ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

holiday

HH AA1 L AH0 D EY2   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holiday-, *holiday*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
holiday[N] วันหยุด, See also: วันพักผ่อน, Syn. day off, vacation
holiday[N] วันหยุดเทศกาล, See also: วันนักขัตฤกษ์
holiday cheer[SL] เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ (โดยเฉพาะใช้ดื่มตอนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
holiday, legalวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holidaysวันหยุด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
holiday maker (n ) นักท่องเที่ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You need a holiday.คุณน่าจะมีวันหยุดบ้างนะ The Great Dictator (1940)
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด! Pinocchio (1940)
Where every day is a holidayที่ทุกวันเป็นวันหยุด Pinocchio (1940)
Yes, I went there once with my father on holiday.ค่ะ ฉันเคยไปเที่ยวที่นั่นกับพ่อครั้งนึง Rebecca (1940)
We better catch something, this is my wife's holiday roast.หวังว่าจะจับได้นะ เมียฉันซื้อก้อนนี่มาสําหรับวันหยุดด้วย Jaws (1975)
Why don't you and I take a few days off and go on a little holiday?เราน่าจะลางานแล้วไปพักผ่อนกัน Oh, God! (1977)
-A holiday?พักผ่อนเหรอ Oh, God! (1977)
Otherwise I gotta call Mr Ronzini at the Holiday Inn to get our old gig back.หรือผมต้องโทรหา คุณโรซีนี ที โฮลีแดยอิน เพื่อจะได้การแสดงเก่าแก่ของเราอีกครั้ง The Blues Brothers (1980)
Even holidays-- Easter, Christmas.แม้แต่วันหยุด-- อีสเตอร์, คริสตมาส. Cinema Paradiso (1988)
It's a school holiday, todayวันนี้เป็นวันปลูกข้าวค่ะ ดีจัง My Neighbor Totoro (1988)
The others said he was on holiday. A drinking holiday.คนอื่น ๆ บอกว่าเขาเป็นในวันหยุด วันหยุดดื่ม The Russia House (1990)
There's a Jewish holiday on Monday.วันจันทร์เป็นวันหยุดชาวยิว Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holidayAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
holidayAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.
holidayA good many people have told me to take a holiday.
holidayA holiday this summer is out of the question.
holidayAll the schools are closed on that holiday.
holidayAll the students like holidays.
holidayAs yet we have not made any plans for the holidays.
holidayBecause the school is a holiday tomorrow it is scheduled to make an excursion.
holidayBut he likes the long school holidays.
holidayBut the boys spent all their holidays on Mr Wood's farm.
holidayCan you afford to take a holiday this summer?
holidayCan you extend your holiday by a few days?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันหยุดงาน[N] holiday, See also: day off, Ant. วันทำงาน, Example: วันหยุดงาน เขาจะพาลูกไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อให้รู้จักการเข้าสังคมและการแสดงออก, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่ไม่ได้ไปทำงาน
วันหยุด[N] holiday, See also: vacation, recess, time off, break, leave, Example: โรงแรมนี้คนเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และปลายเดือน, Thai definition: วันที่ไม่ต้องทำงานเพื่อหารายได้หรือวันที่ไม่ต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอให้สนุกกับวันหยุด[xp] (khø hai sanuk kap wanyut) EN: enjoy your holiday/vacation (Am.)   FR: bonnes vacances !
แพ็คเก็จทัวร์[n. exp.] (phaekket thūa) EN: package holiday ; package tour ; tour package   FR: séjour tout compris [m]
ปิดเทอม[n.] (pit thoēm) EN: end of semester ; term ending ; school holidays   FR: fin de semestre [f] ; vacances scolaires [fpl]
โรงเรียนหยุด[n.] (rōngrīen yut) EN: school holiday   FR: congé scolaire [m]
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays   FR: prendre des vacances ; partir en villégiature
วันหยุด[n.] (wanyut) EN: holiday ; day off ; vacation ; time off ; break   FR: congé [m] ; jour de congé [m] ; jour férié [m] ; vacances [fpl]
วันหยุดงาน[n. exp.] (wanyut ngān) EN: holiday   
วันหยุดของธนาคาร[n. exp.] (wanyut khøng thanākhān) EN: bank holiday ; public holiday ; legal holiday (am.)   FR: jour férié (légal) [m]
วันหยุดราชการ[n. exp.] (wanyut rātchakān) EN: official holiday   
วันหยุดโรงเรียน[n. exp.] (wanyut rōngrīen) EN: school holidays   FR: congé scolaire [m] ; vacances scolaires [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLIDAY    HH AA1 L AH0 D EY2
HOLIDAYS    HH AA1 L AH0 D EY2 Z
HOLIDAY'S    HH AA1 L AH0 D EY2 Z
HOLIDAYSBURG    HH AA1 L AH0 D EY2 Z B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holiday    (v) hˈɒlədɛɪ (h o1 l @ d ei)
holidays    (n) hˈɒlədɛɪz (h o1 l @ d ei z)
holidayed    (v) hˈɒlədɛɪd (h o1 l @ d ei d)
holidaying    (v) hˈɒlədɛɪɪŋ (h o1 l @ d ei i ng)
holiday-maker    (n) hˈɒlədɪ-mˌɛɪkər (h o1 l @ d i - m ei2 k @ r)
holiday-makers    (n) hˈɒlədɪ-mˌɛɪkəz (h o1 l @ d i - m ei2 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节日[jié rì, ㄐㄧㄝˊ ㄖˋ, / ] holiday; festival, #3,283 [Add to Longdo]
假日[jià rì, ㄐㄧㄚˋ ㄖˋ, ] holiday; non-working day, #8,522 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Animateur {m}; Unterhalter {m}holiday entertainer [Add to Longdo]
Feiertag {m} | Feiertage {pl} | gesetzlicher Feiertag | gesetzlicher Feiertag | die gesetzlichen Feiertageholiday | holidays; feasts | public holiday | red-letter day | statutory holidays [Add to Longdo]
Ferien {pl}; Urlaub {m} | Ferien {pl} | im Urlaub sein; in Urlaub sein | in Urlaub fahren; Ferien machenholiday [Br.] | holidays | to be on holiday | to go on holiday [Add to Longdo]
Feriendorf {n}holiday village [Add to Longdo]
Ferienhaus {n}holiday home [Add to Longdo]
Ferienkolonie {f} | Ferienkolonien {pl}holiday colony | holiday colonies [Add to Longdo]
Ferienreisende {m,f}; Ferienreisenderholiday maker [Add to Longdo]
Ferienwohnung {f}holiday flat [Br.]; vacation apartment [Am.] [Add to Longdo]
Ferienzeit {f}holiday time; holiday period [Add to Longdo]
Urlaubsanspruch {m}holiday entitlement [Add to Longdo]
Urlaubsgeld {n}holiday pay; holiday money [Add to Longdo]
Urlaubsgefährte {m}; Urlaubsgefährtin {f}holiday companion [Add to Longdo]
Urlaubsort {m}holiday resort [Add to Longdo]
Urlaubsreise {f}holiday trip [Add to Longdo]
Urlaubsvertretung {f}holiday replacement; temporary replacement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P) [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
こどもの日;子供の日[こどものひ, kodomonohi] (n) Children's Day (national holiday; May 5th) [Add to Longdo]
みどりの日;緑の日(iK)[みどりのひ, midorinohi] (n) Greenery Day (national holiday; May 4) [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[, guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
ゴールデンウィーク(P);ゴールデンウイーク[, go-ruden'ui-ku (P); go-ruden'ui-ku] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan); (P) [Add to Longdo]
シーズン[, shi-zun] (n,adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) [Add to Longdo]
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week) [Add to Longdo]
デー[, de-] (suf) (1) day (as in holiday); (adj-f) (2) (See デーゲーム) daytime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holiday \Hol"i*day\, n. [Holy + day.]
   1. A consecrated day; religious anniversary; a day set apart
    in honor of some person, or in commemoration of some
    event. See {Holyday}.
    [1913 Webster]
 
   2. A day of exemption from labor; a day of amusement and
    gayety; a festival day.
    [1913 Webster]
 
       And young and old come forth to play
       On a sunshine holiday.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A day fixed by law for suspension of business; a
    legal holiday.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States legal holidays, so called, are
      determined by law, commonly by the statutes of the
      several States. The holidays most generally observed
      are: the 22d day of February (Washington's birthday),
      the 30th day of May (Memorial day), the 4th day of July
      (Independence day), the 25th day of December (Christmas
      day). In most of the States the 1st day of January is a
      holiday. When any of these days falls on Sunday,
      usually the Monday following is observed as the
      holiday. In many of the States a day in the spring (as
      Good Friday, or the first Thursday in April), and a day
      in the fall (as the last Thursday in November) are now
      regularly appointed by Executive proclamation to be
      observed, the former as a day of fasting and prayer,
      the latter as a day of thanksgiving and are kept as
      holidays. In England, the days of the greater church
      feasts (designated in the calendar by a red letter, and
      commonly called red-letter days) are observed as
      general holidays. Bank holidays are those on which, by
      act of Parliament, banks may suspend business. Although
      Sunday is a holiday in the sense of a day when business
      is legally suspended, it is not usually included in the
      general term, the phrase "Sundays and holidays" being
      more common.
      [1913 Webster]
 
   {The holidays}, any fixed or usual period for relaxation or
    festivity; especially, Christmas and New Year's day with
    the intervening time.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holiday \Hol`i*day\, a.
   1. Of or pertaining to a festival; cheerful; joyous; gay.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Occurring rarely; adapted for a special occasion.
    [1913 Webster]
 
       Courage is but a holiday kind of virtue, to be
       seldom exercised.           --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vacation \Va*ca"tion\, n. [F., fr. L. vacatio a being free from
   a duty, service, etc., fr. vacare. See {Vacate}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of vacating; a making void or of no force; as, the
    vacation of an office or a charter.
    [1913 Webster]
 
   2. Intermission of a stated employment, procedure, or office;
    a period of intermission; rest; leisure.
    [1913 Webster]
 
       It was not in his nature, however, at least till
       years had chastened it, to take any vacation from
       controversy.             --Palfrey.
    [1913 Webster] Hence, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) (Law) Intermission of judicial proceedings; the space
      of time between the end of one term and the beginning
      of the next; nonterm; recess. "With lawyers in the
      vacation." --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) A period of intermission of regular paid work or
      employment, or of studies and exercises at an
      educational institution; the time during which a
      person temporarily ceases regular duties of any kind
      and performs other activites, usually some form of
      liesure; holidays; recess (at a school); as, the
      spring vacation; to spend one's vacation travelling;
      to paint the house while on vacation. Vacation is
      typically used for rest, travel, or recreation, but
      may be used for any purpose. In Britain this sense of
      vacation is usually referred to as {holiday}.
      [1913 Webster +PJC]
    (c) The time when an office is vacant; esp. (Eccl.), the
      time when a see, or other spiritual dignity, is
      vacant.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 holiday
   n 1: leisure time away from work devoted to rest or pleasure;
      "we get two weeks of vacation every summer"; "we took a
      short holiday in Puerto Rico" [syn: {vacation}, {holiday}]
   2: a day on which work is suspended by law or custom; "no mail
     is delivered on federal holidays"; "it's a good thing that
     New Year's was a holiday because everyone had a hangover"
   v 1: spend or take a vacation [syn: {vacation}, {holiday}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top