ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brat

B R AE1 T   
94 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brat-, *brat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brat[N] คนเลว
brattle[N] เสียงอึกทึก, See also: เสียงโครมคราม, Syn. rattle
brattle[VT] ทำให้เกิดเสียงอึกทึก, Syn. rattle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brat(แบรท) n. เด็กสารเลว,เด็กเหลือขอ, See also: bratish adj. ดูbrat, Syn. chid
brattle(แบรท'เทิล) n. เสียงอึกทึก,เสียงโครมคราม
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
calibrate(แคล'ลีเบรท) {calibrated,calibrating,calibrates} vt. ตรวจตา,วัด,หาค่าแบ่งออกเป็นขีด ๆ ,ทำให้เป็นมาตรฐาน, See also: calibrator,calibrater n.
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง,โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous
cerebrate(เซอ'ริเบรท) vi.,vt. คิด,ใช้สมอง,ใคร่ครวญ, See also: cerebration n.
decerebrate(ดีเช'ริเบรท) vt. ตัดสมองออก,แยกสมองออกจากไขสันหลัง, See also: decerabration n.
glabrate(เกล'เบรท) adj. เรียบ,ล้าน,ไม่มีผมหรือขน.
invertebrate(อินเวอ'ทะบริท) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,เกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง,อ่อนแอ,ไร้ความสามารถ,ไม่รักศักดิ์ศรี., See also: invertebracy,invertebrateness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
brat(n) เด็กสารเลว,เด็กเหลือขอ
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
celebration(n) พิธีฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,งานสมโภช
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
invertebrate(adj) ไม่มีกระดูกสันหลัง
invertebrate(n) สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
lucubration(n) ความขะมักเขม้น,ความขยันหมั่นเพียร,ความมุมานะ
vertebrate(adj) มีกระดูกสันหลัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bratty (adj) เด็กที่ชอลทำเสียงอึกทึก, เสียงอึกทึก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She has a filthy mouth, this Guinea brat.She has a filthy mouth, this Guinea bratThe Godfather (1972)
That's it, break it all, you spoiled Guinea brat.That's it, break it all, you spoiled Guinea bratThe Godfather (1972)
You skinny, spoiled brat.You skinny, spoiled bratThe Godfather (1972)
You Guinea brat.You Guinea bratThe Godfather (1972)
Are you kidding? It's a hat, you silly brat"ล้อเล่นรึเปล่า ก็หมวกไง นายเด็กโง่" The Little Prince (1974)
Help yourself Is that how you obey our rules, impertinent brat?เพื่อว่าวิธีคุณเชื่อฟังกฏของเรา,\ Nimpertinent เด็กสารเลว? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You little brat!ไอ้เด็กเปรต! Vampire Hunter D (1985)
You little brat!นังบ้านี่! Vampire Hunter D (1985)
You must be that little Spanish bratเจ้าต้องเป็นไอ้เด็กสเปนคนนั้นแน่ๆ ... The Princess Bride (1987)
You're those brats, aren't you?เธอเป็นคนไม่ดีใช่มั้ย? Akira (1988)
Out of my way, you filthy brat!หลีกทางซะ เจ้าเด็กหลืือขอสกปรก Aladdin (1992)
Bring the little brats to die!พาเด็กเลวพวกนั้นไปสู่ความตาย! Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bratThanks, I hear you've been taking care of my little brat of a brother.
bratIf those little brats of sisters are good enough I'll make a gift of them to you!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: celebrate ; commemorate   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchaløng) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมพระชนมพรรษา[n. prop.] (Chaloēmphrachonmaphansā) EN: King's Birthday celebrations   
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice   FR: célébrer ; fêter
ฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaløng chaichana) EN: celebrate a victory   FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīmai) EN: celebrate the New Year   FR: fêter le nouvel an
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAT    B R AE1 T
BRATT    B R AE1 T
BRATS    B R AE1 T S
BRATZ    B R AE1 T S
BRATON    B R AE1 T AH0 N
BRATSCH    B R AE1 CH
BRATTON    B R AE1 T AH0 N
BRATTLE    B R AE1 T AH0 L
BRATTEN    B R AE1 T AH0 N
BRATTIN    B R AE1 T IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brat    (n) brˈæt (b r a1 t)
brats    (n) brˈæts (b r a1 t s)
Bratislava    (n) brˌætɪslˈaːvə (b r a2 t i s l aa1 v @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布拉迪斯拉发[Bù lā dí sī lā fā, ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄉㄧˊ ㄙ ㄌㄚ ㄈㄚ, / ] Bratislava, #90,226 [Add to Longdo]
伯拉第斯拉瓦[Bó lā dì sī lā wǎ, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄉㄧˋ ㄙ ㄌㄚ ㄨㄚˇ, ] Bratislava (capital of Slovakia) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratapfel {m}baked apple [Add to Longdo]
Braten {m}roast [Add to Longdo]
Bratenfett {n}drippings [Add to Longdo]
Bratensoße {f} | Bratensoßen {pl}gravy | gravies [Add to Longdo]
Bratfett {n} [cook.]dripping [Add to Longdo]
Brathähnchen {n} [cook.]roast chicken [Add to Longdo]
Bratkartoffeln {pl} [cook.]fried potatoes [Add to Longdo]
Bratpfanne {f}; Tiegel {m} | Bratpfannen {pl}; Tiegel {pl}frying pan; fryer [Br.]; skillet [Am.] | frying pans; skillets [Add to Longdo]
Bratrost {m} | Bratroste {pl}broiler | broilers [Add to Longdo]
Bratrost {m}gridiron [Add to Longdo]
Bratsche {f}; Viola {f} [mus.] | Bratschen {pl}; Violen {pl}viola | violas [Add to Longdo]
Bratspieß {m}spit; skewer [Add to Longdo]
Bratwurst {f} [cook.] | Bratwürste {pl}frying sausage; bratwurst | frying sausages [Add to Longdo]
braten (auf dem Herd) | bratend | gebraten | du brätst | er/sie brät | ich/er/sie briet | er/sie hat/hatte gebratento fry | frying | fried | you fry | he/she fries | I/he/she fried | he/she has/had fried [Add to Longdo]
braten; rösten (mit Fett; im Backofen) | bratend; röstend | gebraten; rösteteto roast | roasting | roasted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
キャリブレーション[, kyaribure-shon] (n) calibration [Add to Longdo]
キャリブレート[, kyaribure-to] (n,vs) {comp} calibration [Add to Longdo]
コンクリートバイブレーター[, konkuri-tobaibure-ta-] (n) concrete vibrator [Add to Longdo]
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces) [Add to Longdo]
バイブ[, baibu] (n,vs) vibe; vibration [Add to Longdo]
バイブレーション[, baibure-shon] (n) vibration [Add to Longdo]
バイブレータ;バイブレーター[, baibure-ta ; baibure-ta-] (n) vibrator [Add to Longdo]
ビブラート[, bibura-to] (n) vibrato (ita [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
非安定マルチバイブレータ[ひあんていマルチバイブレータ, hiantei maruchibaibure-ta] astable multivibrator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brat \Brat\ (br[a^]t), n. [OE. bratt coarse garnment, AS. bratt
   cloak, fr. the Celtic; cf. W. brat clout, rag, Gael. brat
   cloak, apron, rag, Ir. brat cloak; properly then, a child's
   bib or clout; hence, a child.]
   1. A coarse garment or cloak; also, coarse clothing, in
    general. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A coarse kind of apron for keeping the clothes clean; a
    bib. [Prov. Eng. & Scot.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   3. A child; an offspring; -- formerly used in a good sense,
    but now usually in a contemptuous sense. "This brat is
    none of mine." --Shak. "A beggar's brat." --Swift.
    [1913 Webster]
 
       O Israel! O household of the Lord!
       O Abraham's brats! O brood of blessed seed!
                          --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
   4. The young of an animal. [Obs.] --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brat \Brat\, n. (Mining)
   A thin bed of coal mixed with pyrites or carbonate of lime.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brat
   n 1: a very troublesome child [syn: {terror}, {brat}, {little
      terror}, {holy terror}]
   2: a small pork sausage [syn: {bratwurst}, {brat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top