ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

procreation

P R OW1 K R IY0 EY1 SH AH0 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -procreation-, *procreation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
procreation[N] การให้กำเนิด, Syn. conception, reproduction

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procreationการให้กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procreationการให้กำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A temple to house the miracle of procreation.อารามแห่งการปฏิสนธิ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
First, it was ordained for the procreation of children.อย่างแรก มันถูกดลบันดาลขึ้นสำหรับเพื่อให้กำเนิดลูกหลาน Episode #1.6 (1995)
Wasting it on anything other than procreation is blasphemy.สูญเสียไปกับสิ่งอื่นใด ที่ไม่ใช่การให้กำเนิด ถือว่าเป็นการดูหมิ่นดูแคลน Bad Blood (2010)
No use for men whatsoever, except procreation.ไม่มีที่สำหรับผู้ชาย นอกจากการให้กำเนิด The Slice Girls (2012)
We have a procreation mandate to bump up the population by the end of the year.เราได้รับมอบหน้าที่ ให้เพิ่มจำนวนประชากร โดยสิ้นปีจะต้องมี Gone, Gone, Gone (2012)
If my parents were here, they'd say it's procreation.ถ้าพ่อแม่ของผมยังอยู่ ท่านคงบอกว่า มันคือการก่อกำเนิด Lost & Found (2012)
Dr. Brennan, the way you look at Agent Booth is far more than just procreation.ดอกเตอร์เบรนเนน สายตาที่คุณมองดูจนท.บูธ มากกว่าเรื่องสืบพันธุ์เยอะ Dead Men Tell No Tales (2015)
Actually, procreation plays a significant part in our relationship.จริงๆ การสืบพันธุ์ก็มีส่วนมากนะ ในความสัมพันธ์ของเรา Dead Men Tell No Tales (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCREATION    P R OW1 K R IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
procreation    (n) prˌoukrɪˈɛɪʃən (p r ou2 k r i ei1 sh @ n)
procreations    (n) prˌoukrɪˈɛɪʃənz (p r ou2 k r i ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Procreation \Pro`cre*a"tion\, n. [F. procr['e]ation, L,
   procreatio.]
   The act of begetting; generation and production of young.
   --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 procreation
   n 1: the sexual activity of conceiving and bearing offspring
      [syn: {reproduction}, {procreation}, {breeding}, {facts of
      life}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top