu] (v5s,vt) to vacate; to surrender [Add to Longdo]
立ち退く(P);立退く[たちのく, tachinoku] (v5k,vi) to evacuate; to clear out; to vacate; to withdraw; to take refuge; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vacate \Va"cate\, v. t. [imp. & p. p. {Vacated}; p. pr. & vb. n.
   {Vacating}.] [L. vacare, vacatum, to be empty. See {Vacant}.]
   1. To make vacant; to leave empty; to cease from filling or
    occupying; as, it was resolved by Parliament that James
    had vacated the throne of England; the tenant vacated the
    house.
    [1913 Webster]
 
   2. To annul; to make void; to deprive of force; to make of no
    authority or validity; as, to vacate a commission or a
    charter; to vacate proceedings in a cause.
    [1913 Webster]
 
       That after act vacating the authority of the
       precedent.              --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
       The necessity of observing the Jewish Sabbath was
       vacated by the apostolical institution of the Lord's
       Day.                 --R. Nelson.
    [1913 Webster]
 
   3. To defeat; to put an end to. [R.]
    [1913 Webster]
 
       He vacates my revenge.        --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vacate
   v 1: leave (a job, post, or position) voluntarily; "She vacated
      the position when she got pregnant"; "The chairman resigned
      when he was found to have misappropriated funds" [syn:
      {vacate}, {resign}, {renounce}, {give up}]
   2: leave behind empty; move out of; "You must vacate your office
     by tonight" [syn: {vacate}, {empty}, {abandon}]
   3: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift an
     embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke}, {annul},
     {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal}, {overturn},
     {rescind}, {vacate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top