หรือคุณหมายถึง cörce?
Search result for

coerce

(34 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coerce-, *coerce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coerce[VT] บีบบังคับ, See also: ูทำให้กลัว, คาดคั้น, เค้น, บังคับ, ขู่เข็ญ, Syn. force, hale, pressure
coerce into[PHRV] บีบบังคับ, See also: ขู่เข็ญ, Syn. railroad into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coerce(โคเอิซ') {coerced,coercing,coerces} vt. บีบบังคับ,บังคับ,ขู่เข็ญ,

English-Thai: Nontri Dictionary
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're going to know he was coerced.เขาต้องรู้ว่ามันโดนบังคับแน่ Greatness Achieved (2008)
Gets coerced into an activityใช้กำลังบังคับ Pleasure Is My Business (2009)
I'm sorry. I just came to coerce you into family brunch.ฉันขอโทษด้วย ฉันแค่มาบังคับให้เธอไปกินมื้อสายกับครอบครัว The Wrath of Con (2009)
Any confession illegally coerced is inadmissible, and with no admissible evidence, we have no basis to hold him.ทุกคำรับสารภาพที่เกิดจากบีบบังคับ ไม่อาจจะยอมรับได้ และถ้าไม่มี หลักฐานอื่นที่ยอมรับได้ พวกเราไม่มีอำนาจควบคุมตัวเขา Pilot (2010)
Technically, I'd been coerced Mundungus Fletcher, Mr. Potter.พอตเตอร์ ฉันชื่นชมเธอมาตลอด Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
They infiltrate us, intimidate us, coerce us to do their dirty work.มันแทรกซึมเข้ามาทําให้เรากลัวแล้วขโมยข้อมูลไป เพื่อทํางานสกปรกของมัน Transformers: Dark of the Moon (2011)
My therapist, Dr. Eliza Barnes, has been using hypnosis to coerce me into performing...นักบำบัดของผม คุณหมออีไลซ่า บาร์นส์พยายามที่จะสะกดจิต เพื่อที่จะบังคับผมให้ทำพฤติกรรมที่ไม่น่าพูดถึง I Am Number Nine (2011)
They are coerced, seduced.พวกเขาจะถูกบังคับล่อลวง. Disconnect (2012)
In war, you need to be able to coerce your allies every bit as much as your enemies.เวลาทำสงคราม คุณต้อง สามารถบีบบังคับพวกของคุณ ให้ได้เช่นเดียวกับที่ทำกับศัตรู Flesh and Blood (2012)
But sources say Redman was coerced by the vigilante.แต่แหล่งข่าวแจ้งว่า เรดแมน ถูกข่มขู่โดยพวกศาลเตี้ย Honor Thy Father (2012)
What I know is that you coerced a confession out of an 18-year-old kid.ที่ฉันรู้ก็คือ คุณบีบให้ เด็กหนุ่มอายุ 18 สารภาพ Headhunters (2012)
I didn't coerce jack.ผมไม่ได้บีบใคร Headhunters (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coerceHe was coerced into helping the thieves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขู่เข็ญ[V] coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
เค้น[V] force, See also: coerce, compel, oblige, press, Syn. คาดคั้น, บีบคั้น, บังคับ, Example: ตำรวจเค้นเอาความลับจากผู้ต้องหาออกมาหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press   FR: forcer
ขืน[v.] (kheūn) EN: force ; compel ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press   FR: dominer ; soumettre
ข่มขืนใจ[v.] (khomkheūnjai) EN: coerce   
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary
COERCE    K OW0 ER1 S
COERCED    K OW0 ER1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coerce    (v) (k ou1 @@1 s)
coerced    (v) (k ou1 @@1 s t)
coerces    (v) (k ou1 @@1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強いる[しいる, shiiru] (v1,vt) to force; to compel; to coerce; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胁迫[xié pò, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛˋ, / ] coerce; compel, #21,317 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coerce \Co*erce"\, v. t. [imp. & p. p. {Coerced}; p. pr. & vb.
   n. {Coercing}.] [L. co["e]rcere; co- + arcere to shut up, to
   press together. See {Ark}.]
   1. To restrain by force, especially by law or authority; to
    repress; to curb. --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Punishments are manifold, that they may coerce this
       profligate sort.           --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. To compel or constrain to any action; as, to coerce a man
    to vote for a certain candidate.
    [1913 Webster]
 
   3. To compel or enforce; as, to coerce obedience.
 
   Syn: To {Coerce}, {Compel}.
 
   Usage: To compel denotes to urge on by force which cannot be
      resisted. The term aplies equally to physical and
      moral force; as, compelled by hunger; compelled
      adverse circumstances; compelled by parental
      affection. Coerce had at first only the negative sense
      of checking or restraining by force; as, to coerce a
      bad man by punishments or a prisoner with fetters. It
      has now gained a positive sense., viz., that of
      driving a person into the performance of some act
      which is required of him by another; as, to coerce a
      man to sign a contract; to coerce obedience. In this
      sense (which is now the prevailing one), coerce
      differs but little from compel, and yet there is a
      distinction between them. Coercion is usually
      acomplished by indirect means, as threats and
      intimidation, physical force being more rarely
      employed in coercing.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coerce
   v 1: to cause to do through pressure or necessity, by physical,
      moral or intellectual means :"She forced him to take a job
      in the city"; "He squeezed her for information" [syn:
      {coerce}, {hale}, {squeeze}, {pressure}, {force}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top