Search result for

terrorist

(54 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrorist-, *terrorist*
English-Thai: Longdo Dictionary
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrorist[N] ผู้ก่อการร้าย, Syn. destroyer, dictator, hijacker
terrorist[ADJ] ซึ่งก่อการร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terroristผู้ก่อการร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terroristsผู้ก่อการร้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, these are scrambled transmissions that a group of terrorists used to communicate.ม่าย... นี่เป็นการส่งข้อมูลแบบสุ่มซึ่งกลุ่มใต้ดินใช้สื่อสารกัน Odyssey (2008)
The elusive band of terrorists, finally in captivity.กลุ่มก่อการร้ายที่หาตัวยากถูกจับ Odyssey (2008)
You're not a mercenary. You're a fucking terrorist.แกไม่ใช่มือสังหาร แกมันผู้ก่อการร้าย Babylon A.D. (2008)
- What America? You're on a terrorist list there.- แต่นายอยู่ในบัญชีดำเป็นผู้ก่อการร้ายนะ Babylon A.D. (2008)
It is a tragedy to think that even defenseless women... who made the choice to withdraw from society... and lead a life of purity... should suffer the attacks of terrorists... who have absolutely no respect for the lives of decent, God-fearing people.มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ชวนให้คิดว่า แม้แต่ผู้หญิงไร้ที่พึ่ง... ผู้ซึ่งเลือกเส้นทางถอนตัวจากสังคม เข้ามาสู่ดินแดนบริสุทธิ์... Babylon A.D. (2008)
I'm not a terrorist, Toorop.ฉันไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย... Babylon A.D. (2008)
Your Highness, we want to launch a campaign... to inform the people that we were targets of a terrorist attack.ท่านประมุขเราต้องเริ่มการโฆษณา ให้ผู้คนได้รู้ว่าเราวางเป้าหมายไปที่ผู้ก่อการร้าย Babylon A.D. (2008)
They're harboring terrorists.เขาให้ที่พักพวกก่อการร้าย Vantage Point (2008)
Should we give in to this terrorist's demands?เราควรทำตาม \ ความต้องการของผู้ร้ายมั้ย The Dark Knight (2008)
Perhaps both Bruce and Mr. Dent believe that Batman stands for something more important than the whims of a terrorist, Miss Dawes even if everyone hates him for it.อาจจะทั้งบรูซ และคุณเด้นท์... เชื่อว่าสิ่งที่แบทแมนยืนหยัด เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า... กว่าพวกผู้ร้ายเพ้อฝัน คุณดาเวส... The Dark Knight (2008)
Terrorist!ผู้ก่อการร้าย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- No, ma'am, not a terrorist.- ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terroristAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
terroristRobson's proposal is tantamount to defending terrorists because they have a cause.
terroristThat terrorist was to blame for the disaster.
terroristThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
terroristThe festive mood was slightly spoiled by terrorist bombs.
terroristThe government cannot be seen to give in to terrorists' demands.
terroristThe grenade blew up before the terrorist could throw it, and his arm was blown off!
terroristThe King was assaulted by terrorists.
terroristWe will never give in to terrorist demands.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRORIST    T EH1 R ER0 IH2 S T
TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S T S
TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S S
TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S
TERRORISTIC    T EH2 R ER0 IH1 S T IH0 K
TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S T S
TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S S
TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrorist    (n) (t e1 r @ r i s t)
terrorists    (n) (t e1 r @ r i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖主义者[kǒng bù zhǔ yì zhě, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] terrorist, #213,732 [Add to Longdo]
恐怖份子[kǒng bù fèn zi, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗ˙, ] terrorist [Add to Longdo]
恐怖分子[kǒng bù fèn zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terroranschlag {m}; Terrorangriff {m}terrorist attack [Add to Longdo]
Terrorist {m}; Terroristin {f} | Terroristen {pl}terrorists | terrorists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テロリスト[, terorisuto] (n) terrorist; (P) [Add to Longdo]
テロリストグループ[, terorisutoguru-pu] (n) terrorist group [Add to Longdo]
テロ攻撃[テロこうげき, tero kougeki] (n) terrorist attack [Add to Longdo]
テロ組織[テロそしき, tero soshiki] (n) terrorist organization; terrorist organisation [Add to Longdo]
テロ対策[テロたいさく, tero taisaku] (n) anti-terrorist [Add to Longdo]
自爆テロ[じばくテロ, jibaku tero] (n) (terrorist) suicide bombing [Add to Longdo]
対テロ作戦[たいテロさくせん, tai tero sakusen] (n) antiterrorist operation; counterterrorism operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrorist \Ter"ror*ist\, n. [F. terroriste.]
   1. One who governs by terrorism or intimidation;
    specifically, an agent or partisan of the revolutionary
    tribunal during the Reign of Terror in France. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. One who commits terrorism[2].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrorist
   n 1: a radical who employs terror as a political weapon; usually
      organizes with other terrorists in small cells; often uses
      religion as a cover for terrorist activities

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Terrorist /tɛroːrist/ 
  terrorists

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 terrorist /tɛrorist/
  terrorist

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top