ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脅迫

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脅迫-, *脅迫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胁迫[xié pò, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛˋ, / ] coerce; compel, #21,317 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脅迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs) threat; menace; coercion; terrorism; (P) [Add to Longdo]
脅迫[きょうはくざい, kyouhakuzai] (n) intimidation [Add to Longdo]
脅迫[きょうはくしゃ, kyouhakusha] (n) person making threats; intimidator [Add to Longdo]
脅迫[きょうはくじょう, kyouhakujou] (n) threatening or intimidating letter [Add to Longdo]
脅迫[きょうはくてき, kyouhakuteki] (adj-na) menacing; threatening [Add to Longdo]
脅迫電話[きょうはくでんわ, kyouhakudenwa] (n) telephone threat (e.g. of a bomb) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your answer almost amounts to a threat.あなたの返答はほとんど脅迫に等しい。
(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.キング牧師と彼の支持者は脅迫された。
This answer almost amounts to a threat.この返答はほとんど脅迫に近い。
A promise given under a threat is worthless.脅迫のもとになされた約束は無効だ。
The mayor's family was harassed with threatening phone calls all day.市長の家族は一日中脅迫電話に悩まされた。
I am not in the least afraid of his threats.私は彼の脅迫を少しも恐れていない。
I interpreted his remark as a threat.私は彼の言葉を脅迫と解した。
She interpreted his remarks as a threat.彼女は彼の発言を脅迫と解釈した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Music show production company Yoon... threatens star Sung Min Woo.[CN] (音樂劇公司職員尹某脅迫明星晟敏宇) Episode #1.12 (2010)
Well, let's just say I'm in containment of threats.[CN] 這麼說吧 我被脅迫 Around the Bend (2010)
Doing what?[JA] 脅迫状が届きまして Chinatown (1974)
You've got to make up your mind.[JA] これは脅迫じゃない 私たちを殺そうとしてる Four Flies on Grey Velvet (1971)
First of all, they had seen how the privately owned British central bank, the Bank of England, had run up the British national debt to such an extent that Parliament had been forced to place unfair taxes on the American colonies.[CN] 首先他們看到私有的英國央行 英格蘭銀行,運行在英國的國家債務上 這樣一來,議會就被脅迫 The Money Masters (1996)
You even asked yourself, if I were a blackmailer.[CN] 你開始不也說了嗎 說我在脅迫 Episode #1.12 (2010)
Could he be blackmailing him?[JA] 脅迫していたとは? - いいえ Purple Noon (1960)
Is it acceptable for you to use informal language and threaten an investor this way?[CN] 可以這樣脅迫投資者嗎 Episode #1.11 (2010)
He's obviously feeling the pressure, he's just gonna fucking lie.[CN] 他顯然是受到你們脅迫 他一定不會照實說的 Irregular Around the Margins (2004)
Let's analyze this.[CN] 我們來分析一下 如果他沒有被脅迫的話 Episode #1.13 (2010)
--Don't miss your train, Dalia.[JA] 脅迫状のこととか みんな Four Flies on Grey Velvet (1971)
Here's the most important part you have to get it right.[CN] 在這 被脅迫的人 很重要 Episode #1.9 (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
脅迫[きょうはく, kyouhaku] Drohung, Bedrohung, Einschuechterung [Add to Longdo]
脅迫[きょうはくじょう, kyouhakujou] Drohbrief [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top