ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inbreeding

IH2 N B R IY1 D IH0 NG   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inbreeding-, *inbreeding*, inbreed
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inbreedingการจำกัดเฉพาะภายในกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inbreedingการผสมพันธุ์ในพวกเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inbreedingการผสมพันธ์ระหว่างสายเลือดเดียวกัน [TU Subject Heading]
Inbreedingการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดเดียวกัน [TU Subject Heading]
inbreedingการผสมพันธุ์ในพวก, การผสมพันธุ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีพ่อแม่เดียวกัน หรือเชื้อวงศ์ใกล้ชิดกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are we doing, some sort of inbreeding program?นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ย คล้ายๆรายการผสมพันธุ์สัตว์เหรอ? Madagascar (2005)
Sounds like inbreeding to me.ฟังเหมือนผสมพันธุ์กันเอง The Wicker Man (2006)
Nigel just called us a curious cocktail of inbreeding and type 2 diabetes.ไนเจิลเพิ่งเรียกเรา ค๊อกเทลประหลาด ของการผสมกัน และเบาหวานชนิดที่ 2 American Duos (2007)
Four generations of inbreeding?การแต่งงานกันระหว่างญาติ 4 ชั่วอายุคนใชไหม The Simpsons Movie (2007)
There's an extra metacarpal on the ulnar side, likely caused by the high incidence of inbreeding among Egyptian royals.มีกระดูกนิ้วเป็นพิเศษ ในท่้อนแขนด้านใน เหมือนว่าเกิดมาจากสาเหตุ การร่วมสายเลือดเดียวกัน อย่างใกล้ชิดในหมู่ราชวงศ์อียิปต์ A Night at the Bones Museum (2009)
If there's a bunch of inbreeding pig farmers, you go first.ถ้าเจอพวกคนเลี้ยงหมูกำลังเล่นเซ็กซ์หมู่อยู่ล่ะก็ นายเข้าไปก่อนเลยนะ Trollhunter (2010)
Or inbreeding, as the case usually is.หรือการผสมพันธุ์กับผู้มีเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก มันเป็นเรื่องปกติ Bad Moon Rising (2012)
Hmm... Medical opinion? Inbreeding.ในทรรศนะทางการแพทย์น่ะนะ เหมือนคนที่มีลูกกับญาติตัวเอง The Grand Seduction (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INBREEDING    IH2 N B R IY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inbreeding    (n) ˌɪnbrˈiːdɪŋ (i2 n b r ii1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
近亲交配[jìn qīn jiāo pèi, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄠ ㄆㄟˋ, / ] inbreeding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
近親交配[きんしんこうはい, kinshinkouhai] (n,vs) inbreeding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inbreed \In*breed"\, v. t. [imp. & p. p. {Inbred}; p. pr. & vb.
   n. {Inbreeding}.] [Cf. {Imbreed}.]
   [1913 Webster]
   1. To produce or generate within. --Bp. Reynolds.
    [1913 Webster]
 
       To inbreed and cherish . . . the seeds of virtue.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To breed in and in. See under {Breed}, v. i.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inbreeding
   n 1: the act of mating closely related individuals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top