ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องหมายการค้า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องหมายการค้า-, *เครื่องหมายการค้า*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องหมายการค้า(n) trademark, See also: brand, logo, logotype, Syn. สัญลักษณ์, ตรา, ยี่ห้อ, Example: สินค้าทุกชิ้นต้องมีเครื่องหมายการค้า, Count Unit: เครื่องหมาย, Thai Definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญบนสินค้าของตน มักจดทะเบียนเป็นหลักฐาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องหมายการค้าน. เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mark, tradeเครื่องหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade markเครื่องหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PC Cardเครื่องหมายการค้าของสมาคม Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) [คอมพิวเตอร์]
Trademarksเครื่องหมายการค้า [TU Subject Heading]
Trademarks (International law)เครื่องหมายการค้า (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Trade Markเครื่องหมายการค้า, Example: สัญลักษณ์ คำขวัญ ชื่อที่เรียกแตกต่างกันออกไป เป็นเครื่องหมายที่ใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าหรือ บริการ ที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ดู IPRs) ประเภทหนึ่ง ซึ่งประเทศต่างๆ มีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการลอกเลียนแบบ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับ พ.ศ. 2534 บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน [สิ่งแวดล้อม]
trademarkเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยสัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
it's a very logical extension of that.มันคือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้า The Corporation (2003)
But what I started to understand and what I understand now is that branding if not advertising its production.แต่ต่อมาฉันเริ่มเข้าใจ และสิ่งที่ฉันแจ่มแจ้งในตอนนี้ก็คือ การสร้างเครื่องหมายการค้าไม่ใช่การโฆษณาสินค้า The Corporation (2003)
They produced brand meaning.พวกเขาผลิตความหมายของเครื่องหมายการค้า The Corporation (2003)
And the dissemination of the idea of themselves is an enormously invasive project so how do you make a brand idea?และการเผยแพร่แนวความคิดของตัวเอง เป็นโครงการรุกเข้ายึดครองที่ใหญ่มาก ทีนี้คุณจะสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ้นมาอย่างไร? The Corporation (2003)
Well a good place to start is by building a three dimensional manifestation of your brand.จุดเริ่มต้นที่ดีอย่างหนึ่งคือการสร้าง ภาพสามมิติของเครื่องหมายการค้าขึ้นมา The Corporation (2003)
Their inspiration their brand image is the all American family.แรงบันดาลใจและภาพพจน์ของเครื่องหมายการค้า คือครอบครัวแบบอเมริกันแท้ The Corporation (2003)
Their brand driver is family magic and everything that the company does is in and around those two words.แรงขับเคลื่อนทางด้านเครื่องหมายการค้าของดิสนีย์คือ มนตร์วิเศษของครอบครัว ทุกอย่างที่บริษัททำคือคำสองคำนี้ The Corporation (2003)
If you take that a branded environment such as a Disney World or a Disneyland is a logical extension of that brand.... สิ่งแวดล้อมของเครื่องหมายการค้า เช่น ดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์ คือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้านั่นเอง The Corporation (2003)
If they want to get into adult more serious type fare when it comes to film they brand it Touchstone.ถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ อะไรที่จริงจังกว่านั้น ถ้าเป็นหนังก็ใช้เครื่องหมายการค้า ทัชสโตน แทน The Corporation (2003)
Disney brand speaks of reassurance it speaks of tradition it speaks of quality.เครื่องหมายการค้าดิสนีย์บอกถึงความมั่นใจ บอกถึงขนบธรรมเนียมประเพณี บอกถึงคุณภาพ The Corporation (2003)
And that's where you see the truly imperialist aspirations of branding which is about building these privatized branded cocoons.และนั่นคือที่ที่คุณได้เห็นความทะเยอทะยาน แบบจักรวรรดินิยมของเครื่องหมายการค้า ซึ่งกำลังสร้างรังดักแด้ที่มีเครื่องหมายการค้าของเอกชนขึ้นมา The Corporation (2003)
And there's a bunch of boxes there with of course big brand message on it.หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ แน่นอน มีตราเครื่องหมายการค้าติดอยู่ข้างกล่อง The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายการค้า[khreūangmāi kānkhā] (n, exp) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype  FR: logo commercial [ m ]
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน[khreūangmāi kānkhā jotthabīen] (n, exp) EN: registered trademark

English-Thai: Longdo Dictionary
XEROX(n, name, uniq) เครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้สำหรับเครื่องผลิตภัณฑ์ถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยในประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และขอความร่วมมือคนไทยเลิกใช้คำว่า XEROX ในความหมายว่า เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ กระบวนการถ่ายเอกสาร ในลักษณะคำสามัญ เพราะจะทำให้เครื่องหมายการค้าของซีร็อกซ์เสื่อมซึ่งลักษณะเฉพาะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brand(n) เครื่องหมายการค้า, See also: ตรา, ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. trademark
Ethernet(n) เครื่องหมายการค้าของระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายท้องถิ่นโดยใช้สายเคเบิล
make(n) เครื่องหมายการค้า, See also: ยี่ห้อ, Syn. brand, kind, model
TelePrompTer(n) เครื่องหมายการค้าของเครื่องฉายข้อความ, See also: สำหรับผู้ออกรายการทางโทรทัศน์
Thermos(n) เครื่องหมายการค้าของกระติกน้ำร้อนสุญญากาศ
trademark(n) เครื่องหมายการค้า, Syn. label, tag, commercial stamp
Xerox(n) เครื่องหมายการค้าของเครื่องถ่ายเอกสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brand(แบรนดฺ) { branded, branding, brands } n. ตราประทับ, เหล็กตีตรา, ตราไฟนาบ, ชนิด, ตรา, เครื่องหมายผิดกฎหมาย, มลทิน, ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า, ป้าย, ดาบ vt. ประทับตรา, นาบ, จารึก, ฝัง, ตราตรึง, ใส่ร้าย, ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
os/2โอเอส/ทูหมายถึง เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอบีเอ็ม และบริษัทไมโครซอฟต์ ย่อมาจากคำเต็มว่า operating system II ระบบปฏิบัติการชุดนี้สร้างขึ้นมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี
trademark(เทรด'มาร์คฺ) n., vt. (ใส่) เครื่องหมายการค้า vt. ใส่หรือพิมพ์เครื่องหมายการค้า, Syn. logotype, colophon

English-Thai: Nontri Dictionary
brand(n) เหล็กไฟ, ตรา, ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า, ป้าย, ชนิด, ดาบ
trademark(n) เครื่องหมายการค้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
acoustic trademark(n) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
pyrexเครื่องหมายการค้าที่ใช้สำหรับวัสดุ หรือ แก้วที่สามารถทนความร้อนได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
商標[しょうひょう, shouhyou] เครื่องหมายการค้า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top