ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขู่เข็ญ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขู่เข็ญ-, *ขู่เข็ญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขู่เข็ญ[V] coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขู่เข็ญก. ทำให้กลัวโดยบังคับ
ขู่เข็ญแสดงกิริยาหรือวาจาให้ผู้อื่นต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้นั้น หรือของบุคคลที่สาม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Suckered in, set up.- เขาบังคับขู่เข็ญเอามาฝากไว้ As Good as It Gets (1997)
- Any confession is coerced. - She's sick.ทุกคำสารภาพถูกขู่เข็ญ เธอไม่สบาย Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Coerced or not, they believe her.ขู่เข็ญหรือไม่ พวกนั้นก็เชื่อเธอ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Threatening the brother of the guy who's supposed to get you out of here might not be the smartest move.การขู่เข็ญพี่ชายของคนที่จะพาแกออกไปจากที่นี่ ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดนักหรอก Good Fences (2007)
threatened... with deportation.ถูกขู่เข็ญ... และถูกเนรเทศ The Same Old Story (2008)
Intimidation...ขู่เข็ญ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
To physical coercion,ต่อการบังคับขู่เข็ญทางกาย Safe and Sound (2008)
I'm not trained in coercive techniques.ผมไม่ได้ฝึกเทคนิคการบังคับขู่เข็ญมา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
And a threat was made.และก็มีการขู่เข็ญ Home Is the Place (2009)
he puts the squeeze on her, she kills him and Casanova gardener boy helps out.กับพ่อหนุ่มทำสวน แล้วเขาก็ไปบีบขู่เข็ญเธอ เธอจึงฆ่าเขา และพ่อคาสโนวา ทำสวนนั่นแจมด้วย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Did Kurt threaten to tell your husband or blackmail you?แล้วเคิร์ดไม่ขู่เข็ญคุณรึ ว่าจะไปบอกสามีคุณ หรือหักหลังคุณบ้างรึ? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I wouldn't have to bully him if he would man up for once.ฉันไม่ต้องมาคอยขู่เข็ญเขาแบบนี้หรอกถ้าเขาแมนพอซักครั้ง The Glamorous Life (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulldoze[VT] พาล, See also: ขู่เข็ญ, คุกคาม, Syn. coerce
browbeat into[PHRV] ขู่เข็ญให้ทำ (บางสิ่ง), See also: บังคับให้ทำ (บางสิ่ง)
bully into[PHRV] ขู่ให้กลัวหรือใช้ความรุนแรงอื่นเพื่อต้องการให้ทำบางสิ่ง, See also: ขู่เข็ญ, ทำให้หวาดกลัว
coerce into[PHRV] บีบบังคับ, See also: ขู่เข็ญ, Syn. railroad into
extort[VT] ขู่เข็ญ (ให้ได้มา), See also: บังคับ, ข่มขู่ (ให้ได้มา)
lean on[PHRV] ขู่เข็ญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: บังคับ, ข่มขู่
ramp[VT] ขู่เข็ญ, See also: คุกคาม, Syn. threaten
threaten[VT] คุกคาม, See also: ขู่เข็ญ, Syn. menace, torment
threaten[VI] คุกคาม, See also: ขู่เข็ญ, Syn. menace, torment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blackmail(แบลค'เมล) {blackmailed,blackmailing,blackmails} t.,n. (การ) ขู่เข็ญเอาเงิน,ขู่เข็ญ, See also: blackmailer n. ดูblackmail, Syn. extortion
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
coerce(โคเอิซ') {coerced,coercing,coerces} vt. บีบบังคับ,บังคับ,ขู่เข็ญ,
coercion(โคเออ'เชิน) n. การบังคับ,การบีบบังคับ,การขู่เข็ญ, See also: coercionary adj. coercionist n.
concuss(คันคัส') {concussed,concussing,concusses} vt. สั่นสะเทือน,ขู่เข็ญ
extort(อิคซฺทอร์ทฺ') vt. ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ., See also: extorter n. extortive adj.
extortion(อิคซฺทอร์'เชิน) n. การขู่เข็ญ,การบีบบังคับ,การกรรโชก,การเคี่ยวเข็ญ., See also: extortionary adj., Syn. blackmail
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา
inquisition(อินควิซิช'เชิน) n. การสอบสวนอย่างขู่เข็ญ,การสืบสวน,การวินิฉัย,คณะผู้ทำการสอบสวน,ศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. investigation

English-Thai: Nontri Dictionary
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
compel(vt) บังคับ,ผลักดัน,ขู่เข็ญ,เคี่ยวเข็ญ,เกณฑ์
domineer(vi) กดขี่,ขู่เข็ญ,ใช้อำนาจ,บังคับ,ปกครองแบบเผด็จการ
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
extort(vt) บีบคั้น,รีดไถ,ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,ขู่กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ
extortion(n) การบีบคั้น,การขู่เข็ญ,การรีดไถ,การขู่กรรโชก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top