ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐怖主义者

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐怖主义者-, *恐怖主义者*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖主义者[kǒng bù zhǔ yì zhě, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] terrorist, #213,732 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Avi Fleischer said that pedophiles are terrorists... and that they stick their penises into your... tushy.[CN] Avi Fleischer说恋童癖者都是恐怖主义者... ... Avi Fleischer said that pedophiles are terrorists... Life During Wartime (2009)
What they know that?[CN] 他们什么都不知道关于这些自杀式恐怖主义者 The Hive (2008)
And this was on the same program you accused the president of the United States of being a terrorist.[CN] 在同一期节目上 你指控 美国总统是恐怖主义者 Infamy (2010)
Hero for some, terrorist for others, he is hidden in the mountains ruling the Cherkistani revolt with an iron fist.[CN] "一部分人眼中的英雄 另一部分人眼中的恐怖主义者 如今他可能正藏在巴尔干山脉之中 Supercondriaque (2014)
Yes, that's the same program where I called the president of the United States a terrorist.[CN] 我称美国总统为恐怖主义者 Infamy (2010)
Plane blows up midair, mission accomplished for the terrorists, hundreds of casualties, but nobody dies.[CN] 飞机在半空中爆炸 恐怖主义者的任务完成 上百人的事故 但是没人会死 A Scandal in Belgravia (2012)
Are you a terrorist?[CN] 你是一个恐怖主义者吗? Are you a terrorist? Goodbye World (2013)
You remember the day you showed me the pictures of two terrorists?[CN] 还记得吗 那两个恐怖主义者的照片 Identification of a Woman (1982)
Hans Backovic was a terrorist.[CN] 汉斯. 巴斯科维奇是个恐怖主义者 John Carpenter's Cigarette Burns (2005)
No, I'm not a terrorist.[CN] 也不是恐怖主义者 The Rise and Rise of Bitcoin (2014)
Well, it wasn't like it was some premeditated act of terrorism. - You know what I mean?[CN] 而你的行为不像是 恐怖主义者,我会处理的 Flirting with Disaster (1996)
They're terrorists, with very consistent lives.[CN] 那两个人是恐怖主义者 Identification of a Woman (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top