Search result for

mafia

(42 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mafia-, *mafia*
Possible hiragana form: まふぃあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mafia[N] มาเฟีย, See also: สมาคมอาชญากรรมลับ, แกงค์มาเฟีย, Syn. criminal world, underworld
mafia[N] พวกมาเฟีย, See also: กลุ่มคนที่ทำงานในองค์การลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mafia(มา'เฟีย) n. มาเฟีย,องค์การลับ,สมาคมลับ,อั้งยี่, Syn. mafia,maafia,Maffia

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mafiaมาเฟีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He deals with the mafia at the Far East underground market once a month.ทำการติดต่อค้าขายกับมาเฟียที่เอเซีย และตลาดมืดเดือนละ 1 ครั้ง Death Note: L Change the World (2008)
We didn't know if it was Yakuza, the Japanese Mafia.... ผมเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เอง The Cove (2009)
you're mafia?นายเป็นมาเฟียใช่มั๊ย? Free to Be You and Me (2009)
I'm not mafia.ไม่ ผมไม่ได้เป็นมาเฟีย Free to Be You and Me (2009)
He's a club owner, not a mafia don.เขาเป็นเจ้าของคลับ ไม่ใช่หัวหน้ามาเฟียซะหน่อย The Lost Boy (2009)
Ooh, the Mafia stare down. Very good, Michael.ก็ได้ลูกชาย ใจเย็นๆ Just Go with It (2011)
All right, let's go already. Are you ready there, Mafia?รู้ไหมว่าผมจะพูดว่าอะไร ..พวกเขาเป็นความสุขและความภูมิใจของผมของผม Just Go with It (2011)
Russian Mafia style.รัสเซียไปแล้ว It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
I have a contact in the Russian mafia.ฉันมีคนติดต่อที่เป็นมาเฟียของรัสเซีย Alexandra (2011)
He practically owns the Russian mafia.เขาเป็นหัวหน้าของแก๊งมาเฟียในรัสเซีย Game Change (2011)
Brighton beach. I was looking into the Russian mafia, trying to get a lead on Semak.เกาะไบตัน ฉันกำลังมองหาพวกมาเฟียรัสเซีย Game Change (2011)
Or it just sits on the launch pad because the Kazakhi mafia sold the rocket fuel on the black market, heh.หรือแค่นั่งรอบนแท่นยิง เพราะโดยมาเฟียคาซักฯ ขายน้ำมันจรวจด ในตลาดมืดไปหมดแล้ว The Russian Rocket Reaction (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mafiaDrug money and Mafia money are often blood money.
mafiaThe Mafia uses legitimate business operations as a front.
mafiaThe trial lawyers couldn't get past the Mafia leader's stonewalling tactics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาเฟีย[N] Mafia, Example: มาเฟียในสหรัฐอเมริกาเป็นจุดตั้งต้นให้คนทั่วโลกรู้จักคำว่า มาเฟีย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอิทธิพลที่ใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่น
มาเฟีย[N] mafia, Example: มาเฟียในสหรัฐอเมริกาเป็นจุดตั้งต้นให้คนทั่วโลกรู้จักคำว่า มาเฟีย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอิทธิพลที่ใช้อำนาจข่มขู่ผู้อื่น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำนันเป๊าะ[n. exp.] (kamnan pǿ) FR: chef de la mafia [m]
มาเฟีย[h] (māfīa) EN: mafia ; Mafia   FR: mafia [f] ; maffia [f]
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī ittiphon) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAFIA    M AA1 F IY0 AH0
MAFIAS    M AA1 F IY0 AH0 Z
MAFIA'S    M AA1 F IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mafia    (n) (m a1 f i@)
Mafias    (n) (m a1 f i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mafia {f} | die MafiaMafia; Maffia | the Mob [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
マフィア[, mafia] (n) mafia; (P) [Add to Longdo]
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) [Add to Longdo]
任侠団体;仁侠団体[にんきょうだんたい, ninkyoudantai] (n) (sl) (pol) (See 暴力団) (often used self-referentially) yakuza (Japanese mafia) (lit [Add to Longdo]
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑手党[hēi shǒu dǎng, ㄏㄟ ㄕㄡˇ ㄉㄤˇ, / ] mafia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 organized crime \organized crime\ n.
   Groups of persons organized for illegal purposes, such as
   bootlegging, conducting illegal gambling, loansharking,
   extortion, etc.; -- a general term encompassing most forms of
   criminal groups, but especially those that are consolidated
   into "families" more or less recognizing each other's
   different regions of operation; sometimes considered
   synonymous with the {mafia} or the {syndicate}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maffia \Maf"fi*a\, Mafia \Ma"fi*a\, n. [It. maffia.]
   1. A secret society which organized in Sicily as a political
    organization, but is now widespread among Italians, and is
    used to further or protect private interests, reputedly by
    illegal methods; called also the {Sicilian Mafia}.
    [WordNet sense 2]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A group of loosely associated of criminal organizations in
    the United States, some having ties to the Sicilian Mafia,
    and organized in "families"; the term is applied to the
    entire group of organizations, or to any one local group.
    Also, loosely, organized groups of criminals anywhere, as
    the Russian mafia. [WordNet sense 1]
 
   Syn: syndicate, mob, Cosa Nostra, La Cosa Nostra, organized
     crime.
     [WordNet 1.6 + PJC]
 
   3. Any tightly knit group of trusted associates having strong
    control or influence in some area; as, Kennedy and his
    Irish Mafia. [informal] [WordNet sense 3]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mafia \Maf"i*a\, Mafioso \Ma`fi*o"so\, n.
   see {maffia}, {maffioso}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Syndicate \Syn"di*cate\, n. [Cf. F. syndicat, LL. syndicatus.]
   1. The office or jurisdiction of a syndic; a council, or body
    of syndics. --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. An association of persons officially authorized to
    undertake some duty or to negotiate some business; also,
    an association of persons who combine to carry out, on
    their own account, a financial or industrial project; as,
    a syndicate of bankers formed to take up and dispose of an
    entire issue of government bonds.
    [1913 Webster]
 
   3. A more or less organized association of criminals
    controlling some aspects of criminal activity, in a
    specific area or country-wide; -- used loosely as a
    synonym for {organized crime} or the {mafia}.
    [PJC]
 
   4. (Journalism) a commercial organization that purchases
    various journalistic items, such as articles, columns, or
    comic strips, from their individual creators, and resells
    them to newspapers or other periodicals for simultaneous
    publication over a wide area.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mafia
   n 1: a crime syndicate in the United States; organized in
      families; believed to have important relations to the
      Sicilian Mafia [syn: {Mafia}, {Maffia}, {Cosa Nostra}]
   2: a secret terrorist group in Sicily; originally opposed
     tyranny but evolved into a criminal organization in the
     middle of the 19th century [syn: {Mafia}, {Maffia}, {Sicilian
     Mafia}]
   3: any tightly knit group of trusted associates [syn: {mafia},
     {maffia}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mafia [mafiːaː] (n) , s.(f )
   mafia
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top