ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐怖分子

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐怖分子-, *恐怖分子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖分子[kǒng bù fèn zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, what you have in your files about me Terror Palestinians German accent?[CN] 这样的话,你去查查有没有带德国口音 的巴勒斯坦恐怖分子的档案 Raid on Entebbe (1976)
- They are terrorists![CN] 他们是恐怖分子 State of Siege (1972)
To kidnap me, murder me. You never know with terrorists. Did you notify the police?[CN] 绑架我,谋杀我 你绝不了解恐怖分子 The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
Pregnant which issued a said that the German leader is.[CN] 被释放的孕妇说恐怖分子头头是德国人 Raid on Entebbe (1976)
These "terrorists" attempted to kidnap the second secretary of the American embassy, which makes sense from their point of view.[CN] 那些恐怖分子 普试图绑架 美国使馆的二秘 State of Siege (1972)
Visibly, you're the one who needs terrorists. Why?[CN] 你们这些人才需要恐怖分子 State of Siege (1972)
If the terrorists know where the hostages are being held -[CN] 这么说恐怖分子知道人质在哪里 State of Siege (1972)
What do you need them for?[CN] 为什么 你们为什么需要恐怖分子 State of Siege (1972)
The Flagstaff Independent Bank of Arizona was ripped off last week... by a terrorist group called the Ecumenical Liberation Army.[CN] 阿利桑那州的旗帜独立银行上周 被一个叫做"普世解放军" 的恐怖分子团伙抢劫了 Network (1976)
Don't you think the terrorists benefited from widespread complicity?[CN] 这些恐怖分子没有同谋吗 State of Siege (1972)
A man like you working with terrorists - I don't get it.[CN] 一个你这样的人 和恐怖分子合作... 我不明白 Lacombe, Lucien (1974)
Listen, Doctor, if some half-mad terrorist group hadn't tried to blow up this place, we wouldn't be in this mess.[CN] 哼,我说大夫 要是没有这帮打着和平旗帜的恐怖分子,想来炸毁这儿 本来是没事儿的 The Cassandra Crossing (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top