ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

徽章

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -徽章-, *徽章*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #7,636 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it was up to me right now, I would take your gun. I would take your badge.[CN] 如果是我的话 我会交出武器和徽章 That Darn Cat (1997)
Did he show you his badge?[CN] 他给你看过徽章了吗? A Simple Plan (1998)
I guess you might as well just show him your badge.[CN] 出示你的徽章 A Simple Plan (1998)
That badge....[CN] 那个徽章 Lone Star (1996)
You know, this guy Baxter, he showed you his badge or anything?[CN] 你知道这家伙 他给你看了徽章吗? A Simple Plan (1998)
Pull your gun on him![CN] 把枪对准他 看看他的徽章 A Simple Plan (1998)
* Crushed eyes stare maimed minds wear * badges of intolerance[CN] *粉碎眼睛一瞪 残废的头脑穿 *不耐徽章 Gridlock'd (1997)
It's my union pin. I figured, the way you drove...[CN] 公会徽章,以你的开车技术 Conspiracy Theory (1997)
He's gonna give you his pin![CN] 他要把徽章给你! Pleasantville (1998)
It's OK, Hank.[CN] 他会出示徽章 A Simple Plan (1998)
Here, your new badge.[CN] 这是你的新徽章 The Stendhal Syndrome (1996)
All he was wearing was a big old Masonic ring and a Rio County sheriff's badge.[CN] 尸体戴这一只有共济会标志的大戒指。 还有Rio郡警长徽章 Lone Star (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top