ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moated

M OW1 T   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moated-, *moated*, moat, moate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา moated มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *moated*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moat[N] คูน้ำรอบปราสาทหรือเมือง, See also: คูกำแพงเมือง, คูเมือง, Syn. fosse, ditch, canal
moat[VT] ล้อมรอบด้วยคูน้ำกว้าง, See also: ล้อมรอบด้วยคูเมือง
moated[ADJ] ซึ่งมีคูล้อมรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moat(โมท) n. คู,คูกำแพงเมือง, Syn. trench

English-Thai: Nontri Dictionary
moat(n) คูเมือง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Let's throw him over the moat. - All right.โยนมันลงไป ตกลง Goodfellas (1990)
It's a moat.อ๋อ คูเมืองน่ะค่ะ Death Has a Shadow (1999)
We never get in the castle, it's guarded and there's a moat and everything!ปราสาทนี้ มียามหนาแน่น มีกำแพงกั้นหมดทุกด้าน! Shrek 2 (2004)
Then I'll feed him... to the crocodiles in the moat.งั๊นข้าเอามันไปเลี้ยงเป็นอาหารจระเข้ในคูรอบปราสาทดีกว่า Happily N'Ever After (2006)
You've gotta fortify the corners of the moat firstนายต้องสร้างป้อม ตรงมุมคูน้ำรอบปราสาทก่อน Shelter (2007)
What did you expect, coffins and dungeons and moats?สว่างและเปิดมากรู้มั้ย คุณคิดว่าจะเจออะไรล่ะ Twilight (2008)
(CHUCKLES) No, not the moats.โลงศพ คุกใต้ดิน แล้วก็คูน้ำรอบเมือง Twilight (2008)
Not the moats.ไม่ๆๆ ไม่มีคูน้ำแน่ๆ Twilight (2008)
/dove into a moat... Ah, what the heck.และโดนจระเข้คาบไปกินเรียบร้อย Bedtime Stories (2008)
He trounced his demoatic opponent. Geoffrey fieger has to feel somewhat humiliated today....ในการเป็นผู้ว่าการรัฐมิชิแกนเป็นสมัยที่ 3 เค้ามีชัยเหนือคู่แข่งจากพรรคเดโมแครต You Don't Know Jack (2010)
Maybe you could use it to build a moat around the school, keep out the press.บางทีคุณอาจจะสามารถใช้มันเพื่อสร้างคูน้ำรอบโรงเรียน เพื่อให้ห่างจากนักข่าวหน่อย The Witches of Bushwick (2010)
- Moats?- คูเมือง? We Bought a Zoo (2011)
What's the problem? There's no moat.มีปัญหาอะไรรึ เราไม่มีคูน้ำกั้นกำแพง Ironclad (2011)
- There's no moat, er...เราขาดอุปกรณ์บางอย่าง ฉะนั้น... Ironclad (2011)
There's no moat and no excuses. Finish it.ข้าไม่สนอะไร ทำมันให้เสร็จซะ Ironclad (2011)
- My moats!- คูเมืองของฉัน! We Bought a Zoo (2011)
This fish can live in our moat and he can patrol our waters.เจ้าปลานี่มันบุกคูเมืองของเรา มันอยู่ในน้ำของเราแล้ว The Tall Man (2012)
Your son can go on calling himself King in the North, the Starks will have dominion over all lands north of Moat Cailin, provided he swears me an oath of fealty.ลูกชายท่านจะเรียกตัวเองว่า กษัตริย์แห่งเเดนเหนือต่อไปก็ย่อมได้ สตาร์คจะมีสิทธิเหนือ ดินแดนทั้งหมดทางตอนเหนือของโมท แคทลิน หากเขาสาบานจะ จงรักภักดีต่อข้า The Ghost of Harrenhal (2012)
I preferred it when the village was further away and we had a moat.ก็ช่วยปะมันกลับไปเหมือนเดิมอีกไม่ได้แน่ ปู่ชอบเมื่อสมัยที่หมู่บ้านอยู่ห่างไกลออกไป และเรามีคูน้ำล้อมปราสาทไว้ มากกว่า Mockingbird Lane (2012)
The best moats are made of good manners and filled with congeniality.คูน้ำที่ดี ต้องทำขึ้นด้วยมารยาทที่งดงาม และเต็มไปด้วยความเป็นมิตร Mockingbird Lane (2012)
A moat!คูน้ำไงล่ะ! Argentina (2012)
-and sank her in the moat.และจมเธอในคูเมือง. Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
As long as the ironborn hold Moat Cailin, our armies are trapped south of the Neck.ตราบใดที่พวกจากเกาะไอรอนส์ยังคุมโม้ต แคลลิน ทัพของเราก็ยังติดอยู่ที่ตอนใต้ของเดอะ เน็ก The Lion and the Rose (2014)
I wanted to trade him for Moat Cailin.ข้าอยากจะแลกเขากับโม้ต แคลลิน The Lion and the Rose (2014)
Gather whatever men you can and ride for Moat Cailin.รวบรวมคนให้ได้มากที่สุด แล้วขี่ม้าไปโม้ต แคลลิน The Lion and the Rose (2014)
Take the Moat for the family, for our family, and I'll reconsider your position.ไปยึดโม้ตมาให้ตระกูล ตระกูลของเรา แล้วข้าจะพิจารณาเรื่องตำแหน่งเจ้า The Lion and the Rose (2014)
Bring me Moat Cailin. Թ p The Mountain and the Viper (2014)
Moat Cailin is yours, Father. Թ繢ͧҹ m The Mountain and the Viper (2014)
Where the castles are made of gingerbread and the moats are filled with blackberry wine.ที่ซึ่งปราสาททำจากขนมปังขิง และคูเมืองเป็นเหล้าแบล็กเบอรี่ The Wars to Come (2015)
- That's Moat Cailin.- นั่นโม้ต เคทลินนี่ High Sparrow (2015)
May our happiness spread from Moat Cailin to the Last Hearth.ขอให้ความสุขของเรากระจายจากโมตเคลิน ไปถึงลาสต์ฮาร์ท Kill the Boy (2015)
Additionally, once inside the cauldron, multiple Kryptonian defense systems engage, including the acid moat, ring of napalm, and the jaws of death.นอกจากนี้เมื่อเข้าไปในคัลดรอนแล้ว ระบบคริปโตเนี่ยนป้องกันจะทำงาน คูน้ำกรด วงล้อนาปาล์ม และขากรรไกรมรณะ The Lego Batman Movie (2017)
Go marry Gladys Moats.Nimm Gladys Moats. Fried Green Tomatoes (1991)
I feel like we are in another country.Mr. Moataz, es kommt mir vor, als wären wir in einem anderen Land. 678 (2010)
The Moat County Tribune.Die "Moat County Tribune". The Paperboy (2012)
Most contrary man in all of Moat County.Der eigenwilligste Mann in ganz Moat County. The Paperboy (2012)
The Starks will have dominion over all lands north of Moat Cailin, provided he swears me an oath of fealty.Die Starks werden die Herrschaft über alle Länder nördlich von Moat Cailin behalten, - vorausgesetzt er schwört mir seinen Treueeid. The Ghost of Harrenhal (2012)
As long as the ironborn hold Moat Cailin, our armies are trapped south of the Neck.So lange wie die Eisengeborenen Moat Cailin halten, sind unsere Armeen südlich der Enge gefangen. The Lion and the Rose (2014)
I wanted to trade him for Moat Cailin.Ich wollte ihn gegen Moat Cailin tauschen. The Lion and the Rose (2014)
Go back to Moat Cailin.Geht zurück nach Moat Cailin. The Door (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู[N] ditch, See also: gutter, trench, moat, irrigation canal, Syn. ท้องร่อง, Example: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ, Count unit: คู, Thai definition: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
คูน้ำ[N] ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count unit: แห่ง
คูเมือง[N] moat, See also: ditch, small canal, trench, gutter, Syn. คู, คูน้ำ, Example: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบป้อม[n. exp.] (khrøp pǿm) EN: moat   FR: fossé [m] ; douve [f]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[n.] (khūmeūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOAT    M OW1 T
MOATS    M OW1 T S
MOATES    M OW1 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moat    (n) mˈout (m ou1 t)
moats    (n) mˈouts (m ou1 t s)
moated    (j) mˈoutɪd (m ou1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, / ] moat around a city, #14,623 [Add to Longdo]
沟渠[gōu qú, ㄍㄡ ㄑㄩˊ, / ] channel; moat; irrigation canal, #34,688 [Add to Longdo]
护城河[hù chéng hé, ㄏㄨˋ ㄔㄥˊ ㄏㄜˊ, / ] moat, #34,779 [Add to Longdo]
壕沟[háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ, / ] trench; moat, #44,194 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] dry moat; god of city, #92,053 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] to ditch; a moat, #99,068 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] a dry moat outside a city wall; a dry ditch [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] moat; swift current [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit einem Graben versehento moat [Add to Longdo]
Stadtgraben {m}; Festungsgraben {m}; Burggraben {m}; Wallgraben {m} | Stadtgräben {pl} | von einem ...graben umgebenmoat | moats | moated [Add to Longdo]
Wasserburg {f}castle built in water; moated castle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横堀[よこぼり, yokobori] (n) (See 竪堀) moat; horizontal trench [Add to Longdo]
外堀(P);外濠;外壕[そとぼり, sotobori] (n) outer moat (castle); (P) [Add to Longdo]
環濠[かんごう, kangou] (n) (circular) moat [Add to Longdo]
空堀;空濠[からぼり, karabori] (n) dry moat [Add to Longdo]
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P) [Add to Longdo]
柵;城[き, ki] (n) fortress (surrounded by a wall, moat, etc.) [Add to Longdo]
子供扱い[こどもあつかい, kodomoatsukai] (n,vs) treating someone like a child [Add to Longdo]
城池[じょうち, jouchi] (n) castle moat [Add to Longdo]
城隍[じょうこう, joukou] (n) (1) (obsc) castle and moat; castle's moat; (2) City God (Taoist guardian god of a city) [Add to Longdo]
内堀(P);内壕;内濠[うちぼり, uchibori] (n) inner moat; moat within the castle walls; (P) [Add to Longdo]
堀(P);濠;壕[ほり, hori] (n) (1) moat; fosse; (2) canal; ditch; (P) [Add to Longdo]
堀端[ほりばた, horibata] (n) side of a moat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  moated
      adj 1: protected by a deep wide ditch usually filled with water

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top