ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrorism

T EH1 R ER0 IH2 Z AH0 M   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrorism-, *terrorism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrorism[N] การใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทางการเมือง, See also: ลัทธิก่อการร้าย, Syn. disorder, lawlessness, nihilism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terrorism(เท'เรอะริสซึม) n. ลัทธิก่อการร้าย, See also: terrorist ผู้ก่อการร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
terrorism(n) การทำให้ตกใจกลัว,ลัทธิก่อการร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terrorismระบบก่อการร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
terrorismการก่อการร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terrorismการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
Terrorism and mass mediaการก่อการร้ายกับสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Terrorism in mass mediaการก่อการร้ายในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Terrorism victims' familiesครอบครัวของผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We only make wild speeches or perform even wilder acts of terrorism.เรามีแต่คำพูดที่รุนแรง และก่อการร้าย Gandhi (1982)
Terrorism would only justify their repression.การฆ่าฟันทำให้พวกเขา มีสิทธิ์ปราบปราม Gandhi (1982)
They're more afraid of terrorism than of you.เขากลัวการก่อการร้ายมากกว่าคุณอีก Gandhi (1982)
I like to piss off Middle Eastern people. It's called punk terrorism.ยั่วโมโหคนตะวันออกกลาง เรียกว่า"ก่อการร้ายแบบพั้งค์" Punchline (1988)
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ? In the Name of the Father (1993)
You're being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังถูกจัดขึ้น ภายใต้การป้องกันการก่อการร้ายพร? In the Name of the Father (1993)
You're all being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นภายใต้ ตามพระราชบัญญัติ? In the Name of the Father (1993)
These people were arrested two days... after the Prevention of Terrorism Act was introduced.คนเหล่านี้ถูกจับกุม สองวัน ... หลังจากที่การป้องกัน ของพระราชบัญญัติการก่อการร้าย? In the Name of the Father (1993)
Using terrorism and threats, it has stopped all airport and shipyard employees from working.การใช้ก่อการร้าย และภัยคุกคาม ได้หยุดทุกสนามบิน และท่าเรือจากการทำงาน Wild Reeds (1994)
All we know for certain is, this person is on the international most wanted list for crimes including stock manipulation, illegal information gathering political engineering, several acts of terrorism.ҧ͹ժ¨Ѻ ͧ ǡѺͧ⡧Թ, Ң÷Դ, Դҹ÷ٵ, ͡... Ghost in the Shell (1995)
As the war on terrorism escalates, Deputy Secretary of Homeland Securityหลังจากเหตุอาชญากรรม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ Red Eye (2005)
Chancellor, chancellor, chancellor I understand you've been under tremendous strain lately since the beginning of this whole terrorism business and we thought it would be a nice idea to try and help you relax.ท่านผู้นำ, ท่านผู้นำ, ท่านผู้นำ... ...ผมเข้าใจดีว่าช่วงนี้ท่านอยู่ภายใต้ ความเครียดจากการทำงาน... ...ตั้งแต่เกิดเรื่อง การก่อการร้ายทั้งหมดนี่... V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrorismAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
terrorismIn reports in America guerrilla resistance by the Iraq military is called terrorism.
terrorismSince 9.11 large scale acts of terrorism have occurred all over the world.
terrorismThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
terrorismThe government is determined to put an end to terrorism.
terrorismThe neighboring countries never submitted to his terrorism.
terrorismWe will never countenance terrorism.
terrorismWe will not tolerate anyone who engages in terrorism.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อการร้าย[v. exp.] (køkān rāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence   FR: causer des violences

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRORISM    T EH1 R ER0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrorism    (n) tˈɛrərɪzəm (t e1 r @ r i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖主义[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] terrorism, #12,301 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terrorismus {m}terrorism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイバーテロ[, saiba-tero] (n) cyberterrorism [Add to Longdo]
テロ[, tero] (n) (abbr) (See テロリズム,テロル) terror; terrorism; (P) [Add to Longdo]
テロる[, tero ru] (v5r) to commit an act (or acts) of terrorism [Add to Longdo]
テロリズム[, terorizumu] (n) terrorism; (P) [Add to Longdo]
テロル[, teroru] (n) (See テロ) terrorism (ger [Add to Longdo]
テロ支援国[テロしえんこく, tero shienkoku] (n) state sponsor of terrorism [Add to Longdo]
テロ支援国家[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism [Add to Longdo]
バイオテロリズム[, baioterorizumu] (n) bioterrorism [Add to Longdo]
核テロ[かくテロ, kaku tero] (n) (abbr) nuclear terrorism [Add to Longdo]
脅迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs) threat; menace; coercion; terrorism; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrorism \Ter"ror*ism\, n. [Cf. F. terrorisme.]
   1. The act of terrorizing, or state of being terrorized; a
    mode of government by terror or intimidation. --Jefferson.
    [1913 Webster]
 
   2. The practise of coercing governments to accede to
    political demands by committing violence on civilian
    targets; any similar use of violence to achieve goals.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrorism
   n 1: the calculated use of violence (or the threat of violence)
      against civilians in order to attain goals that are
      political or religious or ideological in nature; this is
      done through intimidation or coercion or instilling fear
      [syn: {terrorism}, {act of terrorism}, {terrorist act}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 terrorism
  terrorism

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top