Search result for

mow

(92 entries)
(0.0546 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mow-, *mow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mow[VI] ตัดหญ้า, See also: ถาง, ถากออก, ดายหญ้า, Syn. reap, shear, sythe
mow[VT] ตัดหญ้า, See also: ถาง, ถากออก, ดายหญ้า, Syn. reap, shear, sythe
mow[VI] สังหารหมู่, See also: ตายเป็นเบือ
mow[N] โรงนา, See also: ที่เก็บฟางหรือหญ้าแห้ง
mown[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ mow
mower[N] เครื่องตัดหญ้า
mower[N] คนตัดหญ้า
mow down[PHRV] ตัดหญ้าหรือต้นไม้
mow down[PHRV] ทำลายหรือฆ่า (จำนวนมาก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mow(โม) {mowed,mowed/mown,mowing,mows} v. ตัดหญ้า,ดายหญ้า,ทำลายหรือฆ่าอย่างไม่ปรานีหรือเป็นจำนวนมาก, Syn. cut,hack,trim
mown(โมน) v. กริยาช่อง 3 ของ mow (ดู)
haymow(เฮ'เมา) n. ที่เก็บหญ้าแห้งในโรงนา,หญ้าแห้งดังกล่าว
lawn mowern. เครื่องตัดหญ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
mow(vt) ตัด,เกี่ยว,ดายหญ้า
mower(n) คนตัดหญ้า,คนดายหญ้า,เครื่องตัดหญ้า
mown(vt) pp ของ mow
LAWN lawn mower(n) เครื่องตัดหญ้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mowing tobacco seedling (n) เพาะปลูกกล้ายาสูบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Daffy Duck pushing a lawn mower through my pubes.ดาฟฟี่ ดั๊กกำลังเข็ญเครื่อง ตัดหญ้าผ่านแถวหว่างขาฉัน The Love Guru (2008)
If he'll bring home roses... a man tells his neighbor he'll take in his garbage cans The day she finally mows her lawn.ผู้ชายบอกเพื่อนบ้านของเขาว่า เขาจะเอาถังขยะออกไปในวันที่เธอตัดหญ้าที่สนาม Bargaining (2009)
I was the one who used to mow his lawn every Sunday.พี่ไปตัดหญ้าให้แกทุกอาทิตย์ Nothing But the Blood (2009)
You know, i had to mow lawns for a living,คุณรู้ไหม แต่ก่อนผมต้องตัดหญ้าเพื่อเลี้ยงตัวเอง The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Arnold Hollings, you mow the lawn at the Bowers' house.อาร์โนลด์ ฮอลลิ่งส์ คุณเป็นคนตัดหญ้าสนาม บ้านบาวเวอร์ Out of Time (2009)
You are good. Lawn mowing accident.คุณฉลาดรู้ทัน อุบัติเหตุเครื่องตัดหญ้า A Night at the Bones Museum (2009)
Someone had to mow the lawn.ต้องมีใครสักคนคอยตัดหญ้า You're Undead to Me (2009)
And marry elena and have a lawn mower and some babies, and when i think of my future, i just come up blank.แล้วแต่งงานกับเฮเลน่าและมี เครื่องตัดหญ้าและลูกๆ แต่พอฉันมาคิดถึงอนาคต ของตัวเอง มันดูว่างเปล่า Lost Girls (2009)
For example, I smell freshly mown grass, and new parchment, and spearmint toothpaste.ยกตัวอย่างเช่น -ฉันได้กลิ่น หญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I wanna ride off on a lawn mower with Patrick Dempsey.ฉันอยากนั่งบนรถตัดหญ้า กับ เพททริค เดมป์ซี่ Easy A (2010)
I borrowed my neighbor's mower. I came right over.ฉันยืมรถตัดหญ้าเพื่อนบ้านมา แล้วขับฝ่ามานี่ Easy A (2010)
I started banging her and mowing her box.ฉันเริ่มที่จะมีปากเสียงและทะเลาะกับเธอ MacGruber (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mowGrandmother mows the grass in the garden.
mowBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
mowI'm going to mow the lawn tomorrow, weather permitting.
mowHe's mowed down a parade of challengers before.
mowIt took more than a month to get over my cold, but I'm OK mow.
mowBob charged 3 dollars an hour for mowing lawns.
mowMother told me to mow the lawn.
mowWhile one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.
mowThree men jumped out, rolled an old mower down the ramp.
mowLet's take advantage of the vacation to mow the lawn.
mowHe had an old pickup truck and a big, battered mower.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องตัดหญ้า[N] lawnmower, See also: mowing machine, Example: มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์ เช่น ไถ พรวน จอบหนุน เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
ถาง[V] mow, See also: clear, cut, Syn. ดาย, แผ้ว, Example: ชาวบ้านช่วยกันถางหญ้าที่ขึ้นรกข้างทาง, Thai definition: ใช้มีดเป็นต้นฟันให้เตียน
ดาย[V] weed, See also: mow, Syn. ถาง, หักล้างถางพง, ถางหญ้า, ตัดหญ้า, Example: เขากำลังดายหญ้าอยู่ในสวนยาง, Thai definition: ใช้มีดหรือจอบเป็นต้นถากต้นหญ้าเพื่อให้เตียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: reap ; harvest ; mow ; cut down   FR: couper ; faucher ; moissonner
เกี่ยวข้าว[v. exp.] (kīokhāo) EN: harvest rice ; reap the rice ; mow   FR: faire la moisson ; moissonner (le riz) ; faucher (le riz) ; récolter le riz
ตัดหญ้า[v. exp.] (tat yā) EN: mow ; mox grass   FR: couper l'herbe ; tondre le gazon/la pelouse
ถาง[n.] (thāng) EN: mow ; clear ; cut   FR: défricher
ถางหญ้า[v. exp.] (thāng yā) EN: remove grass ; clear of grass ; cut grass ; mow grass   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOW    M OW1
MOWS    M AW1 Z
MOWER    M OW1 ER0
MOWEN    M OW1 AH0 N
MOWED    M OW1 D
MOWDY    M OW1 D IY0
MOWRY    M AO1 R IY0
MOWAT    M OW1 AH0 T
MOWELL    M AA1 W EH0 L
MOWERS    M OW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mow    (v) (m ou1)
mow    (v) (m au1)
mown    (v) (m ou1 n)
mows    (v) (m ou1 z)
mows    (v) (m au1 z)
mowed    (v) (m ou1 d)
mowed    (v) (m au1 d)
mower    (n) (m ou1 @ r)
mowers    (n) (m ou1 @ z)
mowing    (v) (m ou1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be [Add to Longdo]
ク語法[クごほう, ku gohou] (n) creating a noun by affixing "ku" to the end of an inflectable word (i.e. "omowaku", "osoraku", etc.) [Add to Longdo]
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells [Add to Longdo]
サモワール[, samowa-ru] (n) samovar (rus [Add to Longdo]
メモワール[, memowa-ru] (n) remembrances (fre [Add to Longdo]
モーア[, mo-a] (n) mower [Add to Longdo]
モワァ〜ン;モワァーン[, mowaa ~ n ; mowaa-n] (exp) sound of one's own ears humming [Add to Longdo]
芋を洗うような[いもをあらうような, imowoarauyouna] (exp) to be jostling against each other [Add to Longdo]
鵜松明樺[うだいかんば;ウダイカンバ, udaikanba ; udaikanba] (n) (uk) monarch birch (Betula maximowicziana); Japanese birch [Add to Longdo]
我も我も[われもわれも, waremowaremo] (n) vying with one another [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] mow [Add to Longdo]
割草[gē cǎo, ㄍㄜ ㄘㄠˇ, ] mow grass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mew \Mew\, n. [AS. m?w, akin to D. meeuw, G. m["o]we, OHG. m?h,
   Icel. m[=a]r.] (Zool.)
   A gull, esp. the common British species ({Larus canus});
   called also {sea mew}, {maa}, {mar}, {mow}, and {cobb}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mow \Mow\, n. (Zool.)
   Same as {Mew}, a gull.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mow \Mow\, v. [pres. sing. {Mow}, pl. {Mowe}, {Mowen}, {Moun}.]
   [AS. magan. See {May}, v.]
   May; can. "Thou mow now escapen." [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Our walles mowe not make hem resistence. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mow \Mow\ (m[=o]), v. t. [imp. {Mowed} (m[=o]d); p. p. {Mowed}
   or {Mown} (m[=o]n); p. pr. & vb. n. {Mowing}.] [OE. mowen,
   mawen, AS. m[=a]wan; akin to D. maaijen, G. m[aum]hen, OHG.
   m[=a]jan, Dan. meie, L. metere to reap, mow, Gr. 'ama^n. Cf.
   {Math}, {Mead} a meadow, {Meadow}.]
   1. To cut down, as grass, with a scythe or machine.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut the grass from; as, to mow a meadow.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut down; to cause to fall in rows or masses, as in
    mowing grass; -- with down; as, a discharge of grapeshot
    mows down whole ranks of men.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mow \Mow\, v. i.
   To cut grass, etc., with a scythe, or with a machine; to cut
   grass for hay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mow \Mow\ (mou), n. [OE. mowe, AS. m[=u]ga.]
   1. A heap or mass of hay or of sheaves of grain stowed in a
    barn.
    [1913 Webster]
 
   2. The place in a barn where hay or grain in the sheaf is
    stowed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mow \Mow\ (mou), v. t.
   To lay, as hay or sheaves of grain, in a heap or mass in a
   barn; to pile and stow away.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mow \Mow\, n. [Written also {moe} and {mowe}.] [F. moue pouting,
   a wry face; cf. OD. mouwe the protruded lip.]
   A wry face. "Make mows at him." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mow \Mow\, v. i.
   To make mouths.
   [1913 Webster]
 
      Nodding, becking, and mowing.      --Tyndale.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mow
   n 1: a loft in a barn where hay is stored [syn: {hayloft},
      {haymow}, {mow}]
   v 1: cut with a blade or mower; "mow the grass" [syn: {mow},
      {cut down}]
   2: make a sad face and thrust out one's lower lip; "mop and
     mow"; "The girl pouted" [syn: {pout}, {mop}, {mow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top