ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coerce

K OW0 ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coerce-, *coerce*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coerce(vt) บีบบังคับ, See also: ูทำให้กลัว, คาดคั้น, เค้น, บังคับ, ขู่เข็ญ, Syn. force, hale, pressure
coerce into(phrv) บีบบังคับ, See also: ขู่เข็ญ, Syn. railroad into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coerce(โคเอิซ') { coerced, coercing, coerces } vt. บีบบังคับ, บังคับ, ขู่เข็ญ,

English-Thai: Nontri Dictionary
coerce(vt) บีบบังคับ, ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, so this, this... this Bo-- uh, he coerces you into doing this, all to clear a $90, 000 debt.แล้วเรื่องนี้ โบ... เขาวางแผนให้คุณไปฆ่า เพื่อจะล้างหนี้ 90, 000 เหรียญ ของคุณเหรอ ? Cute Poison (2005)
Frank, they coerce these ladies into coming here, and then they sell them to the highest bidder.แฟร้งค์ พวกมันบังคับให้สาว ๆ เข้ามาที่นี่ และมันก็ขายไปในราคาสูง ๆ Won't Get Fueled Again (2008)
No, but you would try to coerce girl not too out with me in the first place.ใช่ แต่เธอพยายามกันไม่ให้ ผู้หญิงคนอื่นไปกับฉันก่อนนี่ The Ex-Files (2008)
I'm sorry. I just came to coerce you into family brunch.ฉันขอโทษด้วย ฉันแค่มาบังคับให้เธอไปกินมื้อสายกับครอบครัว The Wrath of Con (2009)
They infiltrate us, intimidate us, coerce us to do their dirty work.มันแทรกซึมเข้ามาทําให้เรากลัวแล้วขโมยข้อมูลไป เพื่อทํางานสกปรกของมัน Transformers: Dark of the Moon (2011)
My therapist, Dr. Eliza Barnes, has been using hypnosis to coerce me into performing...นักบำบัดของผม คุณหมออีไลซ่า บาร์นส์พยายามที่จะสะกดจิต เพื่อที่จะบังคับผมให้ทำพฤติกรรมที่ไม่น่าพูดถึง I Am Number Nine (2011)
In war, you need to be able to coerce your allies every bit as much as your enemies.เวลาทำสงคราม คุณต้อง สามารถบีบบังคับพวกของคุณ ให้ได้เช่นเดียวกับที่ทำกับศัตรู Flesh and Blood (2012)
I didn't coerce jack.ผมไม่ได้บีบใคร Headhunters (2012)
He can coerce that person into becoming his emotional partner, into believing they share the same goals.เขาสามารถบีบบังคับ ให้คนเหล่านั้นเชื่อฟังได้ ให้กลายเป็นความเชื่อ Invisible Leash (2013)
Nick Fury used your friendship to coerce this Council into delaying Project Insight.นิคโกรธใช้มิตรภาพของคุณ ที่จะบังคับให้สภานี้ในการชะลอโครงการ Insight Captain America: The Winter Soldier (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coerceHe was coerced into helping the thieves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขู่เข็ญ(v) coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai Definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
เค้น(v) force, See also: coerce, compel, oblige, press, Syn. คาดคั้น, บีบคั้น, บังคับ, Example: ตำรวจเค้นเอาความลับจากผู้ต้องหาออกมาหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บีบบังคับ[bīpbangkhap] (v) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press  FR: forcer
ขืน[kheūn] (v) EN: force ; compel ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer
ข่ม[khom] (v) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press  FR: dominer ; soumettre
ข่มขืนใจ[khomkheūnjai] (v) EN: coerce
ขู่เข็ญ[khūkhen] (v) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel  FR: terroriser ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COERCE K OW0 ER1 S
COERCED K OW0 ER1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coerce (v) kˈouˈɜːʳs (k ou1 @@1 s)
coerced (v) kˈouˈɜːʳst (k ou1 @@1 s t)
coerces (v) kˈouˈɜːʳsɪz (k ou1 @@1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胁迫[xié pò, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛˋ,   /  ] coerce; compel #21,317 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強いる[しいる, shiiru] (v1, vt) to force; to compel; to coerce; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coerce \Co*erce"\, v. t. [imp. & p. p. {Coerced}; p. pr. & vb.
   n. {Coercing}.] [L. co["e]rcere; co- + arcere to shut up, to
   press together. See {Ark}.]
   1. To restrain by force, especially by law or authority; to
    repress; to curb. --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Punishments are manifold, that they may coerce this
       profligate sort.           --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. To compel or constrain to any action; as, to coerce a man
    to vote for a certain candidate.
    [1913 Webster]
 
   3. To compel or enforce; as, to coerce obedience.
 
   Syn: To {Coerce}, {Compel}.
 
   Usage: To compel denotes to urge on by force which cannot be
      resisted. The term aplies equally to physical and
      moral force; as, compelled by hunger; compelled
      adverse circumstances; compelled by parental
      affection. Coerce had at first only the negative sense
      of checking or restraining by force; as, to coerce a
      bad man by punishments or a prisoner with fetters. It
      has now gained a positive sense., viz., that of
      driving a person into the performance of some act
      which is required of him by another; as, to coerce a
      man to sign a contract; to coerce obedience. In this
      sense (which is now the prevailing one), coerce
      differs but little from compel, and yet there is a
      distinction between them. Coercion is usually
      acomplished by indirect means, as threats and
      intimidation, physical force being more rarely
      employed in coercing.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coerce
   v 1: to cause to do through pressure or necessity, by physical,
      moral or intellectual means :"She forced him to take a job
      in the city"; "He squeezed her for information" [syn:
      {coerce}, {hale}, {squeeze}, {pressure}, {force}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top