Search result for

mo

(226 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mo-, *mo*. Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mobile hanging[โม บายล แฮ๊ง กิ้ง] (n ) ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ
ม่อนวิวงาม[mon-view-ngarm] (n ) A resort on high hill in Chiang Mai, north of Thailand.

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
mondo (adj adv ) adjective great or huge extremely unconventional or bizarre adverb very; exceedingly; extremely
moseyto walk or go slowly, usually without a special purpose
Movable Bridge[มูฟ-ฟะ-เบิ้น บริดจ์] (n ) a bridge in which the deck moves to clear a navigation channel; a swing bridge has a deck that rotates around a center point; a drawbridge has a deck that can be raised and lowered; a bascule bridge deck is raised with counterweights like a drawbridge; and the deck of a lift bridge is raised vertically like a massive elevator

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n org ) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย
See also: S. LDS Church,

English-Thai: Longdo Dictionary
MOA(abb) หนังสือบริคณห์สนธิ ย่อมาจาก Memorandum of Association
mockery(n) การลบหลู่ เช่น He is making a mockery of both the law that protects service providers and basic common sense.; Dishonesty is making a mockery of the industry more than incompetence is.
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
monocoqe(n) ตัวถังแบบไร้โครง เช่น The frame is aluminium monocoqe. Kawasaki is alone as the manufacturer of the first series produced frame of this type according to Kawasaki Magazine.
moon(n) แข, พระจันทร์
morning(n.) ตอนเช้า
morning glory(n) ผักบุ้ง
morning sickness(n) อาการแพ้ท้อง เช่น You're delighted to be pregnant, but morning sickness, heartburn, fatigue and other early-pregnancy symptoms are making your condition less than fun.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
model
Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.
modulus of elasticity (n ) อตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับแรงบีบหรือดึง
Moina (n ) ไรน้ำสีแดง, ไรแดง, ไรแดงน้ำจืด
Molecular Gastronomy (n name ) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
molest (vt ) ลวนลาม, ปลุกปล้ำ
molestation (n ) การลวนลามทางเพศ (โดยเฉพาะกับเด็ก)
monetize (vt ) กำหนดค่าคงที่แก่เงินตรา, นำโลหะมาหมุนเวียนใช้เป็นเงิน
monk supply (n) สังฆภัณฑ์
monkey with (vt) ยุ่งกับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
MO    [ABBR] คำย่อของ Missouri
mo [N] ชั่วขณะ, Syn. moment
mob    [N] ฝูงชนที่กำลังสับสนอลหม่าน, See also: ฝูงชนวุ่นวาย, Syn. rabble, crowd
mob    [N] แก๊งมาเฟีย, See also: กลุ่มอาชญากร, Syn. mafia
mob    [VT] รุมล้อม, See also: ห้อมล้อม, กลุ้มรุม, Syn. throng, crowd, swarm
mob    [VT] ก่อการจลาจล, See also: ชุลมุนวุ่นวาย, โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. crowd
mod    [N] กลุ่มคนหนุ่มสาวในอังกฤษช่วงปีค.ศ.1960
MOD [ABBR] คำย่อของ Ministry of Defence
moi    [INT] ฉัน (เชิงขบขัน)
mom    [N] แม่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มารดา, Syn. mum

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mobฝูงชน (มักก่อความวุ่นวาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobฝูงชนวุ่นวาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobileประติมากรรมจลดุล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobile phoneโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobile satellite service (MSS)บริการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (เอ็มเอสเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobile telephone systemระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobilisation, joint; mobilization, jointการคลายข้อติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobilisation; mobilization๑. การคลาย๒. การเคลื่อนย้าย (เข้ากระแสเลือด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobilityการโยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobility, labourการเคลื่อนที่ของแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moaningคราง [การแพทย์]
Mobileเคลื่อนที่ไปมา, ภาพกล, เคลื่อนที่, สิ่งแขวน [การแพทย์]
Mobile agentsเอเจนต์เคลื่อนที่ (ซอฟต์แวร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile agents (Computer software)โมบาย เอเจนท์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mobile commerceการพาณิชย์เคลื่อนที่ [TU Subject Heading]
Mobile communication systemsระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ [TU Subject Heading]
Mobile communication systems in educationระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Mobile Health Unitsหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ [การแพทย์]
Mobile health units ; Mobile hospitalsหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ [TU Subject Heading]
Mobile Incinerator เตาเผาเคลื่อนที่
เตาเผาขนาดเล็ก ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายโดยใช้รถบรรทุกหรือรถลาก เพื่อนำไปกำจัดขยะโดยวิธีเผาตามแหล่งเกิดขยะได้โดยตรง ส่วนมากใช้กับการให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลขนาดเล็ก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moShe cared for the children after the death of their mother.
moChildren like playing more than studying.
moThe children were told to stay within reach of their mother's voice.
moThe puppies nestled against their mother.
moA healthy child can no more sit still than a puppy can.
moThe city dedicated a monument in honor of the general.
moThe municipal council should concentrate more on specific issues.
moWhat the heart thinks, the mouth speaks.
moThere are many more people than I expected.
moThey moved up and down the keys.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moa(โม'อะ) n. นกบินไม่ได้ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว คล้ายนกกระจอกเทศ
moan(โมน) n. การครวญคราง,เสียงครวญคราง,เสียงลมที่คล้ายเสียงครวญคราง,การโทมนัส vt. ครวญคราง,คราง, Syn. groan,bemoan
moat(โมท) n. คู,คูกำแพงเมือง, Syn. trench
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
mobcap(มอบ'แคพ) n. หมวกสตรีขนาดใหญ่
mobile(โม'ไบลฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ได้,ซึ่งเคลื่อนไหวไปมาได้รวดเร็ว,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. n. รูปปั้นที่เคลื่อนที่ได้
mobilise(โม'บิไลซ) vt.,vi. เคลื่อนพล,ระดมพล,ระดม,เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis (z) ation n.
mobility(โมบิล'ลิที) n. ความสามารถในการเคลื่อนไหว,การเคลื่อนไหวไปมา,การเคลื่อนย้าย
mobilize(โม'บิไลซ) vt.,vi. เคลื่อนพล,ระดมพล,ระดม,เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis (z) ation n.
mobocracy(มอบออค'ระซี) n. การปกครองโดยมวลชน,มวลชนที่เป็นชั้นปกครองกลุ่มหนึ่ง, See also: mobocrat n. mobocratic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
moan(n) การร้องคร่ำครวญ,การคราง
moan(vi) ร้องคร่ำครวญ,คราง
moat(n) คูเมือง
mob(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,โขลง,มวลชน
mob(vt) ห้อมล้อม,กลุ้มรุมทำร้าย,ก่อการจลาจล,ชุลมุนวุ่นวาย
mobile(adj) เคลื่อนที่ง่าย,เคลื่อนไหวง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
mobility(n) การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนย้าย
mobilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์,การระดมพล,การเคลื่อนพล
mobilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์,ชุมนุม,เกณฑ์,ระดมพล,เคลื่อนพล
moccasin(n) รองเท้าหนังอ่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากยิ่งขึ้น    [ADV] more and more, Ant. ลดน้อยลง, ลดลง, Example: ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของซีดีนี้เอง ทำให้คุณได้รับอรรถรสแห่งเสียงเพลงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น, Thai definition: มากขึ้นกว่าเดิม
รถจักรยานยนต์    [N] motorcycle, Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์, Example: จอมกระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตาผม, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์
ภิกษุสงฆ์    [N] Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count unit: รูป, Thai definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิญโญ    [ADV] more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทะเบียนรถ    [N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
นักปฏิรูป    [N] reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ภาษีรถยนต์    [N] motor-vehicle tax, See also: automobile tax, Thai definition: เงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครอง
มือถือ    [N] cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count unit: เครื่อง
เบ่ง [V] mouth the word, Syn. ตะเบ็ง, Example: เธอเบ่งเสียงให้เพื่อนของเธอได้ยินคำพูดของเธอ
หล่อเลี้ยง    [V] moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
แอมโมเนียม[n.] (aēmmōnīem) EN: ammonium ; NH4   FR: ammonium [m] ; NH4 [m]
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aēmmōnīem naithrēt) EN: ammonium nitrate   FR: nitrate d'ammonium [m]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR:mon [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MO    M OW1
MOB    M AA1 B
MOD    M AO1 D
MOE    M OW1
MOF    M AA1 F
MOI    M W AA1
MOK    M AA1 K
MOL    M AO1 L
MOM    M AA1 M
MON    M OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mo    (n) (m ou1)
mo    (n) (m ou1)
Mod    (n) (m o1 d)
Mon    (n) (m uh1 n d ei)
mob    (v) (m o1 b)
mod    (n) (m o1 d)
moo    (v) (m uu1)
mop    (v) (m o1 p)
mow    (v) (m ou1)
mow    (v) (m au1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
餅米[もちごめ, mochigome] (n) ข้าวเหนียว
勿論[もちろん, mochiron] (adv) แน่นอน , See also: S. Of course, Certainly, Naturally,
潜り[もぐり, moguri] (n) ดำน้ำ
模型[もけい, mokei] แบบจำลอง, รูปจำลอง
目標[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย
紅葉[もみじ, momiji] (n) ใบไม้ซึ่งเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองหรือแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง, See also: S. 紅葉(こうよう),
紅葉[もみじ, momiji] (n) ใบของต้นเมเปิล
文句を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น
物の怪[もののけ, mononoke] ภูต ปีศาจ
物差し[ものさし, monosashi] (n) ไม้บรรทัด, See also: S. 定規,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
設ける[もうける, moukeru] (vt) กำหนดวาง,จัดเตรียม,จัดตั้ง
申し訳ない[もうしわけない, moushiwakenai] การกล่าวคำขอโทษ
もう直ぐ[もうすぐ, mousugu] ใกล้เข้ามาแล้ว
盲腸[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ , See also: R. 盲腸
木星[もくせい, mokusei] (n) ดาวพฤหัสบดี
木曜日[もくようび, mokuyoubi, mokuyoubi , mokuyoubi] (n ) วันพฤหัสบดี
もぐら[もぐら, mogura] (n) ตัวตุ่น
模試[もし, moshi] การสอบซ้อม
もじもじ[もじもじ, mojimoji] (vt ) เขิน, ขวยเขิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
盛る[もる, moru] Thai: ตัก(ข้าว) English: to serve
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up
貰う[もらう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive
漏れる[もれる, moreru] Thai: รั่วไหล English: to leak out
漏れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: นำเข้ามา English: to lodge (vt)
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: พกติดตัวเข้าไป(ในร้าน) English: to take something into ..
申し込む[もうしこむ, moushikomu] Thai: สมัคร English: to apply for

German-Thai: Longdo Dictionary
möchte, See also: möchten
möchtenอยาก- (อยากได้, แต่ไม่ตั้งใจมากเท่า wollen)
mögen(vt) |mochte, hat gemocht| ชอบ
möglichเป็นไปได้
möglicherweise(adv) ที่น่าเป็นไปได้
Möglichkeit(n) |die, pl. Möglichkeiten| ความเป็นไปได้
Monat(n) |der, pl. Monate| เดือน
Monate(n) |pl.|, See also: der Monat
Mond(n) |der, pl. Monde| พระจันทร์, ดวงจันทร์
Montag(n) |der| วันจันทร์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Montagewerkstatt {f}; Montagehalle {f}ร้านค้าที่ร่วมรายการ

French-Thai: Longdo Dictionary
moins(adv) น้อยกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est moins riche que moi. เขารวยกว่าฉัน
moitié(n) |f| ครึ่งหนึ่ง เช่น la moitié des habitants ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด, faire moitié-moitié ทำหรือแบ่งห้าสิบห้าสิบ
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)
monde(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก, บนโลก
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ
monnaie,-s(n) la, = เหรียญ
monogame(adj) ที่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว (ความสัมพันธ์), See also: A. polygame,
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mountain (n) ภูเขา หุบเขา

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一妻制[yī qī zhì, ㄧ ㄑㄧ ㄓˋ, ] monogamy [Add to Longdo]
一年多[yī nián duō, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨㄛ, ] more than a year [Add to Longdo]
一百五十多年[yī bǎi wǔ shí duō nián, ㄧ ㄅㄞˇ ˇ ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ, ] more than 150 years [Add to Longdo]
一神教[yī shén jiào, ㄧ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, ] monotheism (belief in a single God) [Add to Longdo]
一神论[yī shén lùn, ㄧ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monotheism; unitarianism (denying the Trinity) [Add to Longdo]
上午[shàng wǔ, ㄕㄤˋ ˇ, ] morning [Add to Longdo]
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]
不免一死[bù miǎn yī sǐ, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧ ㄙˇ, ] mortal [Add to Longdo]
不动[bù dòng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] motionless [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両刃の剣[もろはのつるぎ, morohanotsurugi] zweischneidiges_Schwert [Add to Longdo]
人殺し[ひとごろし, hitogoroshi] Mord [Add to Longdo]
作る[もぐる, moguru] machen, anfertigen [Add to Longdo]
倫理[りんり, rinri] Moral, Ethik [Add to Longdo]
催し物[もようしもの, moyoushimono] Veranstaltung [Add to Longdo]
催す[もよおす, moyoosu] veranstalten, abhalten, fuehlen [Add to Longdo]
[もと, moto] YUEAN (CHINA) [Add to Longdo]
[もと, moto] Yuean (China) [Add to Longdo]
[もと, moto] Grund, Ursache [Add to Longdo]
凶器[きょうき, kyouki] Mordwaffe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modus operandi \Mo"dus op`er*an"di\[L.],
   manner of operating. Often abbreviated to {MO}
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -mo \-mo\
   A suffix added to the names of certain numerals or to the
   numerals themselves, to indicate the number of leaves made by
   folding a sheet of paper; as, sixteenmo or 16mo; eighteenmo
   or 18mo. It is taken from the Latin forms similarly used; as,
   duodecimo, sextodecimo, etc. A small circle, placed after the
   number and near its top, is often used for -mo; as, 16[deg],
   18[deg], etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mo \Mo\ (m[=o]), a., adv., & n. [Written also {moe}.] [AS.
   m[=a]. See {More}.]
   More; -- usually, more in number. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      An hundred thousand mo.         --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Likely to find mo to commend than to imitate it.
                          --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mo \Mo\, (Chem.)
   chemical symbol for the element {molybdenum}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 MO \MO\,
   abbreviation for {modus operandi}, manner of operating; --
   often used to refer to the method an habitual criminal uses
   to perpetrate his crime.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mo
   n 1: an indefinitely short time; "wait just a moment"; "in a
      mo"; "it only takes a minute"; "in just a bit" [syn:
      {moment}, {mo}, {minute}, {second}, {bit}]
   2: a polyvalent metallic element that resembles chromium and
     tungsten in its properties; used to strengthen and harden
     steel [syn: {molybdenum}, {Mo}, {atomic number 42}]
   3: a midwestern state in central United States; a border state
     during the American Civil War, Missouri was admitted to the
     Confederacy without actually seceding from the Union [syn:
     {Missouri}, {Show Me State}, {MO}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MO
     Management Object (OSI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MO
     Machine Object (PO)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top