Search result for

training

(94 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -training-, *training*, train
English-Thai: Longdo Dictionary
training(n) การฝึกอบรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
training[N] การฝึก, See also: การอบรม
training[ADJ] เกี่ยวกับการฝึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
training(เทรน'นิง) n. การฝึก,การฝึกหัด,การฝึกฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
training(n) การฝึกหัด,การอบรม,การฝึกฝน,การศึกษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trainingการฝึกอบรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, in-service; training, on-the-jobการฝึกอบรมในงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, off-the-jobการฝึกอบรมนอกงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, on-the-job; training, in-serviceการฝึกอบรมในงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, post-entryการฝึกอบรมหลังเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, pre-entry; training, preserviceการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, preservice; training, pre-entryการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trainingการฝึกอบรม [การจัดการความรู้]
Trainingการฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Trainingการฝึกหัด [TU Subject Heading]
Training manualsคู่มือการฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Training needsความต้องการในการฝึกอบรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That don't require time, training, and intelligence.ที่ไม่ต้องการเวลา การฝึกฝน\ หรือความฉลาด Adverse Events (2008)
First of all, he was deployed on training exercises off Okinawa during the time I had to be conceived.แรกที่สุดเขาย้ายไปฝึกงานที่โอกินาวาระหว่างนั้น\ ..ฉันก็สร้างความฝันขึ้นมา Birthmarks (2008)
So glad we lost those training wheels.ดีใจเราเสียไปในวงล้อฝึกหัด Dying Changes Everything (2008)
We have morning training everyday.เรามีซ้อมตอนเช้าทุกวัน Akai ito (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
Bring him to the training ground tomorrow.ดีเลย งั้นพรุ่งนี้พาเขาไปที่สนามฝึก Lancelot (2008)
You just made basic training.เจ้าผ่านการทดสอบเบี้องต้นแล้ว Lancelot (2008)
Starting today on training routines, we'll concentrate on an attack strategy.นับจากนี้เราจะต้องฝึกซ้อมทุกวัน โดยจะเน้นไปที่กลยุทธการโจมตี Lancelot (2008)
We'll start training the men tomorrow.พรุ่งนี้เราต้องฝึกพวกชาวบ้านแล้ว The Moment of Truth (2008)
It's not like the training. Yeah, I know.มันไม่เหมือนการซ้อม ใช่ ข้ารู้ Excalibur (2008)
You should join us for training.ท่านน่าจะมาเทรนพวกข้าบ้าง Excalibur (2008)
I'm sorry the war prevented me from seeing your training through to the end.ข้าเสียใจที่ภารกิจในสงครามทำให้ข้า ไม่ได้เฝ้าดูการฝึกของเจ้าจนจบ Lair of Grievous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trainingA strict father makes his children toe the line by thorough training.
trainingDoes my training qualify me to teach?
trainingGive him rigid training.
trainingHe cannot put up with hard training.
trainingHe gave up under the severe training he faced.
trainingHe had not gone though all that hard training for nothing - he won first prize.
trainingHe is training a horse for a race.
trainingHowever hard the training was, she never cried.
trainingI am training a horse for the race.
trainingI am training hard so that I may win the race.
trainingIn addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.
trainingI prepared for the game by training hard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฝึกฝน[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกหัด, การฝึกอบรม, Example: ทหารได้รับการฝึกฝนในการบินผาดโผน, Thai definition: การเพียรฝึก, การพยายามฝึก
การอบรม[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกอบรม, การฝึกฝน, Example: ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
การฝึกซ้อม[N] training, See also: drill, practice, exercise, Syn. การฝึกฝน, การฝึกหัด, Example: ก่อนที่เขาจะได้เป็นนักกีฬาซีเกมส์ เขาต้องผ่านการฝึกซ้อมมานานหลายปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
การฝึกเฉพาะ[n. exp.] (kān feuk chaphǿ) EN: special training   
การฝึกฝน[n.] (kān feukfon) EN: training ; drill   
การฝึกงาน[n.] (kān feukngān) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training   FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
การฝึกอบรม[n.] (kān feukoprom) EN: training   
การฝึกพิเศษ[n. exp.] (kān feuk phisēt) EN: special training   
การฝึกซ้อม[n. exp.] (kān feuksøm) EN: training ; drill ; practice ; exercise   FR: entraînement [m]
การฝึกซ้อมร่างกาย[n. exp.] (kān feuksøm rāngkāi) EN: physical training   
กางเกงวอม[n. exp.] (kāngkēng wøm) FR: pantalon de training [m]
กางเกงวอมสีดำ[n. exp.] (kāngkēng wøm sī dam) FR: pantalon de training noir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAINING    T R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
training    (v) (t r ei1 n i ng)
training-ship    (n) - (t r ei1 n i ng - sh i p)
training-ships    (n) - (t r ei1 n i ng - sh i p s)
training-college    (n) - (t r ei1 n i ng - k o l i jh)
training-college    (n) - (t r ei1 n i ng - k o l i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbildung {f} | Ausbildung {f} am Arbeitsplatz | Ausbildung, die nicht direkt an Berufsarbeit gebunden ist | praktische Ausbildung {f}training | on-the-job training | off the job training | practical training; in-job training [Add to Longdo]
Ausbildungsbibliothek {f}training library [Add to Longdo]
Ausbildungsgebühr {f}training fee [Add to Longdo]
Ausbildungslehrgang {m}; Ausbildungskurs {m} | Ausbildungslehrgänge {pl}; Ausbildungskurse {pl}training course | training courses [Add to Longdo]
Ausbildungsmöglichkeiten {pl}training possibilities [Add to Longdo]
Ausbildungsplan {m}training schedule [Add to Longdo]
Ausbildungsstätte {f}training center [Add to Longdo]
Ausbildungsstufe {f}training level; training stage [Add to Longdo]
Ausbildungsrichtlinien {pl}; Ausbildungsvorschriften {pl}training rules [Add to Longdo]
Ausbildungszentrum {m}training center [Add to Longdo]
Ausbildungsziel {n}training goal [Add to Longdo]
Bildungsmaßnahmen {pl}training measures [Add to Longdo]
Dozenten {pl}training staff [Add to Longdo]
Kursziel {n}training course objectives [Add to Longdo]
Schulschiff {n} | Schulschiffe {pl}training ship | training ships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
アサーティブネストレーニング[, asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training [Add to Longdo]
イメージトレーニング[, ime-jitore-ningu] (n) image training [Add to Longdo]
インターバルトレーニング[, inta-barutore-ningu] (n) interval training [Add to Longdo]
ウエートトレーニング;ウエイトトレーニング[, ue-totore-ningu ; ueitotore-ningu] (n) weight training [Add to Longdo]
オージェーティー[, o-jie-tei-] (n) (See オンザジョブトレーニング) on-the-job training; OJT [Add to Longdo]
オフザジョブトレーニング[, ofuzajobutore-ningu] (n) off-the-job training [Add to Longdo]
オンザジョブトレーニング[, onzajobutore-ningu] (n) on-the-job training [Add to Longdo]
クレートトレーニング[, kure-totore-ningu] (n) crate training; housebreaking; house-training [Add to Longdo]
クロストレーニング[, kurosutore-ningu] (n) cross-training [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
训练营[xùn liàn yíng, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ ˊ, / ] training camp [Add to Longdo]
轮训[lún xùn, ㄌㄨㄣˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] training in rotation [Add to Longdo]
集训[jí xùn, ㄐㄧˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] training [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training [Add to Longdo]
訓練[くんれん, kunren] training [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Train \Train\, v. t. [imp. & p. p. {Trained}; p. pr. & vb. n.
   {Training}.] [OF. trahiner, tra["i]ner,F. tra[^i]ner, LL.
   trahinare, trainare, fr. L. trahere to draw. See {Trail}.]
   [1913 Webster]
   1. To draw along; to trail; to drag.
    [1913 Webster]
 
       In hollow cube
       Training his devilish enginery.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw by persuasion, artifice, or the like; to attract
    by stratagem; to entice; to allure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If but a dozen French
       Were there in arms, they would be as a call
       To train ten thousand English to their side. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O, train me not, sweet mermaid, with thy note.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This feast, I'll gage my life,
       Is but a plot to train you to your ruin. --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To teach and form by practice; to educate; to exercise; to
    discipline; as, to train the militia to the manual
    exercise; to train soldiers to the use of arms.
    [1913 Webster]
 
       Our trained bands, which are the trustiest and most
       proper strength of a free nation.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The warrior horse here bred he's taught to train.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To break, tame, and accustom to draw, as oxen.
    [1913 Webster]
 
   5. (Hort.) To lead or direct, and form to a wall or espalier;
    to form to a proper shape, by bending, lopping, or
    pruning; as, to train young trees.
    [1913 Webster]
 
       He trained the young branches to the right hand or
       to the left.             --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) To trace, as a lode or any mineral appearance, to
    its head.
    [1913 Webster]
 
   {To train a gun} (Mil. & Naut.), to point it at some object
    either forward or else abaft the beam, that is, not
    directly on the side. --Totten.
 
   {To train}, or {To train up}, to educate; to teach; to form
    by instruction or practice; to bring up.
    [1913 Webster]
 
       Train up a child in the way he should go; and when
       he is old, he will not depart from it. --Prov. xxii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       The first Christians were, by great hardships,
       trained up for glory.         --Tillotson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Training \Train"ing\, n.
   The act of one who trains; the act or process of exercising,
   disciplining, etc.; education.
   [1913 Webster]
 
   {Fan training} (Hort.), the operation of training fruit
    trees, grapevines, etc., so that the branches shall
    radiate from the stem like a fan.
 
   {Horizontal training} (Hort.), the operation of training
    fruit trees, grapevines, etc., so that the branches shall
    spread out laterally in a horizontal direction.
 
   {Training college}. See {Normal school}, under {Normal}, a.
    
 
   {Training day}, a day on which a military company assembles
    for drill or parade. [U. S.]
 
   {Training ship}, a vessel on board of which boys are trained
    as sailors.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Education}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 training
   n 1: activity leading to skilled behavior [syn: {training},
      {preparation}, {grooming}]
   2: the result of good upbringing (especially knowledge of
     correct social behavior); "a woman of breeding and
     refinement" [syn: {education}, {training}, {breeding}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Training [trɛːniŋ] (n) , s.(n )
   workout
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top