Search result for

mop

(103 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mop-, *mop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mop[N] ไม้ถูพื้น, Syn. swab
mop[N] ผมกระเซิง, See also: ผมเป็นสังกะตัง
mop[VT] ทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น, Syn. swab
mope[VI] เศร้าโศก, See also: เศร้าซึม, หดหู่ใจ, Syn. fret, grieve, despond, droop
mopy[ADJ] ซึ่งเศร้าซึม
moped[N] รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ซีซี)
moper[N] คนเศร้าโศก
mopes[N] ความเศร้าโศก
mopey[ADJ] ซึ่งเศร้าซึม
mop up[PHRV] เช็ดทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น, Syn. clean up, soak up, sop up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mop(มอพ) n. มัดผ้าหรือวัตถุที่เป็นปุยที่ปลายไม้สำหรับถูพื้น ซับเช็ด,ผมกระเซิง vt. ถูกซับ เช็ดด้วยมัดผ้าหรือวัตถุดังกล่าว. -Phr. (mop up กวาดล้างข้าศึกที่เหลืออยู่,ทำสำเร็จ,ทำเสร็จ)
mop-up(มอพ'อัพ) n. การเช็ดถูหรือซับให้หมด,การกวาดล้างข้าศึกที่เหลืออยู่ให้หมด
mopish(โม'พิช) adj. เซื่องซึม,หดหู่ใจ.
anemophilous(แอนนิมอฟ' ฟะลัส) adj. ซึ่งได้รับเกสรดอกไม้ที่ลมพัดมา. -anemophily n.
chemoprophylaxisn. การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี
cosmopolis(คอซมอพ'พะลิส) n. เมืองระหว่างประเทศที่สำคัญและเป็นที่อยู่ของคนหลายชาติหลายภาษา
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด,เกี่ยวกับสากลนิยม,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง,ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา,ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด,เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo
cosmopolite(คอซมอพ'พะไลทฺ) n., See also: cosmopolitism n.
gamopetalousadj. ซึ่งมีกลีบดอกติดกัน
gamophobian. โรคกลัวสมรส

English-Thai: Nontri Dictionary
mop(n) ไม้กวาด,ไม้ถูพื้น
mop(vt) เช็ด,ปัดกวาด,กวาด,ถู
mope(n) คนเคร่งขรึม,คนเซื่องซึม
mope(vi) เคร่งขรึม,เซื่องซึม
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
cosmopolitan(n) พลเมืองโลก,ความเป็นสากล
gramophone(n) หีบเสียง,เครื่องแผ่นเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You going to mope like this all day?นี่คุณจะซึมแบบนี้ทั้งวันเหรอ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Get back down here, get a mop and clean this crap up right now!เดวิด Jumper (2008)
It is called Stink Mop.มันมีชื่อว่า ไม้เหม็น The Love Guru (2008)
Commence Stink Mop.เริ่มได้! The Love Guru (2008)
Stink Mop!ไม้เหม็น! The Love Guru (2008)
Stink Mop!ไม้เหม็น! The Love Guru (2008)
- Stink Mop.ไม้เหม็น! The Love Guru (2008)
- Stink Mop.ไม้เหม็น! The Love Guru (2008)
- Stink Mop!ไม้เหม็น! The Love Guru (2008)
Lily, please go and get us a lovely bag of dried mopane worms.ไลลี่หนูไปก่อนจ๊ะและไปเอากระเป๋าที่น่ารัก ของหนอนผีเสื้อแห้งนะจ๊ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You should have mopped.นายน่าจะทำความสะอาดมัน Boxed In (2008)
I mopped your floors 34 years.ผมถูพื้นให้คุณมาตลอด 34 ปี I Lied, Too. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mopAlright! They're all mopped up!
mopWe've been moping around too much. It's time to pull ourselves together and keep trying.
mopPlease clean the floor with this mop.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซับ[V] absorb, See also: mop up, soak up, Syn. ดูดซึม, ซึมซับ, ซึม, ดูดซับ, ดูด, Example: ผ้าสำลีจะซับน้ำได้ดี, Thai definition: เอาสิ่งของเช่น ผ้า ฟองน้ำ หรือกระดาษทาบลงบนของเหลว เช่น น้ำ เพื่อให้แห้ง
ซับเหงื่อ[V] wipe the sweat, See also: mop sweat / perspiration from, Example: หญิงชราซับเหงื่อเบาๆ ที่หน้าผาก ก่อนที่จะออกเดินต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub   FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player   FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
คำพ้องเสียง[n.] (kham phøng sīeng) EN: homophone   FR: homophone [m]
ความเป็นสากล[n. exp.] (khwām pen sākon) EN: universality   FR: internationalité [f] ; cosmopolitisme [m]
กระดูกสะบัก[n.] (kradūk sabak) EN: shoulder blade ; scapula   FR: omoplate [f]
ไม้ถูพื้น[X] (māi thū pheūn) EN: mop   FR: balai éponge [m]
แผ่นเสียง[n.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk   FR: disque (de musique) [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]
พูดไทยได้[adj.] (phūt Thai dāi) EN: Thai speaking   FR: siamophone (inf.)
ปุ่มหัวไหล่[n.] (pum hūa lai) EN: acromion   FR: acromion [m] ; apophyse de l'omoplate [f]
ศัพท์เสียงพ้อง[n.] (sap sīeng phøng) EN: homonym ; homophone   FR: homonyme [m] ; homophone [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOP    M AA1 P
MOPE    M OW1 P
MOPS    M AA1 P S
MOPUS    M OW1 P AH0 S
MOPING    M OW1 P IH0 NG
MOPPED    M AA1 P T
MOPPES    M AA1 P S
MOPPING    M AA1 P IH0 NG
MOPBOARD    M AA1 P B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mop    (v) (m o1 p)
mope    (v) (m ou1 p)
mops    (v) (m o1 p s)
moped    (n) (m ou1 p e d)
moped    (v) (m ou1 p t)
mopes    (v) (m ou1 p s)
mopeds    (n) (m ou1 p e d z)
moping    (v) (m ou1 p i ng)
mopped    (v) (m o1 p t)
mopping    (v) (m o1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mop {m}mop [Add to Longdo]
Mops {m} | Möpse {pl}pug | pugs [Add to Longdo]
Wuschelkopf {m}mop of curly hair; frizzy hair; fuzz; fuzzy head [Add to Longdo]
Moped {n}autocycle; moped [Add to Longdo]
Mopedreifen {m}moped tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
くよくよ[, kuyokuyo] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P) [Add to Longdo]
ふさぎ込む;塞ぎ込む;鬱ぎ込む[ふさぎこむ, fusagikomu] (v5m,vi) to mope; to brood; to be in low spirits; to have the blues [Add to Longdo]
もっぺん[, moppen] (exp) (col) (abbr) (See もう一遍) once more; again (abbr. of mou ippen) [Add to Longdo]
アームリフター[, a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable) [Add to Longdo]
コスモポリス[, kosumoporisu] (n) cosmopolis [Add to Longdo]
コスモポリタニズム[, kosumoporitanizumu] (n) cosmopolitanism [Add to Longdo]
コスモポリタン[, kosumoporitan] (n) cosmopolitan; (P) [Add to Longdo]
ファインラインドサージャンフィッシュ;ファインラインドサージョンフィッシュ[, fainraindosa-janfisshu ; fainraindosa-jonfisshu] (n) finelined surgeonfish (Acanthurus grammoptilus, species of Western Pacific tang found in the Philippines, Indonesia and north-western Australia) [Add to Longdo]
ヘムタンパク質;ヘム蛋白質[ヘムタンパクしつ(ヘムタンパク質);ヘムたんぱくしつ(ヘム蛋白質), hemutanpaku shitsu ( hemutanpaku shitsu ); hemu tanpakushitsu ( hemu tanpakushitsu ] (n) hemoprotein; haemoprotein [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖布[tuō bù, ㄊㄨㄛ ㄅㄨˋ, ] mop [Add to Longdo]
拖把[tuō bǎ, ㄊㄨㄛ ㄅㄚˇ, ] mop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同音異義性[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony [Add to Longdo]
モペラ[もぺら, mopera] mopera [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
専ら[もっぱら, moppara] gaenzlich, ausschliesslich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mop \Mop\, n. [See {Mope}.]
   A made-up face; a grimace. "What mops and mowes it makes!"
   --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mop \Mop\, v. i.
   To make a wry mouth. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mop \Mop\, n. [CF. W. mop, mopa, Ir. moipal, Gael. moibeal,
   moibean; or OF. mappe a napkin (see {Map}, {Napkin}).]
   1. An implement for washing floors, or the like, made of a
    piece of cloth, or a collection of thrums, or coarse yarn,
    fastened to a handle.
    [1913 Webster]
 
   2. A fair where servants are hired. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. The young of any animal; also, a young girl; a moppet.
    [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Mop head}.
    (a) The end of a mop, to which the thrums or rags are
      fastened.
    (b) A clamp for holding the thrums or rags of a mop.
      [U.S.]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mop \Mop\, v. t. [imp. & p. p. {Mopped}; p. pr. & vb. n.
   {Mopping}.]
   To rub or wipe with a mop, or as with a mop; as, to mop a
   floor; to mop one's face with a handkerchief.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mop
   n 1: cleaning implement consisting of absorbent material
      fastened to a handle; for cleaning floors [syn: {swab},
      {swob}, {mop}]
   v 1: to wash or wipe with or as if with a mop; "Mop the hallway
      now"; "He mopped her forehead with a towel" [syn: {wipe
      up}, {mop up}, {mop}]
   2: make a sad face and thrust out one's lower lip; "mop and
     mow"; "The girl pouted" [syn: {pout}, {mop}, {mow}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MOP
     Maintenance Operations Protocol (DEC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MOP
     Multiple Original Prints
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MOP
     Meta Object Protocol (CLOS)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mop [mɔp]
   cupcake
   blot; spot
   witticism
   gag; joke
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mop [mɔp] (n) , s.(m )
   mop
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top