ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comparable

K AA1 M P R AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comparable-, *comparable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comparable(adj) ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้, Syn. akin, analogous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comparable(คอม'เพอระเบิล) adj. ซึ่งเปรียบเทียบกันได้, พอเปรียบเทียบได้, เทียบเคียงได้., See also: comparability, comparableness n. ดูcomparable, Syn. similar, matching
incomparable(อินคอม' แพระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้, ดีเลิศ, หาที่เปรียบไม่ได้., See also: incomparability, incomparableness n. incomparably adv., Syn. matchless

English-Thai: Nontri Dictionary
comparable(adj) พอเทียบได้, พอเปรียบได้
incomparable(adj) หาที่เปรียบมิได้, เทียบกันไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comparable functionฟังก์ชันเปรียบเทียบได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That boy is comparable to many inferior cars that don't often lead.เด็กนั่นเมื่อเทียบกับรถที่ด้อยกว่า ไม่มีทางนำได้เลย Initial D (2005)
He's shown no comparable intellectual progress.เขาแสดงให้เห็นว่า ไม่มีความคืบหน้าทางปัญญาเปรียบ Sex Trek: Charly XXX (2007)
We believe that he holds the driver of a comparable vehicle responsible for his accident.เราคิดว่าเขาถือว่าคนที่ขับรถพวกนั้น เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุของเขา Roadkill (2009)
is even remotely comparable to a Nobel Prize?เทียบได้กับรางวัลโนเบลเหรอ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
These are not comparable issues.หุบปากซะนังแม่มด นี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะเอาเปรียบเทียบกัน You Don't Know Jack (2010)
Not only are they comparable in height, weight and age, they're a 99th percentile match in spacial-temporal and kinematic classes.ไม่ใช่แค่ พวกเขาจะมีความสูง น้ำหนัก และอายุใกล้เคีัยงกันแล้ว แต่มันตรงกัน 99% ในส่วนของขนาดขมับ และกลศาสตร์การเคลื่อนไหว Course Correction (2010)
Right now, the fastest computers on the planet are now comparable or even exceeding the computational ability of the human brain as we estimate it.และแล้วเขาก็เริ่มคิด เกี่ยวกับวิธีการคำนวณ พลังงานมากก็จะใช้เวลา เพื่อสร้างโลกของเราโลกของเรา Is There a Creator? (2010)
He studies what goes on when giant stars run out of fuel and start to shrink, a process comparable to the collapse of an exhausted marathon runner.วิธีการหน่วยงานที่ แปลก ๆ เช่นหลุมดำ จริงๆอาจฟอร์มในจักรวาล เขาศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้น The Riddle of Black Holes (2010)
we estimate that on the same track a comparable European car would be ten or 15 seconds faster.เปรียบเทียบกับรถยุโรป คงจะเร็วกว่าสิบไม่ก็สิบห้าวิ Episode #18.2 (2012)
If I'm right, the man we're looking for is backed by a powerful private intelligence network with resources comparable to any government, and they could certainly create an airtight cover for one of their operatives.ถ้าผมคิดถูก คนที่เราตามหาต้องมีผู้หนุนหลัง เป็นเครือข่ายที่ทรงอิทธิพล ที่มีทรัพยากรที่เทียบเท่ากับรัฐบาล Prisoner's Dilemma (2013)
There is hardly a prophecy attempted by the mystics that ever even strives for comparable precision.ไม่ค่อยมีคำทำนายพยายามโดยญาณ ที่เคยแม้มุ่งมั่นเพื่อความแม่นยำ ในการเทียบเคียง When Knowledge Conquered Fear (2014)
Fear is a great player, for example, but he is not comparable to good players in Asia.ตัวอย่างเช่น Fear ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม แต่เขาก็ยังเทียบไม่ได้กับผู้เล่นเก่ง ๆในเอเชีย Free to Play (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comparableA comparable car would cost far more in Japan.
comparableNew York's Fifth Avenue is comparable to Ginza.
comparableThis metal is comparable to iron in strength.
comparableWhat are the four major golf tournaments comparable to the ones in tennis?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรียบ(v) like, See also: comparable to, similar to, have similarity to, Syn. เหมือน, เทียบเคียง, เปรียบได้, เปรียบเหมือน, ดุจดั่ง, เสมือนหนึ่ง, ประหนึ่ง, Ant. ผิดแผก, Example: ถ้าเปรียบหล่อนเป็นไฟ สามีของหล่อนก็เหมือนน้ำ สองคนนั้นถึงอยู่ด้วยกันได้, Thai Definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าย[khlāi] (adj) EN: similar ; analogus  FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
ล้นพ้น[lonphon] (adj) EN: overwhelming  FR: incomparable ; irrésistible
ไม่มีทางทาบติด[mai mī thāng thāp tit] (xp) EN: beyond compare ; incomparable ; matchless
ไม่มีที่เปรียบ[mai mī thī prīep] (adj) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare  FR: incomparable ; sans comparaison
เหมือนกับ[meūoenkap] (conj) EN: like ; as ; such as ; as if ; as though  FR: comme ; tel ; pareil à ; comparable à ; tout comme
เหมือน ๆ กัน[meūoen meūoen kan] (x) EN: very similar ; much the same  FR: tout à fait identique ; quasi le même ; tout à fait comparable
ประดุจ[pradut] (x) EN: comparable to ; like  FR: semblable à ; comme
เปรียบ[prīep] (v) EN: be like ; be similar to ; have similarity ; be comparable to ; compare with ; match  FR: être comparable
สู้ไม่ได้[sū mai dāi] (v, exp) EN: be no match (for) ; cannot compare (with) ; unable to compete ; be not comparable
เท่ากับ[tao kap] (v) EN: be equal to ; be comparable ; be equivalent  FR: égaler ; équivaloir (à)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPARABLE K AA1 M P R AH0 B AH0 L
COMPARABLE K AH0 M P AE1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comparable (j) kˈɒmpərəbl (k o1 m p @ r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可比[kě bǐ, ㄎㄜˇ ㄅㄧˇ, ] comparable #28,761 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) #6,631 [Add to Longdo]
コンパラブルワース[konparaburuwa-su] (n) comparable worth [Add to Longdo]
桁違い[けたちがい, ketachigai] (adj-na, n) off by a digit; in a different league; incomparable [Add to Longdo]
只ならない[ただならない, tadanaranai] (adj-i) (1) (uk) (See 只ならぬ) unusual; serious; (2) incomparable [Add to Longdo]
猪勇[ちょゆう, choyuu] (n) (obsc) reckless courage comparable to that of a wild board [Add to Longdo]
徒ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming [Add to Longdo]
物に似ず[ものににず, mononinizu] (exp) (arch) incomparable [Add to Longdo]
訳が違う[わけがちがう, wakegachigau] (exp, v5u) to be incomparable; to be completely different matters; to be completely different things [Add to Longdo]
類稀;類い稀;類い希;類希[たぐいまれ, taguimare] (adj-na) unique; rare; exceptional; unparalleled; incomparable [Add to Longdo]
例えようもない;例え様もない;例え様も無い[たとえようもない, tatoeyoumonai] (exp, adj-i) beyond comparison; incomparable [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top