Search result for

roving

(31 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roving-, *roving*, rov
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
roving(โร'วิง) adj. ท่องเที่ยว,ร่อนเร่,พเนจร,ไม่อยู่กับที่,ทำงานไม่เป็นที่, See also: rovingness n., Syn. roaming,drifting

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've traced the roving back doorผมสะกดรอยพวกมาทางข้างหลังได้ To the Lighthouse (2009)
- Sue, I'm the roving rev.-ซู ฉันพเนจรไปทุกที่ Halloween (2010)
So... a roving gang of hooligans destroyed your sprinklers?สรุป... พวกแก๊งอันธพาลมาแกล้งทำสปริงเกอร์เธอพังเนี่ยนะ? Truly Content (2010)
But their roving eyes strayed away from me.ข้าว่าโทษผู้ชายพวกนั้นดีกว่า ข้าปรนนิบัติพวกมันแต่ละคน เป็นอย่่างดี The Sorcerer and the White Snake (2011)
It's more of a roving brothel.มันเป็นมากกว่าซ่อง Raiders of the Lost Art (2012)
When roving packs of mutants start swarming this place, don't say I didn't tell you.ถ้าพวกกลายพันธุ์คลานยั้วเยี้ยเต็มไปหมดเมื่อไหร่ อย่ามาพูดว่าฉันไม่ได้เตือนคุณแล้วกัน Pilot (2013)
It protect him from roving huntersมันปกป้องเขาจากนักล่าท่องเที่ยว The Expendables 3 (2014)
No more reaving, roving, raiding, or raping.ไม่มีการปล้นชิง พวกร่อนเร่ การโจมจี และการข่มขืน Battle of the Bastards (2016)
I want roving death squads around the perimeter 24/7.ส่งกองลาดตะเวนตรวจตรารอบๆ บริเวณตลอด 24 ชั่วโมง The Simpsons Movie (2007)
And before you go, don't forget your copy of the Roving Roe-Ver.อ่อ ก่อนจะไป อย่าลืมเขียนใน Roving Roe-Ver นะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Why would you install a roving back doorทำไมคุณต้องลงโปรแกรม Roving back door Complications (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเซอะกระเซิง[ADV] aimlessly, See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly, Syn. ระเหระหน, เร่ร่อน, Example: กลุ่มผู้ก่อจราจลหนีตำรวจกระเซอะกระเซิง, Thai definition: อาการที่ไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roving    (v) (r ou1 v i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wandertrieb {m}roving spirit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移動大使[いどうたいし, idoutaishi] (n) roving ambassador [Add to Longdo]
勘責[かんせき, kanseki] (n) reproving for a fault [Add to Longdo]
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher [Add to Longdo]
実験場[じっけんじょう, jikkenjou] (n) proving ground; test site [Add to Longdo]
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp,adv) unconditionally (approving); wholeheartedly [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n,vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) [Add to Longdo]
普及啓発[ふきゅうけいはつ, fukyuukeihatsu] (n) public awareness (e.g. publicity and education campaigns aimed at improving the health, environment, etc.) [Add to Longdo]
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping [Add to Longdo]
遊軍記者[ゆうぐんきしゃ, yuugunkisha] (n) roving reporter [Add to Longdo]
両手(P);諸手;双手[りょうて(両手)(P);もろて(諸手;双手);そうしゅ(双手), ryoute ( ryoute )(P); morote ( morote ; soushu ); soushu ( soushu )] (n,adj-no) (1) (with) both hands; (2) approvingly; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡迴分析端口[xún huí fēn xī duān kǒu, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, ] Roving Analysis Port; RAP [Add to Longdo]
流寇[liú kòu, ㄌㄧㄡˊ ㄎㄡˋ, ] roving bandit; rebel band [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rove \Rove\, v. i. [imp. & p. p. {Roved}; p. pr. & vb. n.
   {Roving}.] [Cf. D. rooven to rob; akin to E. reave. See
   {Reave}, {Rob}.]
   1. To practice robbery on the seas; to wander about on the
    seas in piracy. [Obs.] --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to wander; to ramble; to rauge; to go, move, or
    pass without certain direction in any manner, by sailing,
    walking, riding, flying, or otherwise.
    [1913 Webster]
 
       For who has power to walk has power to rove.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. (Archery) To shoot at rovers; hence, to shoot at an angle
    of elevation, not at point-blank (rovers usually being
    beyond the point-blank range).
    [1913 Webster]
 
       Fair Venus' son, that with thy cruel dart
       At that good knight so cunningly didst rove.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To wander; roam; range; ramble stroll.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roving \Rov"ing\, n.
   1. The operatin of forming the rove, or slightly twisted
    sliver or roll of wool or cotton, by means of a machine
    for the purpose, called a roving frame, or roving machine.
    [1913 Webster]
 
   2. A roll or sliver of wool or cotton drawn out and slightly
    twisted; a rove. See 2d {Rove}, 2.
    [1913 Webster]
 
   {Roving frame}, {Roving machine}, a machine for drawing and
    twisting roves and twisting roves and winding them on
    bobbin for the spinning machine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roving \Rov"ing\, n.
   The act of one who roves or wanders.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roving
   adj 1: migratory; "a restless mobile society"; "the nomadic
       habits of the Bedouins"; "believed the profession of a
       peregrine typist would have a happy future"; "wandering
       tribes" [syn: {mobile}, {nomadic}, {peregrine}, {roving},
       {wandering}]
   n 1: travelling about without any clear destination; "she
      followed him in his wanderings and looked after him" [syn:
      {wandering}, {roving}, {vagabondage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top