ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crossing

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crossing-, *crossing*, cross
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crossing(n) การเดินทางข้ามแหล่งน้ำ
crossing(n) การผสมข้ามพันธุ์, Syn. hybridization, interbreeding, cross-fertilization
crossing(n) จุดตัดกัน, Syn. intersection, crossroad
crossing(n) ทางข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zebra crossingn. ทางม้าลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
crossing(n) การข้าม, ทางข้าม, ทางตัดทางรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crossingลูกผสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crossing-overการไขว้เปลี่ยน [ โครมาทิด ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crossing Overการแลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซม [การแพทย์]
Crossing Overในทางตรงข้ามกัน [การแพทย์]
Crossing the Midlineใช้มือไขว้กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was it hard crossing the desert?ข้ามทะเลทรายลำบากไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm crossing here.ฉันจะลัดไปตรงนี้ Stand by Me (1986)
However, Your Highness, we would not think of crossing your soil without your permission, nor of removing the Grail from your borders without suitable compensation.อย่างไรก็ตาม พะยะค่ะ, เราไม่คิดจะเดินข้ามที่ดินของพระองค์ โดยที่ พระองค์ ไม่ทรงอนุญาติ, Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Faster... and stop crossing your feet.ปีนขึ้นเร็วเท้าอย่าขัดกัน Rapa Nui (1994)
Crossing the Horizon. Optimum approach angle is 14 degrees.เข้าสู่เส้นขอบฟ้า วัดมุมเข้าได้ 14 องศา Event Horizon (1997)
We are crossing the umbilicus, making our approach to the Event Horizon.เราอยู่ในท่อเชื่อม กำลังเข้าไปใน อีเวนฮอร์ไรซั่น Event Horizon (1997)
That night, crossing the street.แล้วที่คุณข้ามถนนคืนนั้นล่ะ Gattaca (1997)
We have sent the description of the van to every crossing from here to Mackinaw.ได้ข่าวอะไรจากชายแดนมั้ย The Jackal (1997)
The crossing points and airports have his photograph but R.M.C.P. has nothing.ชายแดนทุกจุดมีประกาศรูปเขา แต่ยังไม่ได้ข่าว The Jackal (1997)
he's crossing the lake!มันเป็นความจริงที่เขากำลังข้ามทะเลสาบ! Princess Mononoke (1997)
Six years on that ship five crossings a year6 ปีบนเรือ เดินทางปีละ 5 เที่ยว The Legend of 1900 (1998)
They're crossing the street. They're walking around.ข้ามถนน เดินไปมา The Story of Us (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crossingAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
crossingAvoid crossing this street when it is raining.
crossingCrossing guards are posted during school hours to guide children safely across busy streets.
crossingCrossing the street, he was knocked down by a car.
crossingCrossing the street, I was nearly hit by a car.
crossingDon't go onto the crossing when the alarm is ringing.
crossingDrivers must look out for children crossing the road.
crossingHe didn't see the stop sign and almost hit the child crossing the street.
crossingHe is crossing the street now.
crossingHe overcame all sorts of hardship and setbacks to succeed in a solo crossing of Antarctica.
crossingHe slipped in crossing the street.
crossingHe warned me against crossing the road at that point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้ามพรมแดน(adj) crossing borders, See also: crossing frontiers, Syn. ข้ามแดน, Example: ยุโรปตะวันตกเริ่มเติบโต เมื่อมีการค้าเสรีข้ามพรมแดน, Thai Definition: ผ่านจากแดนหนึ่งไปยังอีกแดนหนี่ง
การข้าม(n) crossing, See also: passing over, Example: ที่ประชุมยังได้ตกลงร่วมกันที่จะผ่อนปรนการข้ามแดนระหว่างประเทศโดยจะแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้คลี่คลายลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวถนน[hūa thanon] (n, prop) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
จุดผ่านแดน[jut phān daēn] (n, exp) EN: border crossing
กั๊ก[kak] (n) EN: crossing ; intersection  FR: intersection [ f ]
ข้ามพรมแดน[khām phromdaēn] (adj) EN: crossing borders
ป้ายคนข้ามถนน[pāi khon khām thanon] (n, exp) EN: crossing sign  FR: feu (de signalisation) pour piétons [ m ] ; signal pour piétons [ m ]
สะพานลอย[saphānløi] (n) EN: flyover ; overpass ; overcrossing ; footbridge  FR: passerelle [ f ]
ทางข้าม[thāng khām] (n, exp) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [ m ] ; passage clouté [ m ]
ทางม้าลาย[thāngmālāi] (n, exp) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)  FR: passage pour piétons [ m ] ; passage clouté [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
crossing
crossings

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crossing
crossings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路口[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ,  ] crossing; intersection (of roads) #4,962 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreuzpunkt { m }; Kreuzungspunkt { m }crossing point [Add to Longdo]
Schrankenwärter { m }; Wärter { m } | Schrankenwärterhäuschen { n }crossing keeper | crossing-keeper's hut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交差点(P);交叉点[こうさてん, kousaten] (n) crossing; intersection; (P) #1,814 [Add to Longdo]
[つじ, tsuji] (n, adj-f) intersection; crossing; crossroad; street corner; street; (P) #3,664 [Add to Longdo]
交差(P);交叉[こうさ, kousa] (n, vs, adj-no) (1) crossing; intersection; (2) (genetic) crossing over; (P) #4,782 [Add to Longdo]
横断[おうだん, oudan] (n, vs, adj-no) (1) crossing; (adj-f) (2) transverse; (P) #5,477 [Add to Longdo]
渡し[わたし, watashi] (n) (1) ferry (crossing); ferry(boat); (suf) (2) delivery; (P) #7,946 [Add to Longdo]
踏切(P);踏切り(P);踏み切り;踏み切[ふみきり, fumikiri] (n) (1) railway crossing; railroad crossing; train crossing; level crossing; (2) starting line; scratch; (3) determination; (4) stepping over the edge of the ring (in sumo); (P) #9,633 [Add to Longdo]
南中[なんちゅう, nanchuu] (n, vs) crossing the meridian #13,972 [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
クロッシングゾーン[kurosshinguzo-n] (n) crossing zone [Add to Longdo]
ゼブラゾーン[zeburazo-n] (n) zebra crossing; zebra zone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cross \Cross\, v. t. [imp. & p. p. {Crossed} (kr[o^]st; 115); p.
   pr. & vb. n. {Crossing}.]
   1. To put across or athwart; to cause to intersect; as, to
    cross the arms.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay or draw something, as a line, across; as, to cross
    the letter t.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass from one side to the other of; to pass or move
    over; to traverse; as, to cross a stream.
    [1913 Webster]
 
       A hunted hare . . . crosses and confounds her former
       track.                -- I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass, as objects going in an opposite direction at the
    same time. "Your kind letter crossed mine." --J. D.
    Forbes.
    [1913 Webster]
 
   5. To run counter to; to thwart; to obstruct; to hinder; to
    clash or interfere with.
    [1913 Webster]
 
       In each thing give him way; cross him in nothing.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       An oyster may be crossed in love.   -- Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   6. To interfere and cut off; to debar. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To cross me from the golden time I look for. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To make the sign of the cross upon; -- followed by the
    reflexive pronoun; as, he crossed himself.
    [1913 Webster]
 
   8. To cancel by marking crosses on or over, or drawing a line
    across; to erase; -- usually with out, off, or over; as,
    to cross out a name.
    [1913 Webster]
 
   9. To cause to interbreed; -- said of different stocks or
    races; to mix the breed of.
    [1913 Webster]
 
   {To cross a check} (Eng. Banking), to draw two parallel
    transverse lines across the face of a check, with or
    without adding between them the words "and company", with
    or without the words "not negotiable", or to draw the
    transverse lines simply, with or without the words "not
    negotiable" (the check in any of these cases being crossed
    generally). Also, to write or print across the face of a
    check the name of a banker, with or without the words "not
    negotiable" (the check being then crossed specially). A
    check crossed generally is payable only when presented
    through a bank; one crossed specially, only when presented
    through the bank mentioned. [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To cross one's path}, to oppose one's plans. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crossing \Cross"ing\, n. [See {Cross}, v. t. ]
   1. The act by which anything is crossed; as, the crossing of
    the ocean.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of making the sign of the cross. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of interbreeding; a mixing of breeds.
    [1913 Webster]
 
   4. Intersection, as of two paths or roads.
    [1913 Webster]
 
   5. A place where anything (as a stream) is crossed; a paved
    walk across a street, or a set of marks across the street
    pavement indicating that this is a designated location for
    pedestrians to cross.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. Contradiction; thwarting; obstruction.
    [1913 Webster]
 
       I do not bear these crossings.    --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crossing
   n 1: traveling across
   2: a shallow area in a stream that can be forded [syn: {ford},
     {crossing}]
   3: a point where two lines (paths or arcs etc.) intersect
   4: a junction where one street or road crosses another [syn:
     {intersection}, {crossroad}, {crossway}, {crossing},
     {carrefour}]
   5: a path (often marked) where something (as a street or
     railroad) can be crossed to get from one side to the other
     [syn: {crossing}, {crosswalk}, {crossover}]
   6: (genetics) the act of mixing different species or varieties
     of animals or plants and thus to produce hybrids [syn:
     {hybridization}, {hybridisation}, {crossbreeding},
     {crossing}, {cross}, {interbreeding}, {hybridizing}]
   7: a voyage across a body of water (usually across the Atlantic
     Ocean)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top