ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

徽章

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -徽章-, *徽章*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #7,636 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The badge thing-- I designed it.[CN] 那徽章 是我设计的 Surrender (2014)
I got posters, buttons...[CN] 我准备了海报 徽章 I got posters, buttons... The Choice (2014)
She's wearing a campaign button, folks.[CN] 她戴着竞选徽章呢,大家伙儿。 She's wearing a campaign button, folks. Clovis (2014)
Well, I tell you now, you've worn our badge, "coal not dole,"[CN] 好吧,我现在告诉你, 你穿我们的徽章,"煤炭不是施舍," Pride (2014)
You know, in the real world all of us can't wear a gun and hide behind a badge, you know?[CN] 要知道,现实的情况是不 任何人都带着枪的。 和徽章背后的影子, 你明白? Throwdown (2014)
You need to push the t-shirts and the badges as hard as you can.[CN] 您需要将T恤和徽章用力,你可以。 Pride (2014)
- And I'm just a mother, with a shiny badge, a loaded gun, and very little patience.[CN] - 我也只是位母亲 一位带着亮瞎眼的徽章 荷枪实弹 没什么耐心的妈妈 Pilot (2014)
The badge doesn't work this far.[CN] 徽章的通讯范围到极限了吗? Detective Conan: The Sniper from Another Dimension (2014)
A little extracurricular activity could go a long way in getting your badge back.[CN] 戴尔︰课外一点 活动能去 一条长的入口变得 你的徽章背面。 Misfire (2014)
Detective badges?[CN] 探侦徽章? Detective Conan: The Sniper from Another Dimension (2014)
What is that medal? Is that Saint Christopher?[CN] 那個徽章是什麼 聖克裡斯多福的聖像嗎 (基督教聖徒) The Fallen (2014)
If you pledge $10 or more you will receive this luxurious company microband.[CN] 赞助一到两块 就能帮助我们什么都不做 赞助十块或者更多 你就能收到公司徽章一枚 Go Fund Yourself (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top