ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐怖主义

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐怖主义-, *恐怖主义*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖主义[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] terrorism, #12,301 [Add to Longdo]
恐怖主义[kǒng bù zhǔ yì zhě, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] terrorist, #213,732 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then couldn't wejust as well say... that terrorism has an equal claim on being that too?[CN] 我们或许可以这么说 恐怖主义也有同样的效果 Die Hard (1988)
Thus he fell victim to terrorism and violence, to this sudden, murderous explosion of violence, to this homicidal and blind fury which once again, as it has since last Monday, attacks our community.[CN] 有些国家总是敌视我们 他是恐怖主义 和暴力的牺牲品 State of Siege (1972)
We would not want to produce a television show... celebrating historically deviational terrorism.[CN] 我们不想做这样的节目 为历史上误入歧途的恐怖主义庆功 Network (1976)
They are the weapons of terrorists.[CN] 这是恐怖主义分子的武器 State of Siege (1972)
If we do nothing else this week, we must conceive at least one terrorist act that will show all the world that the United States, the great Satan, is but a paper tiger - a weak nation,[CN] 即使我们这周什么都不做 我一定也要弄一次恐怖主义事件 要让全世界都知道 The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Terrorism would only justify their repression.[CN] 恐怖主义正是 出兵镇压的好理由 Gandhi (1982)
The British people will never bow to the tactics of terrorism.[CN] 我们英国人 决不屈服于这种恐怖主义的残渣 Water (1985)
You remember the day you showed me the pictures of two terrorists?[CN] 还记得吗 那两个恐怖主义者的照片 Identification of a Woman (1982)
They're more afraid of terrorism than of you.[CN] 他们害怕你 但是更怕恐怖主义 Gandhi (1982)
We have declared war on American imperialists, Zionists, terrorists and all other antisocialist atrocities.[CN] 我们已经向美帝国主义以及 犹太复国主义,恐怖主义和所有反社会主义的暴行宣战 The Delta Force (1986)
In Rio, the police of Carlos Lacerda arrested a Chinese trade mission, under charges of terrorism.[CN] 在里约,卡洛斯·拉塞尔达的警察 逮捕了中国贸易代表团, In Rio, the police of Carlos Lacerda arrested a Chinese trade mission, 以恐怖主义的罪名。 under charges of terrorism. Jango (1984)
They're terrorists, with very consistent lives.[CN] 那两个人是恐怖主义 Identification of a Woman (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top