Search result for

สัญลักษณ์

(82 entries)
(0.046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัญลักษณ์-, *สัญลักษณ์*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ (n ) Symbolic Logic
เทศกาลโคมไฟ คือ เทศกาลฉลองในวันที่ 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นสัญลักษณ์ของวันส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญลักษณ์    [N] symbol, Syn. เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, ตรา
สัญลักษณ์    [N] mark, See also: symbol, sign, emblem, token, insignia, seal, stamp, Syn. เครื่องหมาย, Example: ยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์นั้นเลียนแบบจากลักษณะของดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางพุทธศาสนา, Thai definition: สิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อใช้ในหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัญลักษณ์(สันยะ-) น. สิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูด H เป็นสัญลักษณ์แทนธาตุไฮโดรเจน + − x ÷ เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
symbolสัญลักษณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
symbolสัญลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Christoffel symbolsสัญลักษณ์คริสทอฟเฟิล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
breakpoint symbolสัญลักษณ์จุดพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic logicสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check symbolสัญลักษณ์ตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolismสัญลักษณ์นิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
symbolismสัญลักษณ์นิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
flowchart symbolสัญลักษณ์ผังงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbol and symbolismสัญลักษณ์และสัญลักษณ์นิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Notationสัญลักษณ์, สัญญลักษณ์
สัญลักษณ์ (Notation) แผนการจัดหมู่แต่ละระบบมีการใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายประจำหรือแทนหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่หมวดใหญ่จนถึงหมวดย่อย โดยสัญลักษณ์ที่ใช้มักเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร หรือใช้ทั้งสองอย่างประกอบกัน แบ่งได้ดังนี้

1. สัญลักษณ์เชิงบริสุทธิ์ (Pured notation) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้เพียงตัวเลข หรือตักอักษรอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้

2. สัญลักษณ์ประสม (Mixed notation) คือ สัญลักษณ์ที่มีหลายอย่างประสมกัน เช่น มีตัวเลขและตัวอักษร เช่น สัญลักษณ์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

3. สัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้น (Hierarchical notation) เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้

4. สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา (Expressive notation) ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมสากล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้นและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา

5. สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำ (Mnemonic Aids) หมายถึง สัญลักษณ์อย่างเดียวกันใช้แทนความหมายเหมือนกันตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงภาษาแสดงประเทศ แสดงรูปแบบคำประพันธ์และแสดงรูปแบบมาตรฐานของภาษา ตามระบบทศนิยมดิวอี้

บรรณานุกรม

ทองหยด ประทุมวงศ์. 2528. ระบบจัดหมู่ของห้องสมุด (Classification System). วารสารวิทยบริการ 7, 1 (ก.ค. 2528) : 66-79. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Radiation warning symbolสัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี, สัญลักษณ์สากลที่กำหนดขึ้นเพื่อเตือนให้ทราบว่ามีรังสี หรือให้ระวังรังสี ประกอบด้วยใบพัด 3 แฉก สีม่วง หรือสีดำ อยู่บนพื้นสีเหลือง สัญลักษณ์นี้ใช้ติดที่ภาชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี หรือบริเวณที่มีรังสี [นิวเคลียร์]
iconสัญลักษณ์ภาพที่ใช้ในระบบวินโดว์ [คอมพิวเตอร์]
Logic, Symbolic and mathematicalสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์และคณิตตรรกศาสตร์ [TU Subject Heading]
Mascotsสัญลักษณ์นำโชค [TU Subject Heading]
Military symbolsสัญลักษณ์ทางการทหาร [TU Subject Heading]
Provincial emblemsสัญลักษณ์ประจำจังหวัด [TU Subject Heading]
Sex symbolismสัญลักษณ์นิยมทางเพศ [TU Subject Heading]
Symbolismสัญลักษณ์นิยม [TU Subject Heading]
Symbolism in artสัญลักษณ์นิยมในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The symbol of what lies within.สัญลักษณ์ของสิ่งที่อยู่ภายใน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The sacred and ancient symbol of your race... since the beginning of time.สักการะและโบราณสัญลักษณ์ของคุณ ตั้งแต่แรกเริ่ม The Blues Brothers (1980)
In the centre, the Frenchman had a crystal, and surrounding the crystal on one side were raised markings, like that one.ตรงกลาง, ของคนฝรั่งเศสมีคริสตัล, และรอบๆคริสตัลด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ ขึ้นมาเหมือนอันนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You said their headpiece only had markings on one side.คุณบอกว่าหมวกเกราะของเบลล็อก มีสัญลักษณ์อยู่ด้านเดียว. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
This pictograph represents Sankara, a priest.สัญลักษณ์นี้แสดงถึงสันการา พระสงฆ์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Christian symbol.สัญลักษณ์ของคริสต์เตียน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This tablet is one of those markers.แผ่นจารึกนี่ คือ 1ใน 2 สัญลักษณ์นั่น Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Now, the second marker is entombed with the knight's dead brother.คราวนี้, สัญลักษณ์ชิ้นที่ 2, ถูกฝังไว้ในหลุมศพ ของอัศวินพี่น้องคนที่ตายไป Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I believe in the Grail, not the swastika.ฉันเชื่อในจอกศักดิ์สิทธิ์, ไม่ใช่สัญลักษณ์สวัสดิกะ(นาซี). Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
No one really knows but you wear his symbol upon your brow.ไม่มีใครรู้จริง ... ... แต่คุณสวมใส่สัญลักษณ์ของเขากับคิ้วของคุณ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Numerical equations would signify abstract ideas like justice, good, evil.การเท่ากันของจำนวน เป็นสัญลักษณ์ในทางทฤษฎี เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัญลักษณ์[n.] (sanyalak) EN: mark ; symbol ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp   FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
สัญลักษณ์ของธาตุ[n. exp.] (sanyalak khøng thāt) EN: symbol   FR: symbole chimique [m]
สัญลักษณ์จราจร[n. exp.] (sanyalak jarājøn) EN: trafic signs   FR: signalisation routière [f]
สัญลักษณ์เคมี[n. exp.] (sanyalak khēmī) FR: symbole chimique [m]
สัญลักษณ์ในแผนที่[n. exp.] (sanyalak nai phaēnthī) FR: légende d'un plan/d'une carte [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alphabet    [N] สัญลักษณ์ในการสื่อสาร
ampersand    [N] สัญลักษณ์ & (มีควาหมายว่า และ )
Capricorn    [N] สัญลักษณ์ตัวที่สิบในจักรราศีซึ่งมีตัวเป็นแพะแต่หางเป็นปลา
caret    [N] สัญลักษณ์รูปตัววีคว่ำที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์อักษร (เพื่อแสดงว่ามีส่วนที่ต้องเติมเข้าไป)
cedilla    [N] สัญลักษณ์ที่วางใต้ตัวอักษร C เพื่อแสดงว่าออกเสียงเหมือนเสียง S ไม่ใช่เสียง K (ในภาษาฝรั่งเศส)
clef    [N] สัญลักษณ์ที่ใช้เริ่มในการเขียนโน้ต เพื่อบอกระดับเสียง (เช่น กุญแจซอล)
cursor    [N] เคอร์เซอร์, See also: สัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงให้เห็นจุดที่สามารถพิมพ์ตัวหนังสือได้
dah    [N] สัญลักษณ์ขีดยาว (ในรหัสวิทยุหรือรหัสมอส), Syn. telegraphic signal, dash
diaeresis    [N] สัญลักษณ์ ที่ใส่เหนือสระตัวที่สอง เพื่อแสดงว่า ออกเสียงแยกจากสระตัวแรก, Syn. dieresis
emblem    [N] สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. badge, sign, symbol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
alabamine(แอล' ละแบมมิน) n., chem. astaine; มีสัญลักษณ์ Ab (astatine)
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt.,vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ,เป็นสัญลักษณ์
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphamericอักขระที่เป็นตัวเลขอักษรเลขหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
alphanumeric charactersหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข

English-Thai: Nontri Dictionary
badge(n) เหรียญตรา,สัญลักษณ์
cipher(n) รหัส,อักษรไขว้,สัญลักษณ์ลับ
dove(n) นกพิราบ,นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
emblem(n) สัญลักษณ์,ตรา,ภาพ
emblematic(adj) เป็นสัญลักษณ์,เป็นสิ่งแสดง
exponent(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย,ตัวแทน,แบบอย่าง,แบบฉบับ,สัญลักษณ์
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
number(n) จำนวน,ตัวเลข,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,เลขที่,เลขประจำตัว
sign(n) เครื่องหมาย,เครื่องแสดง,สัญลักษณ์,สัญญาณ,พยาน,การบอกใบ้
symbol(n) สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,นัย,ลาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
famous signature สัญลักษณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
符号[ふごう, ] (n) สัญลักษณ์,เครื่องหมาย
標識[ひょうしき, ] (n) สัญลักษณ์ , เครื่องหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Kennzeichen(n) |das| สัญลักษณ์
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| ประทับตราหรือสัญลักษณ์ เช่น geprägtes Gold ทองที่ถูกประทับตรา
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ถูกประทับด้วยตรายาง เช่น ein Stempel auf einem Brief ตราประทับบนจดหมาย
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top