ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hijacker

HH AY1 JH AE2 K ER0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hijacker-, *hijacker*
English-Thai: Nontri Dictionary
hijacker(n) สลัดอากาศ,โจรจี้เครื่องบิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was one of the city's biggest hijackers... of booze, cigarettes, razor blades, shrimp and lobsters.เขาคือหัวขโมยขาใหญ่ที่สุดของเมือง เหล้า บุหรี่ ใบมีด กุ้งฝอย และกุ้งมังกร Goodfellas (1990)
That cheap cigarette hijacker.ไอโจรกระจอกห้าร้อย Goodfellas (1990)
Yeah,yeah,the hijacker. Hijacker.อ้อ คนจี้เครื่องบิน Map 1213 (2006)
No demand except for a ramp has been made by the hijackers...ยังไม่มีข้อเรียกร้องใดใดจากโจร Gokusen: The Movie (2009)
The hijackers did have guns.พวกโจรได้จู่โจมแล้ว Gokusen: The Movie (2009)
So why did the hijackers surrender themselves?แ้วกองโจรทำไมยอมมอบตัวหละ Gokusen: The Movie (2009)
"Passenger scolds hijackers?""ผู้โยสารขู่กองโจร" Gokusen: The Movie (2009)
Is that you can smell hijackers a mile off.คุณจะได้กลิ่นพวกโจรมาแต่ไกลเลยหล่ะ The Book of Eli (2010)
- It could be, like, D.B. Cooper, that hijacker.แต่พวกเราไม่อาจคาดเดา เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของเหยื่อได้ The Proof in the Pudding (2010)
We made the safe into a panic room in case of hijackers.เราต้องแน่ใจว่าเราปลอดภัยในการเข้าห้องนิรภัย ให้แน่ใจว่าไม่ใช่การปล้น Magus (2012)
Do you know what the hijackers stole?คุณรู้ไหมว่าอะไรที่เขาปล้นไป? Pu'olo (2012)
So either the hijackers got scared and bailed, or whatever they were looking for wasn't in here.งั้นโจรเกิดกลัวขึ้นมาแล้วก็เผ่นหนีไปก่อน หรืออะไรที่พวกมันต้องการไม่ได้อยู่ในนี้ Pu'olo (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hijackerThe armed hijackers terrified the passengers.
hijackerThe hijacker demanded a ransom of two million dollars.
hijackerThe hijackers moved to the rear of the plane.
hijackerThe plane was blown up by hijackers.
hijackerWe cannot meet the demands of the hijackers.
hijackerWhat if hijackers should appear?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักจี้[n.] (nak jī) EN: hijacker ; hold-up man   
สลัดอากาศ[n. exp.] (salat ākāt) EN: hijacker   FR: pirate de l'air [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIJACKER    HH AY1 JH AE2 K ER0
HIJACKERS    HH AY1 JH AE2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hijacker    (n) hˈaɪʤækər (h ai1 jh a k @ r)
hijackers    (n) hˈaɪʤækəz (h ai1 jh a k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entführer {m} | Entführer {pl}hijacker | hijackers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカイジャッカー[, sukaijakka-] (n) skyjacker; hijacker [Add to Longdo]
ハイジャッカー[, haijakka-] (n) {comp} hijacker [Add to Longdo]
乗っ取り犯人[のっとりはんにん, nottorihannin] (n) hijacker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hijacker
   n 1: a holdup man who stops a vehicle and steals from it [syn:
      {highjacker}, {highwayman}, {hijacker}, {road agent}]
   2: someone who uses force to take over a vehicle (especially an
     airplane) in order to reach an alternative destination [syn:
     {highjacker}, {hijacker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top