ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐怖份子

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐怖份子-, *恐怖份子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖份子[kǒng bù fèn zi, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗ˙, ] terrorist [Add to Longdo]
恐怖分子[kǒng bù fèn zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terrorist?[CN] 恐怖份子 Brazil (1985)
Sam, can't you do something about these terrorists?[CN] 山拇 你不能解决这些恐怖份子吗? Brazil (1985)
I too have read Mr. Gandhi's writings but I'd rather be ruled by an Indian terrorist than an English one.[CN] 我也读过甘地先生的文章 但我宁可让印度的恐怖份子统治 也不要英国人 Gandhi (1982)
We're fielding all their strokes, running all of them out and pretty consistently knocking them for six.[CN] 我们快速反抗袭击,逮捕恐怖份子 几乎每回都击败恐怖份子 Brazil (1985)
For Micks, pig-eyed Micks, redneck terrorist scum.[CN] 那些恐怖份子 The Long Good Friday (1980)
Do you believe that the government is winning against terrorists?[CN] 您认为政府就快击败恐怖份子吗? Brazil (1985)
-The assassins wore brown T-shirts the trademark of the terrorist gang led by the notorious Sam Boga.[CN] -刺客穿着由恐怖份子... 波哈所领导之... 恐怖组织的褐色制服 The Gods Must Be Crazy (1980)
Half as terrorists, rest as victims.[CN] 一半是恐怖份子,其他是受害者 Brazil (1985)
We are not terrorists, you understand. We are patriots.[CN] 首先声明我们不是恐怖份子 而是爱国者 The Day of the Jackal (1973)
You know, they sent him to blow up a car, and he burned his lips on the exhaust pipe. All right.[CN] 一个波兰恐怖份子想要炸毁一辆车 (英文中"炸毁"和"吹气"为一个单词) Flashdance (1983)
It's a banana republic. You're a mess.[CN] 到处都是恐怖份子 爱尔兰共和军的人 The Long Good Friday (1980)
-Actual terrorists?[CN] - 真正的恐怖份子 Brazil (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top