ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*breeding*

B R IY1 D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: breeding, -breeding-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breeding(n) การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breeding(บรีด'ดิง) n. การเพาะพันธ์,การออกลูก,กิริยาfission, Syn. raising

English-Thai: Nontri Dictionary
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulk breedingการผสมพันธุ์คละ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breeding๑. การผสมพันธุ์๒. การปรับปรุงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coefficient of inbreedingสัมประสิทธิ์การผสมพันธุ์ระหว่างญาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inbreedingการจำกัดเฉพาะภายในกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inbreedingการผสมพันธุ์ในพวกเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [คอมพิวเตอร์]
Animal breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ [TU Subject Heading]
Animal mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [TU Subject Heading]
Inbreedingการผสมพันธ์ระหว่างสายเลือดเดียวกัน [TU Subject Heading]
Inbreedingการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดเดียวกัน [TU Subject Heading]
Mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์โดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Plant breedingการปรับปรุงพันธุ์พืช [TU Subject Heading]
Plant mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Coefficient of Inbreedingลักษณะของการสืบพันธุ์จากพ่อแม่ที่มาจากสาย โลหิตเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Breedingการผสมพันธุ์สัตว์,การปรับปรุงพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding Placeแหล่งเอื้ออำนวยต่อการแพร่พันธุ์,แหล่งเพาะพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding, Seasonalฤดูกาลสืบพันธุ์ [การแพทย์]
inbreedingการผสมพันธุ์ในพวก, การผสมพันธุ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีพ่อแม่เดียวกัน หรือเชื้อวงศ์ใกล้ชิดกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breedingA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
breedingBirth is much, breeding is more. [Proverb]
breedingHe is a man of birth and breeding.
breedingHe is breeding cattle on his farm.
breedingIn late August, they set off on a long journey for breeding.
breedingNot until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.
breedingThis chemical will prevent germs from breeding.
breedingTo my knowledge, this chemical will prevent germs from breeding.
breedingWhat a surprise! The onsen lodge had turned into a fish breeding farm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเจริญพันธุ์(n) reproduction, See also: breeding
การผสมพันธุ์สัตว์(n) animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร
แม่พันธุ์(n) breeder (animal), See also: parent breeding stock, Ant. พ่อพันธุ์, Example: ในแม่น้ำมีพันธุ์ปลาอยู่มากมาย ทำหน้าที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สำหรับเพิ่มจำนวนลูกปลาในแต่ละปี, Thai Definition: สัตว์เพศเมียที่ใช้เป็นตัวขยายพันธุ์ เนื่องจากมีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์
แม่พันธุ์(n) breeder (animal), See also: parent breeding stock, Ant. พ่อพันธุ์, Example: ในแม่น้ำมีพันธุ์ปลาอยู่มากมาย ทำหน้าที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สำหรับเพิ่มจำนวนลูกปลาในแต่ละปี, Thai Definition: สัตว์เพศเมียที่ใช้เป็นตัวขยายพันธุ์ เนื่องจากมีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจริญพันธุ์[kān jaroēnphan] (n, exp) EN: reproduction ; breeding  FR: reproduction [f]
การผสมพันธุ์สัตว์[kān phasomphan sat] (n, exp) EN: animal breeding ; breeding
สถานีประสมพันธุ์สัตว์[sathānī prasomphan sat] (n, exp) EN: breeding station ; breedind centre

CMU English Pronouncing Dictionary
BREEDING B R IY1 D IH0 NG
INBREEDING IH2 N B R IY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breeding (v) brˈiːdɪŋ (b r ii1 d i ng)
inbreeding (n) ˌɪnbrˈiːdɪŋ (i2 n b r ii1 d i ng)
ill-breeding (n) ˈɪl-brˈiːdɪŋ (i1 l - b r ii1 d i ng)
crossbreeding (v) krˈɒsbriːdɪŋ (k r o1 s b r ii d i ng)
interbreeding (v) ˌɪntəbrˈiːdɪŋ (i2 n t @ b r ii1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定向[dìng xiàng, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, ] to determine the direction; directed (breeding, enrolment etc having a preferred direction), #8,095 [Add to Longdo]
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, ] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing), #14,052 [Add to Longdo]
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, / ] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies, #14,245 [Add to Longdo]
选育[xuǎn yù, ㄒㄩㄢˇ ㄩˋ, / ] seed selection; breeding, #19,620 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] breeding; to incubate; to hatch, #30,677 [Add to Longdo]
温床[wēn chuáng, ㄨㄣ ㄔㄨㄤˊ, / ] hotbed; breeding ground; fig. breeding ground for crimes or sedition, #32,380 [Add to Longdo]
种蛋[zhǒng dàn, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄢˋ, / ] breeding egg, #42,368 [Add to Longdo]
种畜[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, / ] breeding stock (of animal species); stud, #55,507 [Add to Longdo]
发情期[fā qíng qī, ㄈㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, / ] the breeding season (zool.); oestrus (period of sexual receptivity of female mammals), #62,866 [Add to Longdo]
种禽[zhǒng qín, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄧㄣˊ, / ] cock; male breeding poultry, #65,484 [Add to Longdo]
名门望族[míng mén wàng zú, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄣˊ ㄨㄤˋ ㄗㄨˊ, / ] offspring a famous family (成语 saw); good breeding; blue blood, #82,636 [Add to Longdo]
冏寺[jiǒng sì, ㄐㄩㄥˇ ㄙˋ, ] same as 太僕寺|太仆寺[Tai4 pu2 si4], Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding [Add to Longdo]
北洋军[Běi yáng jūn, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ, / ] north China army, a modernizing Western-style army set up during late Qing, and a breeding ground for the Northern Warlords after the Qinghai revolution [Add to Longdo]
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, / ] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
种公畜[zhǒng gōng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄨˋ, / ] stud; male breeding stock (of animal species) [Add to Longdo]
近亲交配[jìn qīn jiāo pèi, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄠ ㄆㄟˋ, / ] inbreeding [Add to Longdo]
野外放养[yě wái fáng yǎng, ㄧㄝˇ ㄨㄞˊ ㄈㄤˊ ㄧㄤˇ, / ] free-range (breeding livestock or poultry) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehung {f} | schlechte Erziehung {f}; Unerzogenheit {f}breeding | ill-breeding [Add to Longdo]
Hühnerzucht {f}chicken breeding [Add to Longdo]
Hundezucht {f}dog breeding [Add to Longdo]
Inzucht {f}inbreeding [Add to Longdo]
Pferdezucht {f}horse breeding; stud farm [Add to Longdo]
Schafzucht {f}sheep farming; sheep breeding [Add to Longdo]
Schweinezucht {f} [agro.]pig breeding [Add to Longdo]
Taubenzucht {f}pigeon breeding [Add to Longdo]
Tierzucht {f}livestock breeding; animal breeding [Add to Longdo]
Vermehrung {f} [biol.]reproduction; breeding [Add to Longdo]
Zucht {f}; Züchtung {f}; Aufzucht {f}breeding [Add to Longdo]
Zucht {f} in Gefangenschaftcaptive breeding [Add to Longdo]
Zuchtschaf {n} | Zuchtschafe {pl}breeding ewe | breeding ewes [Add to Longdo]
Zuchtvieh {n}breeding cattle [Add to Longdo]
kreuzen | kreuzend | kreuzt | kreuzteto interbreed | interbreeding | interbreeds | interbred [Add to Longdo]
kreuzendcrossbreeding [Add to Longdo]
züchten | züchtend | gezüchtet | er/sie züchtet | ich/er/sie züchtete | er/sie hat/hatte gezüchtetto breed {bred; bred} | breeding | bred | he/she breeds | I/he/she bred | he/she has/had bred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異種交配[いしゅこうはい, ishukouhai] (n) crossbreeding [Add to Longdo]
育ち[そだち, sodachi] (n) breeding; growth; (P) [Add to Longdo]
育種[いくしゅ, ikushu] (n,vs) (plant) breeding [Add to Longdo]
育種学[いくしゅがく, ikushugaku] (n) thremmatology; study of plant and animal breeding [Add to Longdo]
温床[おんしょう, onshou] (n) hotbed; breeding ground; (P) [Add to Longdo]
近親交配[きんしんこうはい, kinshinkouhai] (n,vs) inbreeding [Add to Longdo]
群棲地[ぐんせいち, gunseichi] (n) rookery; breeding grounds; nesting place [Add to Longdo]
交配[こうはい, kouhai] (n,vs) mating; crossbreeding; cross-fertilization; cross-fertilisation [Add to Longdo]
産卵期[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season [Add to Longdo]
氏より育ち[うじよりそだち, ujiyorisodachi] (exp) birth is much, but breeding is more [Add to Longdo]
飼育[しいく, shiiku] (n,vs) breeding; raising; rearing; (P) [Add to Longdo]
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff [Add to Longdo]
飼養[しよう, shiyou] (n,vs) breeding; raising [Add to Longdo]
種牡馬[しゅぼば, shuboba] (n) stallion (e.g. in horse breeding) [Add to Longdo]
種牛[たねうし, taneushi] (n) (breeding) bull [Add to Longdo]
種取り[たねとり, tanetori] (n) seed-raising; breeding; gathering news [Add to Longdo]
種畜[しゅちく, shuchiku] (n) breeding stock [Add to Longdo]
種馬[たねうま, taneuma] (n) studhorse; stallion; breeding horse [Add to Longdo]
生育[せいいく, seiiku] (n,vs) growth; development; breeding; (P) [Add to Longdo]
巣(P);栖[す, su] (n) (1) nest; rookery; breeding place; hive; (2) den; (3) haunt; (4) (See 蜘蛛の巣) (spider's) web; (P) [Add to Longdo]
肌馬[はだうま, hadauma] (n) broodmare (horse breeding) [Add to Longdo]
発情[はつじょう, hatsujou] (n,vs) sexual excitement; capable of breeding; having the urge to breed [Add to Longdo]
繁殖期[はんしょくき, hanshokuki] (n) breeding season [Add to Longdo]
繁殖地[はんしょくち, hanshokuchi] (n) breeding grounds [Add to Longdo]
繁殖牝馬[はんしょくひんば, hanshokuhinba] (n) broodmare (horse breeding) [Add to Longdo]
鼻曲がり;鼻曲り[はなまがり, hanamagari] (n) (1) curved nose; (2) crosspatch; (3) male salmon in the breeding season [Add to Longdo]
品種改良[ひんしゅかいりょう, hinshukairyou] (n,adj-no) selective breeding [Add to Longdo]
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners [Add to Longdo]
牧畜業[ぼくちくぎょう, bokuchikugyou] (n) stock-farming; cattle breeding [Add to Longdo]
毛並み;毛並[けなみ, kenami] (n) (1) lie of a (dog's) hair; (2) type; sort; (3) (col) lineage; breeding [Add to Longdo]
養魚[ようぎょ, yougyo] (n) fish breeding; pisciculture [Add to Longdo]
養魚池[ようぎょち, yougyochi] (n) fish-breeding pond [Add to Longdo]
養鯉[ようり, youri] (n) (obsc) carp breeding [Add to Longdo]
養殖場[ようしょくじょう, youshokujou] (n) nursery; (breeding) farm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breed \Breed\, v. t. [imp. & p. p. {Bred}; p. pr. & vb. n.
   {Breeding}.] [OE. breden, AS. br[=e]dan to nourish, cherish,
   keep warm, from br[=o]d brood; akin to D. broeden to brood,
   OHG. bruoten, G. br["u]ten. See {Brood}.]
   1. To produce as offspring; to bring forth; to bear; to
    procreate; to generate; to beget; to hatch.
    [1913 Webster]
 
       Yet every mother breeds not sons alike. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If the sun breed maggots in a dead dog. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take care of in infancy, and through the age of youth;
    to bring up; to nurse and foster.
    [1913 Webster]
 
       To bring thee forth with pain, with care to breed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Born and bred on the verge of the wilderness.
                          --Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. To educate; to instruct; to form by education; to train;
    -- sometimes followed by up.
    [1913 Webster]
 
       But no care was taken to breed him a Protestant.
                          --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       His farm may not remove his children too far from
       him, or the trade he breeds them up in. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To engender; to cause; to occasion; to originate; to
    produce; as, to breed a storm; to breed disease.
    [1913 Webster]
 
       Lest the place
       And my quaint habits breed astonishment. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To give birth to; to be the native place of; as, a pond
    breeds fish; a northern country breeds stout men.
    [1913 Webster]
 
   6. To raise, as any kind of stock.
    [1913 Webster]
 
   7. To produce or obtain by any natural process. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Children would breed their teeth with less danger.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To engender; generate; beget; produce; hatch; originate;
     bring up; nourish; train; instruct.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breeding \Breed"ing\, n.
   1. The act or process of generating or bearing.
    [1913 Webster]
 
   2. The raising or improving of any kind of domestic animals;
    as, farmers should pay attention to breeding.
    [1913 Webster]
 
   3. Nurture; education; formation of manners.
    [1913 Webster]
 
       She had her breeding at my father's charge. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Deportment or behavior in the external offices and
    decorums of social life; manners; knowledge of, or
    training in, the ceremonies, or polite observances of
    society.
    [1913 Webster]
 
       Delicacy of breeding, or that polite deference and
       respect which civility obliges us either to express
       or counterfeit towards the persons with whom we
       converse.               --Hume.
    [1913 Webster]
 
   5. Descent; pedigree; extraction. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Honest gentlemen, I know not your breeding. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Close breeding}, {In and in breeding}, breeding from a male
    and female from the same parentage.
 
   {Cross breeding}, breeding from a male and female of
    different lineage.
 
   {Good breeding}, politeness; genteel deportment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Education; instruction; nurture; training; manners. See
     {Education}.
     [1913 Webster] Breeze

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breeding
   adj 1: producing offspring or set aside especially for producing
       offspring; "the breeding population"; "retained a few
       bulls for breeding purposes"
   n 1: elegance by virtue of fineness of manner and expression
      [syn: {breeding}, {genteelness}, {gentility}]
   2: the result of good upbringing (especially knowledge of
     correct social behavior); "a woman of breeding and
     refinement" [syn: {education}, {training}, {breeding}]
   3: helping someone grow up to be an accepted member of the
     community; "they debated whether nature or nurture was more
     important" [syn: {breeding}, {bringing up}, {fostering},
     {fosterage}, {nurture}, {raising}, {rearing}, {upbringing}]
   4: the production of animals or plants by inbreeding or
     hybridization
   5: the sexual activity of conceiving and bearing offspring [syn:
     {reproduction}, {procreation}, {breeding}, {facts of life}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top