Search result for

upbringing

(29 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upbringing-, *upbringing*, upbring
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upbringing[N] การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน, Syn. breeding, rearing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upbringing(อัพ'บริงอิง) n. การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน, Syn. breeding,rearing

English-Thai: Nontri Dictionary
upbringing(n) การเลี้ยงดู,การอบรม,การศึกษา,การสั่งสอน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is why good upbringing is important.ฉันถึงได้บอกไงว่าการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ Episode #1.19 (2009)
And the more I found out about his upbringing and stuff, I just...เธอรู้มั้ยฉันเป็อาสาสมัคร องค์กรฆ่าเชื้อเข็มใช้แล้วตามบ้าน Kick-Ass (2010)
I didn't have quite the same upbringing as my adopted siblings.พื้นเพของชั้นไม่เหมือนกับ พี่น้องคนอื่นๆ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Yes. Your financial situation, your sexual orientation, your unconventional upbringing...ใช่แล้ว สภานภาพการเงินของคุณ รสนิยมทางเพศของคุณ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Behaving like a hoodlum with no upbringing.ลูกทำตัวเหมือนอันธพาลไม่มีการศึกษา Episode #1.2 (2010)
Did you enjoy a religious upbringing, Miss Waldorf?คุณได้ทำอะไรเกี่ยวกับศาสนาบ้างไหมครับ คุณวอลดอร์ฟ Beauty and the Feast (2011)
Sophie had legal documents drawn up regarding the upbringing of our future grandchild.โซเฟียมีเอกสารบางอย่างมาให้ดู เกี่ยวกับการเกิดของรัชทายาทในอนาคต The Fasting and the Furious (2011)
I never knew that you'd had such a troubled upbringing.ว่าคุณมีปัญหาครอบครัวแบบนั้น Rhodes to Perdition (2011)
Well, beneath the privileged upbringing and the wealthy veneer.ข้างใต้เปลือกของการเป็นคนร่ำรวย มีชื่อเสียงนั่น Year's End (2012)
Well, I suppose I could overlook your upbringing now that you're a regular feature in "Vanity Fair""อื้ม ฉันคิดว่าฉันควรจะมองข้ามเรื่องการเลี้ยงดูของนาย ตอนนี้นายคือหนุ่มสังคมในงาน "Vanity Fair" Monstrous Ball (2012)
Well, even with all those feathers, he'll have a better upbringing than the Warden.ขนาดมีขนขนาดนี้ เขาจะมีคนเลี้ยงดีกว่ายัยพัศดีอีก Caged Fae (2013)
Why are you always rolling your eyes at me, with your normal upbringing and your medical degree.ทำไมเธอกรอกตาใส่ฉันตลอด แบบหรูเลิศปริญญาแพทย์น่ะ Confaegion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upbringingThe children had the benefit of a good upbringing.
upbringingThey differed with each other on the care and upbringing of their children.

CMU English Pronouncing Dictionary
UPBRINGING    AH1 P B R IH2 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upbringing    (n) (uh1 p b r i ng i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育児[いくじ, ikuji] Thai: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต English: upbringing

Japanese-English: EDICT Dictionary
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
育児[いくじ, ikuji] (n,vs) childcare; nursing; upbringing; (P) [Add to Longdo]
温室育ち[おんしつそだち, onshitsusodachi] (n) sheltered upbringing [Add to Longdo]
嬢さん[とうさん, tousan] (n,n-suf) (1) (hon) (See お嬢さん・1) daughter (may be used a honorific after name); (2) (See お嬢さん・2) young lady (esp. of respectable upbringing) (may be used a honorific after name) [Add to Longdo]
生い立ち(P);生立ち;生いたち[おいたち, oitachi] (n) (1) growth; development; (2) one's early life; upbringing; personal history; (P) [Add to Longdo]
養育[よういく, youiku] (n,vs) bringing up; rearing; upbringing; (P) [Add to Longdo]
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upbringing
   n 1: properties acquired during a person's formative years
   2: helping someone grow up to be an accepted member of the
     community; "they debated whether nature or nurture was more
     important" [syn: {breeding}, {bringing up}, {fostering},
     {fosterage}, {nurture}, {raising}, {rearing}, {upbringing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top