ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-terror-

T EH1 R ER0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: terror, *terror*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terror[N] ความหวาดกลัว, See also: ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ, Syn. fright, horror, panic
terror[N] คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวสุดขีด
terror[N] การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, See also: การก่อการร้าย
terror[N] เด็กที่ก่อกวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terror(เท'เรอะ) n. ความหวาดกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ., See also: terrorful adj., Syn. panic,fear,dread

English-Thai: Nontri Dictionary
terror(n) ความตกใจกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
"Sheriff murdered. Church meeting bombed. Reign of terror must cease.นายอำเภอถูกฆ่า โบสถ์ถูกปาระเบิด ความสยองต้องหยุด Blazing Saddles (1974)
We only make wild speeches or perform even wilder acts of terrorism.เรามีแต่คำพูดที่รุนแรง และก่อการร้าย Gandhi (1982)
Terrorism would only justify their repression.การฆ่าฟันทำให้พวกเขา มีสิทธิ์ปราบปราม Gandhi (1982)
I too have read Mr. Gandhi's writings but I'd rather be ruled by an Indian terrorist than an English one.ผมก็ได้อ่านงานเขียนของคุณคานธีแล้ว แต่ผมยอมถูกปกครองโดย ผู้ร้ายอินเดียดีกว่าผู้ร้ายอังกฤษ Gandhi (1982)
They're more afraid of terrorism than of you.เขากลัวการก่อการร้ายมากกว่าคุณอีก Gandhi (1982)
The flambe terrorist.ไอ้ตัวก่อเรื่อง! Mannequin (1987)
I mean, what are the three terrors of the Fire Swamp?ข้าหมายถึง , อะไรคือความน่ากลัว 3 อย่างของกับดักไฟ The Princess Bride (1987)
This area is being cordoned off due to a terrorist bombing.พื้นที่นี้ถูกปิดอันเนื่อง มาจากมีการวางระเบิด Akira (1988)
Terrorist activities carried out by anti-government elements have skyrocketed this month.การกระทำที่น่ากลัวเกิดจาก... ...กลุ่มต่อต้านรัฐบาล ที่มีจรวดเดือนนี้ Akira (1988)
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย! Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrorAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
terrorAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
terrorAnne lived in terror of capture by Nazis.
terrorHelen shrieked with terror.
terrorHe was paralyzed with terror.
terrorHis words struck terror into her.
terrorI felt the terror of my neighbors after the earthquake.
terrorI have a terror of heights.
terrorIn reports in America guerrilla resistance by the Iraq military is called terrorism.
terrorMost young people don't know the terror of war.
terrorOne student says the purge is still going on in China and terror is spread all over.
terrorRobson's proposal is tantamount to defending terrorists because they have a cause.

CMU English Pronouncing Dictionary
TERROR    T EH1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terror    (n) tˈɛrər (t e1 r @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pistenrowdy {m}terror in the slopes [Add to Longdo]
Schrecken {m}; Schreck {m}; Erschrecken {n}; Entsetzen {n} | Schrecken {pl} | starr vor Schreckterror | terrors | paralysed with terror [Add to Longdo]
Terror {m}terror [Add to Longdo]
Terrorakt {m}act of terrorism [Add to Longdo]
Terroranschlag {m}; Terrorangriff {m}terrorist attack [Add to Longdo]
Terrorismus {m}terrorism [Add to Longdo]
Terrorist {m}; Terroristin {f} | Terroristen {pl}terrorists | terrorists [Add to Longdo]
terrorisieren | terrorisierend | terrorisiertto terrorize | terrorizing | terrorized [Add to Longdo]
terrorisieren | terrorisierend | terrorisiertto bulldoze | bulldozing | bulldozed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terror \Ter"ror\, n. [L. terror, akin to terrere to frighten,
   for tersere; akin to Gr. ? to flee away, dread, Skr. tras to
   tremble, to be afraid, Russ. triasti to shake: cf. F.
   terreur. Cf. {Deter}.]
   1. Extreme fear; fear that agitates body and mind; violent
    dread; fright.
    [1913 Webster]
 
       Terror seized the rebel host.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which excites dread; a cause of extreme fear.
    [1913 Webster]
 
       Those enormous terrors of the Nile.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Rulers are not a terror to good works. --Rom. xiii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       There is no terror, Cassius, in your threats.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Terror is used in the formation of compounds which are
      generally self-explaining: as, terror-fraught,
      terror-giving, terror-smitten, terror-stricken,
      terror-struck, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {King of terrors}, death. --Job xviii. 14.
 
   {Reign of Terror}. (French Hist.) See in Dictionary of Noted
    Names in Fiction.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Alarm; fright; consternation; dread; dismay. See
     {Alarm}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terror
   n 1: an overwhelming feeling of fear and anxiety [syn: {panic},
      {terror}, {affright}]
   2: a person who inspires fear or dread; "he was the terror of
     the neighborhood" [syn: {terror}, {scourge}, {threat}]
   3: a very troublesome child [syn: {terror}, {brat}, {little
     terror}, {holy terror}]
   4: the use of extreme fear in order to coerce people (especially
     for political reasons); "he used terror to make them confess"

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 terror
  1. horror
  2. alarm; terror

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Terror /tɛroːr/ 
  terror

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top