ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frightening

F R AY1 T AH0 N IH0 NG   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frightening-, *frightening*, frighten
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Was murdered last night by some madman. It's a frightening story.ถูกคนบ้าฆ่าตายเมื่อคืนนี้ มันน่ากลัวมาก. Suspiria (1977)
You cowered before me. I was frightening.คุณทำให้ฉันกลัว ฉันก็กลัว Labyrinth (1986)
Holey-moley, that's very frightening... I mean that's a high-voltage item, Buffy.น่ากลัวจัง ไฟแรงนะจะบอกให้ Punchline (1988)
They look frightening.พวกเขาดูน่ากลัว Princess Mononoke (1997)
(Portuguese) Frightening? (Gasps)สยองขวัญรึเปล่า? Love Actually (2003)
When someone keeps an entire part of their life secret from you, it's fascinating and frightening.เวลามีคนเก็บเรื่องชีวิตเขาเป็นความลับกับเธอ มันจะน่าสนใจและน่ากลัว Swimming Pool (2003)
Do you have any idea how frightening it is?แกไม่รู้เลยเหรอว่า การพนันมันเลวร้ายยังไง Spygirl (2004)
Randy, you're so gullible, it's frightening.รันดี้ ทำไมคุณถึงเชื่อคนง่ายขนาดนั้น มันดูแปลกๆน่ากลัว Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Actually,she screamed lt was a quite frighteningจริง ๆ แล้ว เธอร้องตกใจ เพราะรอนถามเหมือนตะคอกมากกว่า Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Frighteningly so at times. But...นี่อาจจะทำให้คุณไม่ทันตั้งตัว แต่... Match Point (2005)
I'd do it, it's just that you're a lot more frightening.ผมน่ะอยากทำ แต่ก็แค่ว่่าคุณดูน่ากลัวกว่าเยอะ Imagine Me & You (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frighteningBut earthquakes are still as frightening as ever.
frighteningFires are less frightening today than they once were, because more and more houses are built of concrete, and concrete houses do not burn as easily as the old wooden ones.
frighteningIn contrast to his frightening looks his voice was kind and calm.
frighteningIn this way they are too tired to be frightening.
frighteningIt is frightening beyond description.
frighteningI've never heard of such a frightening story before.
frighteningThese poles, called totem poles, are thought to have been worshipped or constructed for frightening enemies.
frighteningThunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหวาดกลัว[ADJ] scary, See also: frightening, Syn. น่ากลัว, Example: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย
ตาเหลือกตาพอง[ADV] frighteningly, See also: alarmingly, frantically, fearfully, Syn. ตาเหลือก, ตาเบิกโพลง, ตาค้าง, Example: เขานั่งตาเหลือกตาพองอยู่กับที่เหมือนเห็นผี, Thai definition: อาการที่แสดงความตกใจกลัว
ตระหนก[ADV] frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใจหาย[ADV] frighteningly, Syn. เสียขวัญ, ตกใจ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ, Example: ราคาประเมินที่ดินในบริเวณนั้นลดต่ำลงอย่างน่าใจหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
ผีหลอก[n. exp.] (phī løk) EN: frightening gost   FR: fantôme effrayant [m]
สยอง[adj.] (sayøng) EN: frightening   FR: horripilant

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIGHTENING    F R AY1 T AH0 N IH0 NG
FRIGHTENING    F R AY1 T N IH0 NG
FRIGHTENINGLY    F R AY1 T AH0 N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frightening    (v) frˈaɪtnɪŋ (f r ai1 t n i ng)
frighteningly    (a) frˈaɪtnɪŋliː (f r ai1 t n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds, #35,894 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n,adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
渡る世間に鬼はない;渡る世間に鬼は無い[わたるせけんにおにはない, watarusekennionihanai] (exp) (obsc) there are no devils in this world; all humans are good at heart (even though they may appear frightening) [Add to Longdo]
怖;恐[こわ, kowa] (int) (uk) (See 怖い・2) frightening; terrifying [Add to Longdo]
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frighten \Fright"en\, v. t. [imp. {Frightened}; p. pr. & vb. n.
   {Frightening}.] [See {Fright}, v. t.]
   To disturb with fear; to throw into a state of alarm or
   fright; to affright; to terrify.
   [1913 Webster]
 
      More frightened than hurt.        --Old Proverb.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frightening
   adj 1: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an
       awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so
       direful that London was shocked"; "the dread presence of
       the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease
       it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling";
       "horrendous explosions shook the city"; "a terrible
       curse" [syn: {awful}, {dire}, {direful}, {dread(a)},
       {dreaded}, {dreadful}, {fearful}, {fearsome},
       {frightening}, {horrendous}, {horrific}, {terrible}]
   n 1: the act of inspiring with fear [syn: {terrorization},
      {terrorisation}, {frightening}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top