ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrorist

T EH1 R AH0 R IH0 S T   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrorist-, *terrorist*
English-Thai: Longdo Dictionary
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrorist[N] ผู้ก่อการร้าย, Syn. destroyer, dictator, hijacker
terrorist[ADJ] ซึ่งก่อการร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terroristผู้ก่อการร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terroristsผู้ก่อการร้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I too have read Mr. Gandhi's writings but I'd rather be ruled by an Indian terrorist than an English one.ผมก็ได้อ่านงานเขียนของคุณคานธีแล้ว แต่ผมยอมถูกปกครองโดย ผู้ร้ายอินเดียดีกว่าผู้ร้ายอังกฤษ Gandhi (1982)
The flambe terrorist.ไอ้ตัวก่อเรื่อง! Mannequin (1987)
This area is being cordoned off due to a terrorist bombing.พื้นที่นี้ถูกปิดอันเนื่อง มาจากมีการวางระเบิด Akira (1988)
Terrorist activities carried out by anti-government elements have skyrocketed this month.การกระทำที่น่ากลัวเกิดจาก... ...กลุ่มต่อต้านรัฐบาล ที่มีจรวดเดือนนี้ Akira (1988)
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย! Akira (1988)
But with all those demonstrations and terrorist attacks lately, things are rough.แต่ด้วยการสาธิตและการโจมตีของ ผู้ก่อการร้ายเมื่อเร็วๆนี้ ของอาจไม่ดีนัก Akira (1988)
Who is this terrorist?ใครที่เข้ามาก่อวินาศกรรมเรา? Rambo III (1988)
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ? In the Name of the Father (1993)
- When was I a fucking terrorist?- - เมื่อถูกฉันร่วมเพศก่อการร้าย? In the Name of the Father (1993)
It permits us to hold suspected terrorists... for a period of up to seven days.มันอนุญาตให้เราถือ ... สงสัยว่าผู้ก่อการร้าย เป็นระยะเวลาถึงเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
I have the confessions of four obvious terrorists. What more do you want?ผมมีคำสารภาพของสี่อย่างเห็นได้ชัด ผู้ก่อการร้าย ทำอ In the Name of the Father (1993)
That confession led the police to the ringleader, Conlon... and his terrorist family... his aunt, Annie Maguire, the experienced bomb maker... who wore rubber gloves when handling explosives... in the kitchen of her home in Harlesden.คำสารภาพที่ทำให้ตำรวจ เพื่อหัวโจก, Conlon ... การก่อการร้ายและครอบครัวของเขา ... ป้า, แอนนี่ Maguire ของเขา ผู้ผลิตระเบิดประสบการณ์ ... In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terroristAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
terroristRobson's proposal is tantamount to defending terrorists because they have a cause.
terroristThat terrorist was to blame for the disaster.
terroristThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
terroristThe festive mood was slightly spoiled by terrorist bombs.
terroristThe government cannot be seen to give in to terrorists' demands.
terroristThe grenade blew up before the terrorist could throw it, and his arm was blown off!
terroristThe King was assaulted by terrorists.
terroristWe will never give in to terrorist demands.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRORIST    T EH1 R AH0 R IH0 S T
TERRORISTS    T EH1 R AH0 R IH2 S T S
TERRORISTIC    T EH2 R AH0 R IH1 S T IH0 K
TERRORISTS'    T EH1 R AH0 R IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrorist    (n) tˈɛrərɪst (t e1 r @ r i s t)
terrorists    (n) tˈɛrərɪsts (t e1 r @ r i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖主义者[kǒng bù zhǔ yì zhě, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] terrorist, #213,732 [Add to Longdo]
恐怖份子[kǒng bù fèn zi, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗ˙, ] terrorist [Add to Longdo]
恐怖分子[kǒng bù fèn zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terroranschlag {m}; Terrorangriff {m}terrorist attack [Add to Longdo]
Terrorist {m}; Terroristin {f} | Terroristen {pl}terrorists | terrorists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テロリスト[, terorisuto] (n) terrorist; (P) [Add to Longdo]
テロリストグループ[, terorisutoguru-pu] (n) terrorist group [Add to Longdo]
テロ攻撃[テロこうげき, tero kougeki] (n) terrorist attack [Add to Longdo]
テロ組織[テロそしき, tero soshiki] (n) terrorist organization; terrorist organisation [Add to Longdo]
テロ対策[テロたいさく, tero taisaku] (n) anti-terrorist [Add to Longdo]
自爆テロ[じばくテロ, jibaku tero] (n) (terrorist) suicide bombing [Add to Longdo]
対テロ作戦[たいテロさくせん, tai tero sakusen] (n) antiterrorist operation; counterterrorism operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrorist \Ter"ror*ist\, n. [F. terroriste.]
   1. One who governs by terrorism or intimidation;
    specifically, an agent or partisan of the revolutionary
    tribunal during the Reign of Terror in France. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. One who commits terrorism[2].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrorist
   n 1: a radical who employs terror as a political weapon; usually
      organizes with other terrorists in small cells; often uses
      religion as a cover for terrorist activities

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Terrorist /tɛroːrist/ 
  terrorists

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 terrorist /tɛrorist/
  terrorist

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top