ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

molest

M AH0 L EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molest-, *molest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molest(vt) รบกวน, See also: เข้าไปยุ่ง, ทำให้รำคาญ, สร้างความยุ่งยากแก่, Syn. harass, provoke, annoy, bother
molest(vt) ปลุกปล้ำ, See also: ลวนลาม, ย่ำยี, Syn. harm, abuse, victimize
molester(n) ผู้รุกราน, See also: ผู้รบกวน, Syn. attacker
molestation(n) การรบกวน, See also: การรุกราน, Syn. abuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molest(มะเลสทฺ') vt. รบกวน, เข้ายุ่ง, รุกรานทางเพศ., See also: molestation n. molester n.

English-Thai: Nontri Dictionary
molest(vt) แกล้ง, รบกวน, ทำร้าย, ข่มเหง, รุกราน
molestation(n) การแกล้ง, การรบกวน, การทำร้าย, การข่มเหง, การรุกราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
molest(vt) ลวนลาม, ปลุกปล้ำ
molestation(n) การลวนลามทางเพศ (โดยเฉพาะกับเด็ก)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Schultz gave strict orders not to molest anyone in this court.นี่เป็นคำสั่งของ ชูลท์ซ ห้ามยุ่งกับยิวในนี้ The Great Dictator (1940)
Thank heavens the sailor did not molest her.ขอบคุณสวรรค์ เจ้ากะลาสีไม่ได้ล่วงเกินเธอ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Father reroutes compulsion to molest away from his own son to a surrogate.พ่อที่ชอบใช้กำลังและบังคับคนในครอบครัว มักจะห่างเหินกับลูกชายของตัวเอง Memoriam (2008)
I'm not gonna molest you.I'm not gonna molest you. I Love You, Beth Cooper (2009)
Well, one's where your family molests you, the other's like a roach or bugs.ถ้าคนในครอบครัวข่มขืนเธอ มันก็ไม่ต่างจากแมลงหรอก Precious (2009)
One day, I bring my nephew to work, and he molest my nephew, and my nephew-- he only 14, and he cry, and then, he shoot himself in the face.เกิด-เกิดอะไรขึ้น วันหนึ่ง ฉันพาหลานชายไปทำงานด้วย และเขาลวนลามหลานชายฉัน และหลานชายฉัน... And Then There Were Fewer (2010)
Oh, yeah, every straight guy's nightmare that all of us gays are secretly out to molest and convert you.เอ้อใช่ ฝันร้ายของพวกผู้ชายทั้งหมด ที่กลัวว่าความเป็นเกย์จะเปิดเผย Never Been Kissed (2010)
I didn't molest anyone.ฉันไม่ได้ข่มขืนใคร Broken (2013)
Then he would molest me.แล้วเขาก็ข่มขืนผม Restoration (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
molestA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียดเบียน(v) exploit, See also: molest, Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: พวกโจรสลัดเริ่มเบียดเบียนคนชาติเดียวกันเอง, Thai Definition: ทำให้เดือดร้อน
ล่วงเกิน(v) molest, See also: assault, Syn. ลวนลาม, Example: ที่หมู่บ้านนี้ในหมู่หญิงสาวจะมีหญิงแก่กำกับดูแลอยู่ด้วย เพื่อมิให้ชายหนุ่มล่วงเกินแก่หญิงในที่อันไม่สมควร, Thai Definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยล่วงจารีตประเพณี
ลวนลาม(v) molest, See also: assault, Syn. ล่วงเกิน, Example: ร้อยเวรได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีเด็กนักเรียนช่างกลลวนลามนักเรียนหญิง 2 คน บนรถเมล์สาย 134, Thai Definition: ล่วงเกินในลักษณะเช่นแสดงกิริยามารยาทแก่ผู้อื่นเกินสมควรจนขาดความสุภาพ
กินเศษกินเลย(v) molest, See also: harass, trouble, tease, annoy, Syn. หาเศษหาเลย, Example: เจ้านายบ้านนี้ชอบกินเศษกินเลยเด็กรับใช้สาวๆ, Thai Definition: ล่วงเกินทางเพศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียดเบียน[bīetbīen] (v) EN: exploit ; molest
ชำเรา[chamrao] (v) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest  FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ข่มเหง[khomhēng] (v) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse  FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ลวนลาม[lūanlām] (v) EN: take liberties with ; molest ; assault  FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ประทุษร้าย[prathutsarāi] (v) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm  FR: blesser ; faire du mal à
ทำร้ายร่างกาย[thamrāi rāngkāi] (v, exp) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOLEST M AH0 L EH1 S T
MOLESTS M AH0 L EH1 S T S
MOLESTED M AH0 L EH1 S T IH0 D
MOLESTER M AH0 L EH1 S T ER0
MOLESTERS M AH0 L EH1 S T ER0 Z
MOLESTING M AH0 L EH1 S T IH0 NG
MOLESTATION M OW2 L EH0 S T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molest (v) mˈəlˈɛst (m @1 l e1 s t)
molests (v) mˈəlˈɛsts (m @1 l e1 s t s)
molested (v) mˈəlˈɛstɪd (m @1 l e1 s t i d)
molesting (v) mˈəlˈɛstɪŋ (m @1 l e1 s t i ng)
molestation (n) mˌouləstˈɛɪʃən (m ou2 l @ s t ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
痴漢[ちかん, chikan] (n) masher; molester; pervert; (P) #14,105 [Add to Longdo]
地下家蚊[ちかいえか;チカイエカ, chikaieka ; chikaieka] (n) (uk) (See 赤家蚊) Culex pipiens molestus (subspecies of house mosquito) [Add to Longdo]
痴漢行為[ちかんこうい, chikankoui] (n) groping; molestation [Add to Longdo]
悩ます[なやます, nayamasu] (v5s, vt) to afflict; to torment; to harass; to molest; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molest \Mo*lest"\, v. t. [imp. & p. p. {Molested}; p. pr. & vb.
   n. {Molesting}.] [F. molester, L. molestare, fr. molestus
   troublesome, fr. moles a heavy mass, load, burden. See 3d
   {Mole}.]
   To trouble; to disturb; to render uneasy; to interfere with;
   to vex.
   [1913 Webster]
 
      They have molested the church with needless opposition.
                          --Hooker.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To trouble; disturb; incommode; inconvenience; annoy;
     vex; tease.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molest \Mo*lest"\, n.
   Molestation. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 molest
   v 1: harass or assault sexually; make indecent advances to
   2: annoy continually or chronically; "He is known to harry his
     staff when he is overworked"; "This man harasses his female
     co-workers" [syn: {harass}, {hassle}, {harry}, {chivy},
     {chivvy}, {chevy}, {chevvy}, {beset}, {plague}, {molest},
     {provoke}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top