ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brand

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brand-, *brand*, bran
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
brand new(adj) ใหม่ล่าสุด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brand(n) ตรา, See also: ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. logo, trademark
brand(vt) ประทับตรา, See also: ประทับยี่ห้อ, ประทับตราสินค้า, ประทับเครื่องหมายการค้า
brand(n) เครื่องหมายการค้า, See also: ตรา, ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. trademark
brand(n) ถ่านไฟ, Syn. torch
brand(n) ดาบ, Syn. sword
brandy(n) บรั่นดี, See also: เหล้ากลั่นมาจากเหล้าองุ่น, Syn. cognac
branded(adj) ซึ่งสร้างจากบริษัทมีชื่อเสียง
brandish(n) การแกว่ง, See also: การกวัดแกว่ง
brandish(vt) แกว่ง, See also: กวัดแกว่ง, Syn. wave, swing
brand-new(adj) เอี่ยมอ่อง, See also: ใหม่เอี่ยม, ใหม่ถอดด้าม, Syn. in mint condition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brand(แบรนดฺ) { branded, branding, brands } n. ตราประทับ, เหล็กตีตรา, ตราไฟนาบ, ชนิด, ตรา, เครื่องหมายผิดกฎหมาย, มลทิน, ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า, ป้าย, ดาบ vt. ประทับตรา, นาบ, จารึก, ฝัง, ตราตรึง, ใส่ร้าย, ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
brand-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม, ใหม่ถอดด้าม, See also: brand-newness n. ดูbrand-new, Syn. bran-new, new
brandied(แบรน'ดิด) adj. ผสมด้วยบรั่นดี, มีบรั่นดีผสมอยู่, จุ่มอยู่ในบรั่นดี
brandish(แบรน'ดิช) { brandished, brandishing, brandishes } vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น, การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง อาวุธ
brandy(แบรน'ดี) n. เหล้าบรั่นดี. vt. ใส่เหล้าบรั่นดี, ดองด้วยเหล้าบรั่นดี -Conf. cognac
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ, ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม, ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
peach brandyn. เหล้าลูกพีช

English-Thai: Nontri Dictionary
brand(n) เหล็กไฟ, ตรา, ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า, ป้าย, ชนิด, ดาบ
brand(vt) ตีตรา, นาบ, จารึก, ฝัง, ประทับตรา
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม, ใหม่ถอดด้าม, ใหม่แกะกล่อง
brandish(vt) แกว่ง, กวัดแกว่ง, ควงดาบ
brandy(n) เหล้าบรั่นดี
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ, ผู้ปลุกระดม, ผู้ก่อความไม่สงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brandตราสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brand sporeแบรนด์สปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brand choiceการเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Brand loyaltyความยึดมั่นต่อชื่อตราผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Brand name productsชื่อตราผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Brand Procedureการผ่าตัดตกแต่งนิ้วหัวแม่มือเพื่อให้จับนิ้วก้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But master you in luck 'cause up your sleeve, You got a brand of magic never fails!แต่นายท่านโชคดี เพราะท่านใส่แขนเสื้อไว้ ท่านได้ตราแห่งเวทยนต์ไม่เคยผิดพลาด Aladdin (1992)
Here he comes, And what better way to make your grand entrance on the streets of Agrabah, than... riding your very own brand new... camel!ขี่ ยี่ห้อใหม่ของท่าน อูฐ ระวังนะ มันถมน้ำลายด้วย Aladdin (1992)
Can't you see that all those words will be branded in my memory and eating deeper eternally while you are at peace?ไม่เข้าใจหรือไร ว่าคำพูดเหล่านั้น จะสลักอยู่ในความทรงจำฉัน และกัดกันตัวฉันลึกลงไป Wuthering Heights (1992)
We're live at Olympic Park, the brand-new bobsledding venue... just a few miles outside of downtown Calgary.เรารายงานสดอยู่ที่ โอลิมปิก ปาร์ค สนามแข่งบ๊อบสเลดใหม่ล่าสุด... ห่างจากตัวเมืองคาลการี่ เพียงไม่กี่ไมล์ Cool Runnings (1993)
Honey, isn't there a generic brand of cat food?ที่รัก มันไม่มีอาหารแมวยี่ห้อทั่วๆไปแล้วเหรอ The Joy Luck Club (1993)
Women branded by men are like cattle waiting to be slaughtered.ผู้หญิงถูกตีตราโดยผู้ชาย เหมือนสัตว์ในคอกรอโดนเชือด Wild Reeds (1994)
A brand-new woman, ladies and gentlemen.ผู้หญิงคนใหม่ ท่านผู้ชมครับ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
- It was brand new.-นี่แฟชั่นใหม่หรอ Jumanji (1995)
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก, \แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And maybe the next week, old lady Simons had this brand new skirt on when she came to school.และบางที ในสัปดาห์ต่อมายายไซมอนส์ จะมีกระโปรงใหม่ใส่ ตอนเธอมาโรงเรียนก็ได้ Stand by Me (1986)
all hardwood floors, ample closet space, ... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ Big (1988)
You can sell different adventures. Just pop in a brand-new disk, and you get a whole new set of options.Pop in a new disk and get a new set of options. Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brandAge brandy in oak casks.
brandA good brandy completes a fine meal.
brandAny politician who does not toe the main party line would be branded a renegade.
brandBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
brandHe gave me a select brand of canned goods.
brandI feel like a brand new person.
brandI like my brandy straight.
brandI'm sorry, but that brand of cigarettes is out of stock.
brandIt's brand-new.
brandNever mind that. After all up till now he's stuffed himself on huge profit selling high brand-name goods of no real worth. From now on he can just try his best at honest trade.
brandOn large farms, cattle are usually marked with brands.
brandPut a dash of brandy in my tea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรา(n) brand, See also: mark, trademark, Syn. ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า, Example: ตระกูลโอวเป็นเจ้าของยาหม่องตราเสือและหนังสือพิมพ์จีนทั้งในสิงคโปร์ฮ่องกงและประเทศไทย, Count Unit: ตรา, Thai Definition: เครื่องหมายที่มีลวดลายเป็นรูปต่างๆ สำหรับประทับเป็นสำคัญ
ตราหน้า(v) brand, See also: label, stigmatize, condemn, disparage, damn, Syn. หมายหน้า, Example: ดอยในอดีตชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงถูกตราหน้าว่าเป็น คอมมิวนิสต์, Thai Definition: หมายหน้าไว้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
brand
branda
brande
brandi
brandl
brando
brands
brandt
brandy
brand's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brand
brands
brandy
branded
brandies
branding
brandish
brand-new
brandished
brandishes

WordNet (3.0)
brand(n) a recognizable kind, Syn. make
brand(n) identification mark on skin, made by burning
brand(n) a piece of wood that has been burned or is burning, Syn. firebrand
brand(v) burn with a branding iron to indicate ownership; of animals
brand(v) mark with a brand or trademark, Syn. trademark, brandmark
Brandenburg(n) the territory of an Elector (of the Holy Roman Empire) that expanded to become the kingdom of Prussia in 1701
brandish(v) move or swing back and forth, Syn. wave, flourish
brandish(v) exhibit aggressively
brand-new(adj) conspicuously new, Syn. bran-new, spick-and-span, spic-and-span
brand-newness(n) the property of being very new

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Brand

v. t. [ imp. & p. p. Branded; p. pr. & vb. n. Branding. ]. 1. To burn a distinctive mark into or upon with a hot iron, to indicate quality, ownership, etc., or to mark as infamous (as a convict). [ 1913 Webster ]

2. To put an actual distinctive mark upon in any other way, as with a stencil, to show quality of contents, name of manufacture, etc. [ 1913 Webster ]

3. Fig.: To fix a mark of infamy, or a stigma, upon. [ 1913 Webster ]

The Inquisition branded its victims with infamy. Prescott. [ 1913 Webster ]

There were the enormities, branded and condemned by the first and most natural verdict of common humanity. South. [ 1913 Webster ]

4. To mark or impress indelibly, as with a hot iron. [ 1913 Webster ]

As if it were branded on my mind. Geo. Eliot. [ 1913 Webster ]

Brand

n. [ OE. brand, brond, AS. brand brond brand, sword, from byrnan, beornan, to burn; akin to D., Dan., Sw., & G. brand brand, Icel. brandr a brand, blade of a sword. √32. See Burn, v. t., and cf. Brandish. ] 1. A burning piece of wood; or a stick or piece of wood partly burnt, whether burning or after the fire is extinct. [ 1913 Webster ]

Snatching a live brand from a wigwam, Mason threw it on a matted roof. Palfrey. [ 1913 Webster ]

2. A sword, so called from its glittering or flashing brightness. [ Poetic ] Tennyson. [ 1913 Webster ]

Paradise, so late their happy seat,
Waved over by that flaming brand. Milton. [ 1913 Webster ]

3. A mark made by burning with a hot iron, as upon a cask, to designate the quality, manufacturer, etc., of the contents, or upon an animal, to designate ownership; -- also, a mark for a similar purpose made in any other way, as with a stencil. Hence, figurately: Quality; kind; grade; as, a good brand of flour. [ 1913 Webster ]

4. A mark put upon criminals with a hot iron. Hence: Any mark of infamy or vice; a stigma. [ 1913 Webster ]

The brand of private vice. Channing. [ 1913 Webster ]

5. An instrument to brand with; a branding iron. [ 1913 Webster ]

6. (Bot.) Any minute fungus which produces a burnt appearance in plants. The brands are of many species and several genera of the order Pucciniæi. [ 1913 Webster ]

Brandenburg

n. [ So named after Brandenburg, a province and a town of Prussia. ] A kind of decoration for the breast of a coat, sometimes only a frog with a loop, but in some military uniforms enlarged into a broad horizontal stripe. [ 1913 Webster ]

He wore a coat . . . trimmed with Brandenburgs. Smollett. [ Webster 1913 Suppl. ]

Brander

n. 1. One who, or that which, brands; a branding iron. [ 1913 Webster ]

2. A gridiron. [ Scot. ] [ 1913 Webster ]

Brand goose

[ Prob. fr. 1st brand + goose: cf. Sw. brandgås. Cf. Brant. ] (Zool.) A species of wild goose (Branta bernicla) usually called in America brant. See Brant. [ 1913 Webster ]

Brandied

a. Mingled with brandy; made stronger by the addition of brandy; flavored or treated with brandy; as, brandied peaches. [ 1913 Webster ]

Branding iron

An iron to brand with. [ 1913 Webster ]

Brand iron

. 1. A branding iron. [ 1913 Webster ]

2. A trivet to set a pot on. Huloet. [ 1913 Webster ]

3. The horizontal bar of an andiron. [ 1913 Webster ]

Brandish

v. t. [ imp. & p. p. Brandished p. pr. & vb. n. Brandishing. ] [ OE. braundisen, F. brandir, fr. brand a sword, fr. OHG. brant brand. See Brand, n. ] 1. To move or wave, as a weapon; to raise and move in various directions; to shake or flourish. [ 1913 Webster ]

The quivering lance which he brandished bright. Drake. [ 1913 Webster ]

2. To play with; to flourish; as, to brandish syllogisms. [ 1913 Webster ]

Brandish

n. A flourish, as with a weapon, whip, etc. “Brandishes of the fan.” Tailer. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ,  ] brand name; trademark #595 [Add to Longdo]
崭新[zhǎn xīn, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄣ,   /  ] brand new #8,283 [Add to Longdo]
新房[xīn fáng, ㄒㄧㄣ ㄈㄤˊ,  ] brand new house; bridal chamber #9,013 [Add to Longdo]
烙印[lào yìn, ㄌㄠˋ ㄧㄣˋ,  ] brand; to brand; mark; to mark #23,041 [Add to Longdo]
白兰地[bái lán dì, ㄅㄞˊ ㄌㄢˊ ㄉㄧˋ,    /   ] brandy #39,074 [Add to Longdo]
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ,  ] brand name of a glucose injection that caused medical scandal #54,186 [Add to Longdo]
勃兰登堡[Bó lán dēng bǎo, ㄅㄛˊ ㄌㄢˊ ㄉㄥ ㄅㄠˇ,     /    ] Brandenburg (e.g. gate, concertos) #82,211 [Add to Longdo]
厂牌[chǎng pái, ㄔㄤˇ ㄆㄞˊ,   /  ] brand (of a product) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandlehm { m }burnt clay [Add to Longdo]
Brandschutzklappe { f }fire damper [Add to Longdo]
Brandkatastrophe { f }fire disaster [Add to Longdo]
Brand { m } | Brände { pl } | in Brand geraten; Feuer fangen | etw. in Brand setzen; etw. in Brand steckenfire | fires | to catch fire | to set sth. on fire; to set sth. alight [Add to Longdo]
Brand { m }; Großbrand { m }; Feuersbrunst { f }blaze [Add to Longdo]
Brand { m }; Getreidebrand { m } (Pilzerkrankung auf Pflanzen) [ bot. ]smut [Add to Longdo]
Brand { m } (von Keramik)firing [Add to Longdo]
Brandabschnitt { m }fire lobby [Add to Longdo]
Brandanschlag { m }incendiary attack [Add to Longdo]
Brandbereich { m }area subject to fire risk [Add to Longdo]
Brandbestattung { f }cremation burial [Add to Longdo]
Brandbombe { f } [ mil. ]incendiary bomb [Add to Longdo]
Branden { n } (des Meeres)surge (of the sea) [Add to Longdo]
Brandfleck { m }; versengte Stelle; verbrannte Stellescorch mark [Add to Longdo]
Brandflecken { pl }gangrenous spot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
新;更[さら;あら(新);にい(新), sara ; ara ( shin ); nii ( shin )] (n, adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural #173 [Add to Longdo]
ブランド[burando] (n) (1) brand; (adj-no) (2) bland; (P) #1,799 [Add to Longdo]
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b, vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) #2,149 [Add to Longdo]
品種[ひんしゅ, hinshu] (n) (1) kind (of goods); brand; (2) (taxonomical) form; (3) breed; cultivar; (P) #5,992 [Add to Longdo]
バイオ[baio] (n, pref) (1) (abbr) biotechnology; bio; (2) VAIO (Sony brand-name); (P) #6,365 [Add to Longdo]
新版[しんぱん, shinpan] (n) brand new #6,851 [Add to Longdo]
ポルシェ[porushie] (n) Porsche (German car brand); (P) #8,213 [Add to Longdo]
銘柄[めいがら, meigara] (n) (1) brand; make; description; (2) trading name of stocks and securities; (P) #11,236 [Add to Longdo]
麒麟[きりん(P);キリン, kirin (P); kirin] (n) (1) (uk) giraffe; (2) qilin (Chinese unicorn); (3) Kirin (brand of beer); (P) #14,100 [Add to Longdo]
呼ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as #16,027 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブランド名[ブランドめい, burando mei] brand name [Add to Longdo]
商標名[しょうひょうめい, shouhyoumei] brand name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放火[ほうか, houka] Brandstiftung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top