Search result for

terrorism

(47 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrorism-, *terrorism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrorism[N] การใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทางการเมือง, See also: ลัทธิก่อการร้าย, Syn. disorder, lawlessness, nihilism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terrorism(เท'เรอะริสซึม) n. ลัทธิก่อการร้าย, See also: terrorist ผู้ก่อการร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
terrorism(n) การทำให้ตกใจกลัว,ลัทธิก่อการร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terrorismระบบก่อการร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
terrorismการก่อการร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terrorismการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
Terrorism and mass mediaการก่อการร้ายกับสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Terrorism in mass mediaการก่อการร้ายในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Terrorism victims' familiesครอบครัวของผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If the chief U.S. interest at this point is in combating terrorism... as it emanates from Kazakhstan... there really isn't anyone to deal with other than-ถ้าทางอเมริกาสนใจให้ตรงจุด ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในคาซัคสถาน ไม่มีใครจัดการอย่างจริงจัง Babylon A.D. (2008)
If the chief U.S. interest at this point is in combating terrorism... that emanates from Kazakhstan-ถ้าทางอเมริกาสนใจให้ตรงจุด ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในคาซัคสถาน Babylon A.D. (2008)
Are we talking about terrorism?หมายถึงผู้ก่อการร้ายหรือครับ? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
And in kidron, ohio, were indeed acts of terrorism.และที่เมืองคิดรอน ในโอไฮโอ นั้นเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้าย Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
We will increase these efforts... and as I promised our distinguished people... terrorism will no longer be an important topic... by the end of summer.แล้วเราจะทำให้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆ.. และอย่างที่ผมได้สัญญากับประชาชนของเราไว้.. การก่อการร้ายจะไม่ใช่สาระสำคัญ.. The Breath (2009)
From terrorism to global economic chaos.จากการก่อการร้าย ถึง ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจทั่วโลก Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
As a Homeland agent, you are aware, I'm sure that anyone who impedes an investigation into terrorism has virtually no protection under the law.ในฐานะของตัวแทนจากรัฐบาล คุณควรจะรู้ไว้ว่า ใครก็ตามที่ขัดขวาง การสืบสวน อันนำพาไปสู่การก่อการร้าย Rates of Exchange (2009)
[A mysterious invitation in an act of explosive terrorism][ การเชื้อเชิญลึกลับที่ระเบิดออกมาเป็นการใช้ความรุนแรง ] Episode #1.6 (2009)
- Terrorism?- ก่อการร้ายมั้ง \ - เอ๋? Summer Wars (2009)
An organization that condemns terrorism while secretly funding it hosts a panel for a show that glorifies terrorists.โอ้ เยี่ยม องค์กรที่วิจารณ์เรื่องลัทธิก่อการร้าย พร้อมๆ กับแอบให้เงิน ไปจัดรายการยกย่องพวกลัทธิก่อการร้าย The Freshmen (2009)
Popularity polls continue to show huge support for the president as the economy rallies and terrorism declines.โพลสำรวจความนิยมยังคงแสดงถึง การสนับสนุนอย่างมาก สำหรับประธานาธิบดี ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการต่อต้านการก่อการร้าย August (2009)
It is a legit lead on a terrorism investigation, which is kind of what we do around here.มันเป็นตัวนำพาไป อย่างชอบด้วยกฎหมาย ในการสอบสวนคดีก่อการร้าย ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ การงานของเราในที่นี่ Black Swan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrorismAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
terrorismIn reports in America guerrilla resistance by the Iraq military is called terrorism.
terrorismSince 9.11 large scale acts of terrorism have occurred all over the world.
terrorismThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
terrorismThe government is determined to put an end to terrorism.
terrorismThe neighboring countries never submitted to his terrorism.
terrorismWe will never countenance terrorism.
terrorismWe will not tolerate anyone who engages in terrorism.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อการร้าย[v. exp.] (køkān rāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence   FR: causer des violences

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRORISM    T EH1 R ER0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrorism    (n) (t e1 r @ r i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terrorismus {m}terrorism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイバーテロ[, saiba-tero] (n) cyberterrorism [Add to Longdo]
テロ[, tero] (n) (abbr) (See テロリズム,テロル) terror; terrorism; (P) [Add to Longdo]
テロる[, tero ru] (v5r) to commit an act (or acts) of terrorism [Add to Longdo]
テロリズム[, terorizumu] (n) terrorism; (P) [Add to Longdo]
テロル[, teroru] (n) (See テロ) terrorism (ger [Add to Longdo]
テロ支援国[テロしえんこく, tero shienkoku] (n) state sponsor of terrorism [Add to Longdo]
テロ支援国家[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism [Add to Longdo]
バイオテロリズム[, baioterorizumu] (n) bioterrorism [Add to Longdo]
核テロ[かくテロ, kaku tero] (n) (abbr) nuclear terrorism [Add to Longdo]
脅迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs) threat; menace; coercion; terrorism; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖主义[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] terrorism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrorism \Ter"ror*ism\, n. [Cf. F. terrorisme.]
   1. The act of terrorizing, or state of being terrorized; a
    mode of government by terror or intimidation. --Jefferson.
    [1913 Webster]
 
   2. The practise of coercing governments to accede to
    political demands by committing violence on civilian
    targets; any similar use of violence to achieve goals.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrorism
   n 1: the calculated use of violence (or the threat of violence)
      against civilians in order to attain goals that are
      political or religious or ideological in nature; this is
      done through intimidation or coercion or instilling fear
      [syn: {terrorism}, {act of terrorism}, {terrorist act}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 terrorism
   terrorism
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top