Search result for

-terror-

(45 entries)
(0.3913 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: terror, *terror*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terror[N] ความหวาดกลัว, See also: ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ, Syn. fright, horror, panic
terror[N] คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวสุดขีด
terror[N] การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, See also: การก่อการร้าย
terror[N] เด็กที่ก่อกวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terror(เท'เรอะ) n. ความหวาดกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ., See also: terrorful adj., Syn. panic,fear,dread

English-Thai: Nontri Dictionary
terror(n) ความตกใจกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, these are scrambled transmissions that a group of terrorists used to communicate.ม่าย... นี่เป็นการส่งข้อมูลแบบสุ่มซึ่งกลุ่มใต้ดินใช้สื่อสารกัน Odyssey (2008)
The elusive band of terrorists, finally in captivity.กลุ่มก่อการร้ายที่หาตัวยากถูกจับ Odyssey (2008)
A terrible brother duo named Abo and Cado are terrorizing my planet-มีพี่น้องหมากาฬชื่อ อาโบ กับ คาโด มาทำร้ายดาวของเรา Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Padawan, terror is not a weapon the Jedi useพาดาวัน, การข่มขู่ไม่ใช่อาวุธของเจไดนะ Cloak of Darkness (2008)
If the chief U.S. interest at this point is in combating terrorism... as it emanates from Kazakhstan... there really isn't anyone to deal with other than-ถ้าทางอเมริกาสนใจให้ตรงจุด ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในคาซัคสถาน ไม่มีใครจัดการอย่างจริงจัง Babylon A.D. (2008)
If the chief U.S. interest at this point is in combating terrorism... that emanates from Kazakhstan-ถ้าทางอเมริกาสนใจให้ตรงจุด ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในคาซัคสถาน Babylon A.D. (2008)
You're not a mercenary. You're a fucking terrorist.แกไม่ใช่มือสังหาร แกมันผู้ก่อการร้าย Babylon A.D. (2008)
- What America? You're on a terrorist list there.- แต่นายอยู่ในบัญชีดำเป็นผู้ก่อการร้ายนะ Babylon A.D. (2008)
It is a tragedy to think that even defenseless women... who made the choice to withdraw from society... and lead a life of purity... should suffer the attacks of terrorists... who have absolutely no respect for the lives of decent, God-fearing people.มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ชวนให้คิดว่า แม้แต่ผู้หญิงไร้ที่พึ่ง... ผู้ซึ่งเลือกเส้นทางถอนตัวจากสังคม เข้ามาสู่ดินแดนบริสุทธิ์... Babylon A.D. (2008)
I'm not a terrorist, Toorop.ฉันไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย... Babylon A.D. (2008)
Your Highness, we want to launch a campaign... to inform the people that we were targets of a terrorist attack.ท่านประมุขเราต้องเริ่มการโฆษณา ให้ผู้คนได้รู้ว่าเราวางเป้าหมายไปที่ผู้ก่อการร้าย Babylon A.D. (2008)
Since 9/11 more than 4500 people have been killed in a rising tide of global terror.ตั้งแต่เหตุการณ์ 11 กันยายน คนนับ 4500 ต้องสังเวยชีวิตในเหตุการณ์ก่อการร้ายทั่วโลก Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrorAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
terrorAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
terrorAnne lived in terror of capture by Nazis.
terrorHelen shrieked with terror.
terrorHe was paralyzed with terror.
terrorHis words struck terror into her.
terrorI felt the terror of my neighbors after the earthquake.
terrorI have a terror of heights.
terrorIn reports in America guerrilla resistance by the Iraq military is called terrorism.
terrorMost young people don't know the terror of war.
terrorOne student says the purge is still going on in China and terror is spread all over.
terrorRobson's proposal is tantamount to defending terrorists because they have a cause.

CMU English Pronouncing Dictionary
TERROR    T EH1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terror    (n) (t e1 r @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pistenrowdy {m}terror in the slopes [Add to Longdo]
Schrecken {m}; Schreck {m}; Erschrecken {n}; Entsetzen {n} | Schrecken {pl} | starr vor Schreckterror | terrors | paralysed with terror [Add to Longdo]
Terror {m}terror [Add to Longdo]
Terrorakt {m}act of terrorism [Add to Longdo]
Terroranschlag {m}; Terrorangriff {m}terrorist attack [Add to Longdo]
Terrorismus {m}terrorism [Add to Longdo]
Terrorist {m}; Terroristin {f} | Terroristen {pl}terrorists | terrorists [Add to Longdo]
terrorisieren | terrorisierend | terrorisiertto terrorize | terrorizing | terrorized [Add to Longdo]
terrorisieren | terrorisierend | terrorisiertto bulldoze | bulldozing | bulldozed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terror \Ter"ror\, n. [L. terror, akin to terrere to frighten,
   for tersere; akin to Gr. ? to flee away, dread, Skr. tras to
   tremble, to be afraid, Russ. triasti to shake: cf. F.
   terreur. Cf. {Deter}.]
   1. Extreme fear; fear that agitates body and mind; violent
    dread; fright.
    [1913 Webster]
 
       Terror seized the rebel host.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which excites dread; a cause of extreme fear.
    [1913 Webster]
 
       Those enormous terrors of the Nile.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Rulers are not a terror to good works. --Rom. xiii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       There is no terror, Cassius, in your threats.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Terror is used in the formation of compounds which are
      generally self-explaining: as, terror-fraught,
      terror-giving, terror-smitten, terror-stricken,
      terror-struck, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {King of terrors}, death. --Job xviii. 14.
 
   {Reign of Terror}. (French Hist.) See in Dictionary of Noted
    Names in Fiction.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Alarm; fright; consternation; dread; dismay. See
     {Alarm}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terror
   n 1: an overwhelming feeling of fear and anxiety [syn: {panic},
      {terror}, {affright}]
   2: a person who inspires fear or dread; "he was the terror of
     the neighborhood" [syn: {terror}, {scourge}, {threat}]
   3: a very troublesome child [syn: {terror}, {brat}, {little
     terror}, {holy terror}]
   4: the use of extreme fear in order to coerce people (especially
     for political reasons); "he used terror to make them confess"

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 terror
   horror
   alarm; terror
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Terror [tɛroːr] (n) , s.(m )
   terror
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top