ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*logo*

L OW1 G OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: logo, -logo-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logo(abbr) โลโก้ (คำย่อของ logotype), See also: เครื่องหมาย
logogram(n) สัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ใช้แทนคำ
analogous(adj) ที่คล้ายกัน, See also: คล้าย, คล้ายคลึง, Syn. comparable, like, similar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin, Ant. unlike
heterologousadj. ซึ่งมีแหล่งกำเนิดต่างกัน, ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่ต่างกัน
homologousadj. ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน, คล้ายคลึงกัน, สายเดียวกัน, Syn. analogous
logon. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์, รูปแบบเอกลักษณ์ โลโก (ภาษา) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เขียนขึ้น ไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาษาเชิงสนทนา (conversational language)
logotypen. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์, รูปแบบเอกลักษณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง, เหมือนกัน, อุปมาเหมือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ptyalagogue; sialagogue; sialogogueยาขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlogistic; inflammatory; phlogotic-อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlogogenic-ทำให้อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlogotic; inflammatory; phlogistic-อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logoตราสัญลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logo-คำพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logoffลงบันทึกปิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logoffลงบันทึกปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logomachyการประคารม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logonลงบันทึกเปิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logonลงบันทึกเปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logoplegiaอัมพาตอวัยวะใช้พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logorrhea; logorrhoea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logorrhoea; logorrhea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Logos๑. กฎจักรวาล๒. พระวจนะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logosคำพูด, ถ้อยคำ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logoutลงบันทึกออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logoutลงบันทึกออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sialogogic; sialagogic-ขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialogogue; ptyalagogue; sialagogueยาขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, heterologous๑. เซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [ มีความหมายเหมือนกับ serum, foreign ]๒. เซรุ่มเชื้อต่างพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, homologous๑. เซรุ่มสัตว์ร่วมพันธุ์๒. เซรุ่มมนุษย์๓. เซรุ่มเชื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialagogic; sialogogic-ขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialagogue; ptyalagogue; sialogogueยาขับน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, adequate; stimulus, homologousตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus, homologous; stimulus, adequateตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
analogous-กำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autologous transfusion; autotransfusionการถ่ายเลือดกลับให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adequate stimulus; stimulus, homologousตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autochthonous graft; autograft; autoplast; graft, autologousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autotransfusion; transfusion, autologousการถ่ายเลือดกลับให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autoplast; autograft; graft, autochthonous; graft, autologousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autologous graft; autograft; autoplast; graft, autochthonousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autograft; autoplast; graft, autochthonous; graft, autologousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenograft; graft, heterologous; graft, heteroplastic; heterograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, autochthonous; autograft; autoplast; graft, autologousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, autologous; autograft; autoplast; graft, autochthonousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, heterologous; graft, heteroplastic; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, heteroplastic; graft, heterologous; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inflammatory; phlogistic; phlogotic-อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbomania; logorrhea; logorrhoeaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transfusion, autologous; autotransfusionการถ่ายเลือดกลับให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterologous serum๑. เซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [ มีความหมายเหมือนกับ serum, foreign ]๒. เซรุ่มเชื้อต่างพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heteroplastic graft; graft, heterologous; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homologous-กำเนิดเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homologous๑. -กำเนิดเหมือนกัน๒. -คู่เหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homologous serum๑. เซรุ่มสัตว์ร่วมพันธุ์๒. เซรุ่มมนุษย์๓. เซรุ่มเชื้อเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homologous stimulus; stimulus, adequateตัวกระตุ้นเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterograft; graft, heterologous; graft, heteroplastic; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterologous graft; graft, heteroplastic; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logoภาษาโลก [คอมพิวเตอร์]
LOGO (Computer program language)โลโก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Logos (Symbols)เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า [TU Subject Heading]
Phlogopiteโฟลโกไพต์, Example: แหล่ง - พบบริเวณที่หินปูนสัมผัสกับหินแกรนิต โดยเฉพาะทางภาคใต้ของประเทศ ประโยชน์ - ใช้ทำฉนวนไฟฟ้าเช่นเดียวกับมัสโคไวต์ [สิ่งแวดล้อม]
Autologous Speciesสัตว์พันธุ์เดียวกัน [การแพทย์]
Blood Transfusion, Autologousการถ่ายเลือดให้ตนเอง, การถ่ายเปลี่ยนเลือดโดยใช้เลือดของตัวเอง [การแพทย์]
Bone Marrow Transplant, Autologousการนำไขกระดูกกลับมาถ่ายใส่ให้คนไข้คนเดิม [การแพทย์]
Carcinosarcoma, Heterologousเฮตเตอโรโลกัสคาร์ซิโนซาร์โคมา [การแพทย์]
Carcinosarcoma, Homologousโฮโมโลกัสคาร์ซิโนซาร์โคมา, โฮโมโลกัส-คาร์ซิโนซาร์โคมา [การแพทย์]
Chromosomes, Homologousโครโมโซมที่เป็นคู่กัน [การแพทย์]
Chromosomes, Nonhomologousแยกออกจากกันแล้วรวมกันใหม่กับส่วนโครโมโซม [การแพทย์]
Clots, Autologousลิ่มเลือดของผู้ป่วยเอง [การแพทย์]
homologous chromosomeฮอมอโลกัสโครโมโซม, โครโมโซมที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันเป็นคู่ ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infection, Heterologous, Secondaryได้รับเชื้ออีกชนิดหนึ่งเป็นครั้งที่สอง [การแพทย์]
Local Sialogogueฤทธิ์เฉพาะที่ในการขับน้ำลาย [การแพทย์]
Logosความหมายของชีวิต [การแพทย์]
Mesenchymal Sarcoma, Mixed Homologousมิกซ์โฮโมโลกัสมีเซ็นคายมัลซาร์โคมา [การแพทย์]
Mullerian Tumors, Heterologous Mixedเฮเตอโรโลกัสมิ๊กซ์มูลเลอเรี่ยนทูเมอร์ [การแพทย์]
Mullerian Tumors, Homologous Mixedโฮโมโลกัสมิ๊กซด์มูลเลอเรี่ยนทูเมอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Sure.- Logo. The Calm (2014)
Visual inspection of the body and X-ray analysis confirms homologous but possibly mutated mammalian physiology.ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณ (เสียง Scully จากเทป) จากการตรวจร่าง ด้วยสายตา และผลเอ็กเรย์... Deep Throat (1993)
I do letterheads and logotypes at night and... the store's a day job until I get enough going.ฉันออกแบบหัวจดหมายกับตรา ทำงานร้านจนกว่าจะหางานที่ถนัดได้ Heat (1995)
Captain Niobe of the Logos will answer the councillor's call.กัปตันไนโอบีจากยานโลกอสขออาสาค่ะ The Matrix Reloaded (2003)
- The Logos?-โลโกส? The Matrix Revolutions (2003)
- I know where he is. - The Logos.รู้แล้วว่าเขาอยู่ไหน / อยู่บนโลกอส The Matrix Revolutions (2003)
- Slow down, this ain't the Logos. - Hang on to your lunch, Roland, here we go.ช้าๆหน่อย นี่ไม่ใช่โลกอสนะ / อย่าอ้วกแตกล่ะโรแลนด์ เราจะซิ่งแล้ว The Matrix Revolutions (2003)
I can see that being a good logo for the principled company.ผมว่านี่เป็นโลโก้ที่ดี สำหรับบริษัทที่มีวินัย The Corporation (2003)
We saw Tiger Woods on TV with a hat with a Nike logo on it and we figured you know he probably gets like millions of dollars just to wear the hat on a press conference.เราเห็นไทเกอร์ วูดส์ในทีวี (คริส บาร์เรตต์ และ ลุค แมคคาบี นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีบรรษัทเป็นสปอนเซอร์) ใส่หมวกที่มีตราไนกี้ แล้วเราก็คิดว่า The Corporation (2003)
The way soccer players wear corporate logos?แบบเสื้อทีมฟุตบอลใส่กันน่ะ Swing Girls (2004)
I only saw a tofu shop logo on his car.ฉันเห็นชื่อร้านเต้าหู้บนรถคันนั้น Initial D (2005)
There's no logo on them.ไม่เห็นมีสัญลักษณ์บอก The Astronaut Farmer (2006)
So, I got a match. It's the logo for the blue ridge bus lines.มันตรงกันเลย, นี่มันเป็นโลโก้ของ "บลู ริดจ์ บัส ไลน์" Simon Said (2006)
Yes, it's the logo of my husband's law firm.รู้ มันเป็นโลโก้ของ บริษัทกฎหมายของสามีฉัน Chapter Two 'Lizards' (2007)
Comparing homologous lesions in the tissue of animals... and corresponding...เปรียบเทียบแผลคล้ายคลึงกัน ในเนื้อเยื่อของสัตว์ และสอดคล้อง Sex Trek: Charly XXX (2007)
He's leaving three minutes early, and he's not even waiting for logout confirmation.เขาออไปก่อนเวลา 3 นาที แถมไม่รอการยืนยันการ Logout ด้วยซ้ำ Eagle Eye (2008)
The logo!สัญลักษณ์ Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
The company logo, with 3 dotsสัญลักษณ์บริษัทคือ จุด 3 จุด Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
There are hundreds of companies with three dots in the logo.มีบริษัทเป็นร้อยที่มีจุดสามจุดเป็นโลโก้บริษัท Self Made Man (2008)
Autologous transfusion. that's brilliant.ถ่ายเลือดของตัวเอง เยี่ยมมาก เราสร้างยาต้านพิษ Pilot (2008)
The hotel's logo is on these cuffs.ตราโรงแรมอยู่บนกุญแจมือนี่ด้วย Cheating Death (2008)
It's our band logo.นี่โลโก้ของวงเราต่างหาก There's Always a Woman (2008)
Cristal seems to have changed its logo and spelling.คริสตอล ดูเหมือนว่า จะเปลี่ยนโลโก้กับคำสะกดนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
And we could improve the logo and general style of the site, make it look much more high-class.- ค่ะ สุดยอดเลย เหรอ ตกลง มันสำคัญมาก อีกอย่างเราจะปรับปรุง The Girlfriend Experience (2009)
It's our concept, our logo.มันเป็นแนวคิดโลโก้ของเรา Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
- What do we need a logo for?-เราต้องการโลโก้เพื่ออะไรเหรอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
There's some sort of a design logo on there.มีโลโก้บางอย่างด้วย Dude, Where's My Groom? (2009)
That's the logo for the new strip club here in South Beach.โลโก้นั้นเป็นของคลับเปลื้องผ้า ที่เปิดใหม่ ในเซาท์บีช Dude, Where's My Groom? (2009)
Sorry, Q. It'll be all over the blogosphere by this afternoon.โทษที คิว บ่ายนี้ข่าวจะออกไปทั่วเน็ต Throwdown (2009)
Well, I doubt it, not with this same logo.อืม ฉันเดาว่าไม่น่าจะมี โลโก้เหมือนกัน Believe (2009)
"Logorama" Sync by popo Inc©Logorama (Short Animation) Logorama (2009)
The marketing boys say I need a logo.พวกนักการตลาดบอกผมว่าต้องมีสัญลักษณ์ Watchmen (2009)
I've seen the logo before at Moloch's.ผมเคยเห็นโลโก้นี้มาก่อน... ... ที่ห้องโมล็อค Watchmen (2009)
Galileo's third text. Dialogo.Angels.and.Demons.2009 . R5.LINE.Ro.Subbed-SecretMyth Angels & Demons (2009)
I know about the Dialogo and the Discorsi.สันตะปาปาอพาร์ทเมนต์จากนั้นปิดผนึก ในระหว่างวันทุกข์เก้า, ระยะเวลาที่รู้จัก เป็น "sede vacante" Angels & Demons (2009)
- Use it to look around for markings, a logo...- ใช้มันมองหาพวกสัญลักษณ์ต่างๆให้ทั่ว Buried (2010)
Because you can see the logo. It's encrusted in the cookie.- โลโก้บนคุ้กกี้ Home (2010)
I know that logo.ฉันเคยเห็น logo นี้นะ The Bishop Revival (2010)
Now, she wasn't able to make out any logos or see the plate. I'd like to talk to her.ผมตั้งด่านทุกทางเข้าออกเขตนี้แล้ว Solitary Man (2010)
It's a company logo. Massive dynamic.มันเป็นตราบริษัท แมสสีฟ ไดนามิก Brown Betty (2010)
We got two options A or B for new logo.เรามี 2 ทางเลือก A หรือ B สำหรับโลโก้ใหม่ Ghost (2010)
And this is analogous to a real black hole, where light waves cannot escape due to the strong gravitation.ขณะที่พวกเขาทำเพื่อ ให้ญาติของจักรวาล ถ้าทฤษฎีฮอว์คิงเกี่ยวกับ หลุมดำที่ถูกต้อง The Riddle of Black Holes (2010)
It's an analogous compound.มันเป็นสารเลียนแบบ Resistance (2010)
Green and white logo.โลโก้ สีเขียว และ ขาว The Recruit (2010)
Behold, Mac. Our new logo.ดูเถิด, Mac โลโก้ใหม่ของเรา We Bought a Zoo (2011)
- Love our logo, she's a beaut.- รักโลโก้ของเราเธอ beaut We Bought a Zoo (2011)
I am a journalist, and there's informed discussion on the blogosphere that this is a biological weapon.ผมเป็นนักข่าว และได้รับแจ้งจากบล๊อกว่า นี้เป็นอาวุธชีวภาพ Contagion (2011)
So, Brick, uh, that Super Bowl logo. Is that serif or sans serif?บริค โลโก้ซูเปอร์โบว์นั่น เซริฟหรือแซนเซอริฟกัน Super Sunday (2011)
Then, sometime in late May, I sit down with her in front of the computer and show her my favorite logos.ไดอารี่ของเด็กอ่อนแอ จากนั้นราวปลาย พ.ค. ผมนั่งกับเธอหน้าคอมพิวเตอร์ อวดโลโก้โปรดของผม Valentines Day II (2011)
It's all over the Broadway blogosphere.มันมีทุกหนแห่งตามบล็อกทั่วไป New York (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logoYour situation is analogous to mine.
logoThe design was also given the finishing touch to have launch impact and dynamism provided by the novelty of the arch shaped logo design.
logoThe human heart is analogous to a pump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องหมายการค้า(n) trademark, See also: brand, logo, logotype, Syn. สัญลักษณ์, ตรา, ยี่ห้อ, Example: สินค้าทุกชิ้นต้องมีเครื่องหมายการค้า, Count Unit: เครื่องหมาย, Thai Definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญบนสินค้าของตน มักจดทะเบียนเป็นหลักฐาน
คล้ายๆ(v) resemble, See also: look like, like, analogous, similar to, Syn. คลับคล้าย, คล้าย, Example: ผู้หญิงสองคนนี้คล้ายๆ กันตรงที่มีมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างเดียวกัน, Thai Definition: เกือบจะเหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าย ๆ[khlāi-khlāi] (v) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to
เครื่องหมายการค้า[khreūangmāi kānkhā] (n, exp) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype  FR: logo commercial [ m ]
โลโก้[lōkō] (n) EN: logo  FR: logo [ m ]
ลงบันทึกปิด[long bantheuk pit] (n) EN: logoff  FR: logoff [ m ]
ลงบันทึกเปิด[long bantheuk poēt] (n) EN: logon  FR: logon [ m ]
ตราสัญลักษณ์[trāsanyalak] (n) EN: logo  FR: logo [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOGO L OW1 G OW0
LOGOS L OW1 G OW2 Z
LOGOGRAM L AO1 G AH0 G R AE2 M
LOGOGRAMS L AO1 G AH0 G R AE2 M Z
ANALOGOUS AH0 N AE1 L AH0 G AH0 S
KOROLOGOS K AO0 R AA2 L OW1 G OW0 S
GLOGOWSKI G L AH0 G AO1 F S K IY0
HOMOLOGOUS HH AA0 M AA1 L AH0 G AH0 S
LOGOPHILIA L OW2 G OW0 F IH1 L IY2 AH0
LOGOTHETIS L OW2 G OW0 TH EH1 T IH0 S
PHLOGOPITE F L AA1 G AH0 P AY2 T
LOGOGRAPHIC L AO2 G AH0 G R AE1 F IH0 K
BLOGOSPHERE B L AO1 G AO0 S F IY1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analogous (j) ˈənˈæləgəs (@1 n a1 l @ g @ s)
analogously (a) ˈənˈæləgəsliː (@1 n a1 l @ g @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
类似[lèi sì, ㄌㄟˋ ㄙˋ, / ] similar; analogous #2,319 [Add to Longdo]
商标[shāng biāo, ㄕㄤ ㄅㄧㄠ, / ] trademark; logo #3,816 [Add to Longdo]
对应[duì yìng, ㄉㄨㄟˋ ㄧㄥˋ, / ] to correspond; a correspondence; corresponding; homologous; matching with sth; counterpart #5,337 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] (arch. final particle, analogous to 了) #6,612 [Add to Longdo]
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms #7,636 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms #11,899 [Add to Longdo]
五环[wǔ huán, ㄨˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] five rings; Olympic logo [Add to Longdo]
单词产生器模型[dān cí chǎn shēng qì mó xíng, ㄉㄢ ㄘˊ ㄔㄢˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] logogen model [Add to Longdo]
染色体倍性[rǎn sè tǐ bèi xìng, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] ploidy (number of homologous chromosomes) [Add to Longdo]
表意符阶段[biǎo yì fú jiē duàn, ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] logographic stage [Add to Longdo]
逻各斯[luó gè sī, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄜˋ ㄙ, / ] logos (transliteration) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmeldung { f } (am System) [ comp. ]logging off; logoff [Add to Longdo]
Analogon { n }; Gegenstück { n }; Nachbildung { f }analog; analogue [Add to Longdo]
Gleichheit { f }analogousness [Add to Longdo]
Logo { n } | Logos { pl }logo | logos [Add to Longdo]
Logopäde { m }; Logopädin { f }speech therapist [Add to Longdo]
Logopädie { f }speech therapy [Add to Longdo]
Vorspann { m }logo [Add to Longdo]
analog { adj }analogous [Add to Longdo]
dialogorientiertconversational [Add to Longdo]
gleichwertig; entsprechendhomologous [Add to Longdo]
sinngemäß { adj }corresponding; analogous [Add to Longdo]
unähnlichunanalogous [Add to Longdo]
homolog; ähnlich [ med. ] { adj }homologous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームウォマー[a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
サウンドロゴ[saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle [Add to Longdo]
シンボルマーク[shinboruma-ku] (n) logo (wasei [Add to Longdo]
スタジアムジャンパー[sutajiamujanpa-] (n) jacket with team's logo (wasei [Add to Longdo]
スタジャン[sutajan] (n) (abbr) (See スタジアムジャンパー) jacket with team's logo (wasei [Add to Longdo]
ゼッケン[zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger [Add to Longdo]
ブロゴスフィア[burogosufia] (n) blogosphere (the world of blogs and bloggers) [Add to Longdo]
リンクバナー[rinkubana-] (n) { comp } link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site) [Add to Longdo]
ログアウト[roguauto] (n, vs) { comp } logout; logging off [Add to Longdo]
ログオフ[roguofu] (n, vs) { comp } logoff [Add to Longdo]
ログオフURL[ログオフユーアールエル, roguofuyu-a-rueru] (n) { comp } logoff URL [Add to Longdo]
ログオン[roguon] (n, vs) { comp } logon [Add to Longdo]
ログオンスクリプト[roguonsukuriputo] (n) { comp } logon script [Add to Longdo]
ログオンプロンプト[roguonpuronputo] (n) { comp } logon prompt [Add to Longdo]
ロゴ[rogo] (n) (1) logo; (2) (abbr) logotype; (P) [Add to Longdo]
ロゴス[rogosu] (n) logos [Add to Longdo]
ロゴセラピー[rogoserapi-] (n) logotherapy [Add to Longdo]
ロゴタイプ[rogotaipu] (n) logotype [Add to Longdo]
阿部沙魚[あべはぜ;アベハゼ, abehaze ; abehaze] (n) (uk) Samoan mullet goby (Mugilogobius abei) [Add to Longdo]
異種[いしゅ, ishu] (adj-na, n, adj-no) different kind (species, variety); heterologous; heterogenous [Add to Longdo]
金雲母[きんうんも, kin'unmo] (n) phlogopite [Add to Longdo]
自家[じか, jika] (adj-f) own; personal; autologous; (P) [Add to Longdo]
自家血清[じかけっせい, jikakessei] (n) autologous serum [Add to Longdo]
神の言葉;神の言[かみのことば, kaminokotoba] (exp) (1) Word of God; God's Word; sword of the Spirit; (2) (See ロゴス) Logos (i.e. the Trinity incarnate in Jesus Christ) [Add to Longdo]
相似器官[そうじきかん, soujikikan] (n) analogous organ [Add to Longdo]
相同器官[そうどうきかん, soudoukikan] (n) homologous organ [Add to Longdo]
相同染色体[そうどうせんしょくたい, soudousenshokutai] (n) homologous chromosome [Add to Longdo]
相同組換え[そうどうくみかえ, soudoukumikae] (n) homologous recombination [Add to Longdo]
単語文字[たんごもじ, tangomoji] (n) logogram; logograph [Add to Longdo]
同族列[どうぞくれつ, douzokuretsu] (n) homologous series [Add to Longdo]
表語文字[ひょうごもじ, hyougomoji] (n, adj-no) logogram; logograph [Add to Longdo]
油鮠[あぶらはや;アブラハヤ, aburahaya ; aburahaya] (n) (uk) Amur minnow (Phoxinus logowskii steindachneri) [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] (n, adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ログオフ[ろぐおふ, roguofu] logoff (vs) [Add to Longdo]
ログオン[ろぐおん, roguon] logon (vs) [Add to Longdo]
ログアウト[ろぐあうと, roguauto] logout [Add to Longdo]
ロゴ[ろご, rogo] Logo [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top