ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrorise

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrorise-, *terrorise*
Possible hiragana form: てっろりせ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terrorise(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You made faces and terrorised the cook- เธอเผชิญหน้าและข่มขวัญพ่อครัว Anastasia (1997)
It is their deeds that have terrorised Camelot and forced us to outlaw such practices.มันเป็นกรรมของพวกเขาที่มีการคุกคามของคาเมลอต และบีบบังคับเราให้กลายเป็นอาขญากร The Drawing of the Dark (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre
กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread   FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrorise
   v 1: coerce by violence or with threats [syn: {terrorize},
      {terrorise}]
   2: fill with terror; frighten greatly [syn: {terrify},
     {terrorize}, {terrorise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top