ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cross

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cross-, *cross*, cros
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cross(n) กากบาท
cross(n) การผสมข้ามพันธุ์, See also: ลูกผสม, Syn. hybrid, mongrel, crossbreed
cross(n) การผสมผสาน, Syn. mixture
cross(vt) ขัดขวาง, See also: ต่อต้าน
cross(vt) ข้าม
cross(vi) ข้าม
cross(adj) ฉุนเฉียว, See also: โกรธ, Syn. ill-tempered, irritable
cross(vt) เตะบอลขวางสนาม
cross(vi) เตะบอลขวางสนาม
cross(vt) ทำให้มีอาณาเขตถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cross(ครอส) { crossed, crossing, crosses } n. กากบาท, ไม้กางเขน, -Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) , สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์, ศาสนาคริสต์, แกงไต, รูปไขว้, ตรา, การตัดสลับกัน, การประสบอุปสรรค, ความลำบาก, ความยุ่งยากใจ, การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) , พันธุ์ผสม, หมัดเหว
cross entryการนำเข้าบัญชีเพื่อหักล้างกัน, การหักบัญชีกัน
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู, เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
cross sectionn. ส่วนที่ตัดตามขวาง, การตัดตามขวาง, See also: cross-sectional adj. ดูcross section
cross talkn. การพูดสอดแทรก, คำพูดสอดแทรก, การทะเลาะกัน
cross-bedding(ครอส'เบดดิง) n. ชั้นดินที่ตัดสลับกัน.
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม, ตรวจสอบอย่างละเอียด, ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cross-eye(ครอส'อาย) n. ตาเข, ตาเหล่
cross-eyed(ครอส'อายดฺ) adj. เป็นตาเขหรือเหล่, See also: cross-eyedness n.
cross-grained(ครอส'เกรนด) adj. มีลายไขว้, เป็นลายตัดสลับกัน, มีอารมณ์ร้อย, ดื้อรั้น, ประหลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
cross(n) ไม้กางเขน, กากบาท, ตรา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์
cross(vt) ข้าม, กากบาท, ขีดฆ่า, ผสมข้ามพันธุ์, ไขว้, ขัดขวาง, ต่อต้าน
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ, การตัดขวาง, ภาพตัดขวาง, แผนภาพ, แผนภูมิ, รูปตัด
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา, ซึ่งนั่งไขว่ห้าง, ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
crossbar(n รูป) x, คานประตู, บาร์เล่นยิมนาสติก
crossbow(n) หน้าไม้, ธนู
crossbreed(vt) ผสมข้ามพันธุ์
crosscut(n) ทางลัด
crossexamine(vt) ไต่สวน, ถามค้าน, ซักถาม
crossing(n) การข้าม, ทางข้าม, ทางตัดทางรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crossแกงได, เครื่องหมายแทนลายมือชื่อ [ ดู mark signature ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross armไม้คอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross bar; gap barแท่งยึดตัวประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cross beddingการวางชั้นเฉียงระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cross benchที่นั่งฝ่ายเป็นกลาง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross bencherสมาชิกสภาฝ่ายเป็นกลาง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross broken-พับไขว้ทแยงมุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross compiler๑. ตัวแปลโปรแกรมข้ามเครื่อง๒. โปรแกรมแปลโปรแกรมข้ามเครื่อง, คอมไพเลอร์ข้ามเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cross complaint; cross-actionการฟ้องกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross connecting cabinetตู้ผ่าน, ตู้สลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cross Booterเตะปลายมือ [การแพทย์]
Cross Bridgesสะพานเชื่อม, กิ่ง [การแพทย์]
Cross checkการสอบยันความถูกต้อง [การบัญชี]
Cross currency interest rate swapการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน [การบัญชี]
cross drainagecross drainage, อาคารระบายน้ำข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
cross fertilizationการผสมข้ามต้น, การปฏิสนธิข้าม, การผสมของเซลล์สืบพันธุ์จากต่างต้น หรือต่างตัวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cross Hairsเส้นกากบาท [การแพทย์]
Cross holdingการถือหุ้นไขว้, Example: การที่บริษัทตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปถือหุ้นซึ่งกันและกัน วิธีการถือหุ้นไขว้มักจะถูกนำมาใช้เพื่อการเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งที่มีบริษัทหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมนโยบายการบริหาร การเงิน การจัดการ ตลอดจนดูแลการถือหุ้นของบริษัทในเครือให้มีบุคคลนอกกลุ่มเข้ามาครอบงำกิจการได้ นอกจากนี้การถือหุ้นไขว้ก็อาจจะเป็นโอกาสและช่องทางให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการบริษัทนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ได้ เช่น นำวิธีการถือหุ้นไขว้มาใช้เพื่อสร้างภาพ สถานะทางการเงินของบริษัทให้ดูดีโดยบิดเบือนจากความเป็นจริง หรือนำมาใช้เพื่อรักษาอำนาจในการควบคุมบริษัทของฝ่ายจัดการเองโดยให้บริษัทในเครือซึ่งตนเป็นผู้ควบคุมอยู่เข้าแย่งการครอบงำกิจการจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือนำมาใช้เพื่ออำพรางการเป็นเจ้าของบริษัทในเครือ ซึ่งทำให้ยากแก่การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในเครือ เป็นต้น โดย ก.ล.ต. ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นของตนเองต่อประชาชน เสนอขายหุ้นของตนเองให้แก่บริษัทในเครือ แต่การห้ามนี้ก็เป็นการห้ามเฉพาะบริษัทมหาชนที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเท่านั้น ดังนั้น ถ้าเป็นบริษัทจำกัดที่แม้จะมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หรือบริษัทมหาชนที่ไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจะไม่ตกอยู่ภายใต้เกณฑ์นี้ [ตลาดทุน]
Cross infectionการติดเชื้อในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Cross Infectionการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยโดยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cross[ครอส] (n) ไม้กางเขน เป็นไม้กางเขน ที่ทหารโรมันตรึงพระเยซู ตามความเชื่อของศาสนาคริสต
cross-banded(adj) มีลายตามขวาง
cross-border(adj) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ข้ามพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ, ระหว่างประเทศ, ที่ข้ามประเทศ, ที่ข้ามพรมแดน (ใช้นำหน้านามเท่านั้น)
crossfire(n) ยืนอยู่ตรงกลางของการต่อสู้ 2 ฝ่าย
crossly[yaan gode gode] อย่างโกรธๆ หรือ อย่างรำคาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You cross me up this time, I swear I'll kill you myself.ทำให้ผมโกรธอีกทีผมจะฆ่าคุณเอง The Bodyguard (1992)
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified, เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
The crosses are for the days you've spent with the Lintons.ที่กากบาทไว้คือวันที่ เธอใช้เวลากับพวกลินตัน Wuthering Heights (1992)
When you cross that finish line, you'll know.เมื่อนายผ่านเส้นชัยแล้ว นายจะรู้เลง Cool Runnings (1993)
Check out the new cross-trainers.ดูหน่อยสิ ของใหม่ด้วยนะเนี่ย. Hocus Pocus (1993)
Faster... and stop crossing your feet.ปีนขึ้นเร็วเท้าอย่าขัดกัน Rapa Nui (1994)
That's where Andy crossed.นั่นคือสิ่งที่แอนดี้ข้าม The Shawshank Redemption (1994)
The crosses are a nice touch.ไม้กางเขนพวกนี้สวยดี In the Mouth of Madness (1994)
Just crossed over the No. 1 lane, 300 yards from you.เพิ่งข้ามซอยหนึ่ง 300 หลาจากพี่ Heat (1995)
Give me two units, O-negative. Let's type and cross her for six.ขอกรุ๊ปโอ 2 ลิตร แล้วเช็คกลุ่มเลือด Heat (1995)
Thank you. I'll see you get the Tomainian Cross for this.ขอบใจหลาย ในความกรุณา โทไมเนีย ภูมิใจที่มีนาย The Great Dictator (1940)
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crossA girl should not sit with her legs crossed.
crossA good idea crossed his mind.
crossAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
crossAs he crossed the bridge, he looked down at the stream.
crossAs you have insulted him, he is cross with you.
crossAvoid crossing this street when it is raining.
crossA watchman sat with his legs crossed.
crossBe alert when you cross a busy street!
crossBetty sat in the chair with her legs crossed.
crossBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
crossCaesar leaves Gaul, crosses the Rubicon, and enters Italy.
crossCharlie decided to cross out the last word.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางแพร่ง(n) cross-road, Syn. ทางแยก, แยก, Example: คนจีนไม่นิยมปลูกบ้านหันหน้าไปตรงทางแพร่ง เพราะเชื่อว่าจะนำสิ่งไม่ดีเข้าบ้าน, Count Unit: ทาง, Thai Definition: ทางแยกสามทางเกิดขึ้นทางบก
ไขว้ขา(v) cross one's legs, Syn. ไขว่ห้าง, ไขว่อีเกก, Example: หล่อนไขว้ขาสูงจนกระโปรงถลกขึ้นไปเห็นขาอ่อน, Thai Definition: อาการที่นั่งหรือนอนเอาขาพาดบนเข่าซึ่งตั้งชันอยู่
ข้ามพรมแดน(adj) crossing borders, See also: crossing frontiers, Syn. ข้ามแดน, Example: ยุโรปตะวันตกเริ่มเติบโต เมื่อมีการค้าเสรีข้ามพรมแดน, Thai Definition: ผ่านจากแดนหนึ่งไปยังอีกแดนหนี่ง
ข้ามฟาก(v) cross, Syn. ข้ามฝั่ง, Example: หลวงพ่อออกธุดงค์บำเพ็ญเพียรภาวนาไปทั่วอีสาน ทั้งข้ามฟากไปเขมรและลาว เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับยอดพระเกจิอาจารย์หลายรูป, Thai Definition: ผ่านจากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่ง
ขัดขา(v) cross someone's leg, Example: ครูพานักเรียนชั้นอนุบาลไปเข้าเฝือกเพราะถูกเพื่อนขัดขาล้มลง แขนหัก, Thai Definition: ใช้ขาสอดขาคนอื่นให้ล้ม
สวน(v) pass in the opposite directions, See also: cross, come in the opposite directions, Example: เมื่อเดินเรื่อยไปจวนจะถึงหนองน้ำ เราก็พบหมูป่าฝูงหนึ่งสวนมา, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไปตรงข้ามในเส้นทางเดียวกัน
แลกหมัด(v) cross fists with, Example: นักมวยบนเวทีกำลังแลกหมัดกันอย่างดุเดือด, Thai Definition: ชกโต้ตอบกัน
ไขว้หลัง(v) cross one's arms, Example: ทหารยืนตัวตรงและเอามือไขว้หลังพร้อมอกผายไหล่ผึ่ง
เกาทัณฑ์(n) crossbow, See also: cross-bow, bow, war-bow, eyebrow, Syn. ธนู, กุทัณฑ์, Example: อาวุธที่ใช้ในสมัยอยุธยานั้น จะเป็นอาวุธประจำกายของแต่ละบุคคลทั้งสิ้น เช่น ทวน หอก ดาบ แหลน หลาว เกาทัณฑ์, Count Unit: คัน, Thai Definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขีดคร่อม(v) cross a line, Example: คุณควรขีดคร่อมเช็คเพื่อป้องกันมิให้คนอื่นนำเช็คไปขึ้นเงินได้, Thai Definition: ขีดเส้นขนานคู่ขวางไว้ด้านหน้าเช็ค แสดงว่าเป็นเช็คเข้าบัญชีไม่ใช่เช็คจ่ายเงินสด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรปริศนา[aksøn pritsanā] (n, exp) EN: crossword puzzle  FR: mots croisés [ mpl ]
บั้ง[bang] (n) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off
เช็คขีดคร่อม[chek khītkhrǿm] (n, exp) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.)  FR: chèque barré [ m ]
ชุมทาง[chumthāng] (n) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)  FR: embranchement [ m ] ; croisement [ m ] ; jonction [ f ]
ดาวว่าว[dāo Wao] (n, prop) EN: Southern Cross  FR: Croix du Sud [ f[
เดินไปหา[doēn pai hā] (v, exp) EN: cross over
ฟ้องแย้ง[føngyaēng] (v) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue
หักหลัง[haklang] (v) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out  FR: trahir
หัวถนน[hūa thanon] (n, prop) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
เจอ[joē] (v) EN: meet ; encounter ; come across ; run into  FR: rencontrer ; tomber sur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cross
crosse
cross's
crossan
crossed
crossen
crosser
crosses
crossin
crossno

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cross
crosse
crossed
crosses
crossly
crossbar
crossbow
crosscut
crossing
crossbars

WordNet (3.0)
Cross(n) a representation of the structure on which Jesus was crucified; used as an emblem of Christianity or in heraldry
cross(n) a wooden structure consisting of an upright post with a transverse piece
cross(n) any affliction that causes great suffering, Syn. crown of thorns
cross(v) fold so as to resemble a cross, Ant. uncross
cross(v) to cover or extend over an area or time period; , , Syn. sweep, traverse, span
cross(v) meet and pass
cross(v) trace a line through or across
cross(adj) extending or lying across; in a crosswise direction; at right angles to the long axis, Syn. thwartwise, transversal, transverse
cross-banded(adj) (of snakes) having crossing bands on the back
crossbar(n) a horizontal bar that goes across something

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Cross

v. t. [ imp. & p. p. Crossed p. pr. & vb. n. Crossing. ] 1. To put across or athwart; to cause to intersect; as, to cross the arms. [ 1913 Webster ]

2. To lay or draw something, as a line, across; as, to cross the letter t. [ 1913 Webster ]

3. To pass from one side to the other of; to pass or move over; to traverse; as, to cross a stream. [ 1913 Webster ]

A hunted hare . . . crosses and confounds her former track. I. Watts. [ 1913 Webster ]

4. To pass, as objects going in an opposite direction at the same time. “Your kind letter crossed mine.” J. D. Forbes. [ 1913 Webster ]

5. To run counter to; to thwart; to obstruct; to hinder; to clash or interfere with. [ 1913 Webster ]

In each thing give him way; cross him in nothing. Shak. [ 1913 Webster ]

An oyster may be crossed in love. Sheridan. [ 1913 Webster ]

6. To interfere and cut off; to debar. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

To cross me from the golden time I look for. Shak. [ 1913 Webster ]

7. To make the sign of the cross upon; -- followed by the reflexive pronoun; as, he crossed himself. [ 1913 Webster ]

8. To cancel by marking crosses on or over, or drawing a line across; to erase; -- usually with out, off, or over; as, to cross out a name. [ 1913 Webster ]

9. To cause to interbreed; -- said of different stocks or races; to mix the breed of. [ 1913 Webster ]


To cross a check (Eng. Banking), to draw two parallel transverse lines across the face of a check, with or without adding between them the words “and company”, with or without the words “not negotiable”, or to draw the transverse lines simply, with or without the words “not negotiable” (the check in any of these cases being crossed generally). Also, to write or print across the face of a check the name of a banker, with or without the words “not negotiable” (the check being then crossed specially). A check crossed generally is payable only when presented through a bank; one crossed specially, only when presented through the bank mentioned. [ Webster 1913 Suppl. ] --
To cross one's path, to oppose one's plans. Macaulay.
[ 1913 Webster ]

Cross

prep. Athwart; across. [ Archaic or Colloq. ] [ 1913 Webster ]

A fox was taking a walk one night cross a village. L'Estrange. [ 1913 Webster ]


To go cross lots, to go across the fields; to take a short cut. [ Colloq. ]
[ 1913 Webster ]

Cross

v. i. 1. To lie or be athwart. [ 1913 Webster ]

2. To move or pass from one side to the other, or from place to place; to make a transit; as, to cross from New York to Liverpool. [ 1913 Webster ]

3. To be inconsistent. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Men's actions do not always cross with reason. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

4. To interbreed, as races; to mix distinct breeds. [ 1913 Webster ]

If two individuals of distinct races cross, a third is invariably produced different from either. Coleridge. [ 1913 Webster ]

Cross

a. 1. Not parallel; lying or falling athwart; transverse; oblique; intersecting. [ 1913 Webster ]

The cross refraction of the second prism. Sir I. Newton. [ 1913 Webster ]

2. Not accordant with what is wished or expected; interrupting; adverse; contrary; thwarting; perverse. “A cross fortune.” Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

The cross and unlucky issue of my design. Glanvill. [ 1913 Webster ]

The article of the resurrection seems to lie marvelously cross to the common experience of mankind. South. [ 1913 Webster ]

We are both love's captives, but with fates so cross,
One must be happy by the other's loss. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. Characterized by, or in a state of, peevishness, fretfulness, or ill humor; as, a cross man or woman. [ 1913 Webster ]

He had received a cross answer from his mistress. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

4. Made in an opposite direction, or an inverse relation; mutually inverse; interchanged; as, cross interrogatories; cross marriages, as when a brother and sister marry persons standing in the same relation to each other. [ 1913 Webster ]


Cross action (Law), an action brought by a party who is sued against the person who has sued him, upon the same subject matter, as upon the same contract. Burrill. --
Cross aisle (Arch.), a transept; the lateral divisions of a cruciform church. --
Cross axle. (a) (Mach.) A shaft, windlass, or roller, worked by levers at opposite ends, as in the copperplate printing press. (b) A driving axle, with cranks set at an angle of 90° with each other. --
Cross bedding (Geol.), oblique lamination of horizontal beds. --
Cross bill. See in the Vocabulary. --
Cross bitt. Same as Crosspiece. --
Cross bond, a form of bricklaying, in which the joints of one stretcher course come midway between those of the stretcher courses above and below, a course of headers and stretchers intervening. See Bond, n., 8. --
Cross breed. See in the Vocabulary. --
Cross breeding. See under Breeding. --
Cross buttock, a particular throw in wrestling; hence, an unexpected defeat or repulse. Smollet. --
Cross country, across the country; not by the road. “The cross-country ride.” Cowper. --
Cross fertilization, the fertilization of the female products of one physiological individual by the male products of another, -- as the fertilization of the ovules of one plant by pollen from another. See Fertilization. --
Cross file, a double convex file, used in dressing out the arms or crosses of fine wheels. --
Cross fire (Mil.), lines of fire, from two or more points or places, crossing each other. --
Cross forked. (Her.) See under Forked. --
Cross frog. See under Frog. --
Cross furrow, a furrow or trench cut across other furrows to receive the water running in them and conduct it to the side of the field. --
Cross handle, a handle attached transversely to the axis of a tool, as in the augur. Knight. --
Cross lode (Mining), a vein intersecting the true or principal lode. --
Cross purpose. See Cross-purpose, in the Vocabulary. --
Cross reference, a reference made from one part of a book or register to another part, where the same or an allied subject is treated of. --
Cross sea (Naut.), a chopping sea, in which the waves run in contrary directions. --
Cross stroke, a line or stroke across something, as across the letter t. --
Cross wind, a side wind; an unfavorable wind. --
Cross wires, fine wires made to traverse the field of view in a telescope, and moved by a screw with a graduated head, used for delicate astronomical observations; spider lines. Fixed cross wires are also used in microscopes, etc.

Syn. -- Fretful; peevish. See Fretful. [ 1913 Webster ]

Cross

n. [ OE. crois, croys, cros; the former fr. OF. crois, croiz, F. croix, fr. L. crux; the second is perh. directly fr. Prov. cros, crotz. fr. the same L. crux; cf. Icel. kross. Cf. Crucial, Crusade, Cruise, Crux. ] [ 1913 Webster ]

1. A gibbet, consisting of two pieces of timber placed transversely upon one another, in various forms, as a T, or +, with the horizontal piece below the upper end of the upright, or as an X. It was anciently used in the execution of criminals. [ 1913 Webster ]

Nailed to the cross
By his own nation. Milton. [ 1913 Webster ]

2. The sign or mark of the cross, made with the finger, or in ink, etc., or actually represented in some material; the symbol of Christ's death; the ensign and chosen symbol of Christianity, of a Christian people, and of Christendom. [ 1913 Webster ]

The custom of making the sign of the cross with the hand or finger, as a means of conferring blessing or preserving from evil, is very old. Schaff-Herzog Encyc. [ 1913 Webster ]

Before the cross has waned the crescent's ray. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Tis where the cross is preached. Cowper. [ 1913 Webster ]

3. Affiction regarded as a test of patience or virtue; trial; disappointment; opposition; misfortune. [ 1913 Webster ]

Heaven prepares a good man with crosses. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

4. A piece of money stamped with the figure of a cross, also, that side of such a piece on which the cross is stamped; hence, money in general. [ 1913 Webster ]

I should bear no cross if I did bear you; for I think you have no money in your purse. Shak. [ 1913 Webster ]

5. An appendage or ornament or anything in the form of a cross; a badge or ornamental device of the general shape of a cross; hence, such an ornament, even when varying considerably from that form; thus, the Cross of the British Order of St. George and St. Michael consists of a central medallion with seven arms radiating from it. [ 1913 Webster ]

6. (Arch.) A monument in the form of a cross, or surmounted by a cross, set up in a public place; as, a market cross; a boundary cross; Charing Cross in London. [ 1913 Webster ]

Dun-Edin's Cross, a pillared stone,
Rose on a turret octagon. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

7. (Her.) A common heraldic bearing, of which there are many varieties. See the Illustration, above. [ 1913 Webster ]

8. The crosslike mark or symbol used instead of a signature by those unable to write. [ 1913 Webster ]

Five Kentish abbesses . . . .subscribed their names and crosses. Fuller. [ 1913 Webster ]

9. Church lands. [ Ireland ] [ Obs. ] Sir J. Davies. [ 1913 Webster ]

10. A line drawn across or through another line. [ 1913 Webster ]

11. Hence: A mixing of breeds or stock, especially in cattle breeding; or the product of such intermixture; a hybrid of any kind. [ 1913 Webster ]

Toning down the ancient Viking into a sort of a cross between Paul Jones and Jeremy Diddler. Lord Dufferin. [ 1913 Webster ]

12. (Surveying) An instrument for laying of offsets perpendicular to the main course. [ 1913 Webster ]

13. (Mech.) A pipe-fitting with four branches the axes of which usually form's right angle. [ 1913 Webster ]


Cross and pile, a game with money, at which it is put to chance whether a coin shall fall with that side up which bears the cross, or the other, which is called pile, or reverse; the game called heads or tails. --
Cross bottony or
Cross bottoné. See under Bottony. --
Cross estoilé (Her.). a cross, each of whose arms is pointed like the ray of a star; that is, a star having four long points only. --
Cross of Calvary. See Calvary, 3. --
Southern cross. (Astron.) See under Southern. --
To do a thing on the cross, to act dishonestly; -- opposed to acting on the square. [ Slang ] --
To take up the cross, to bear troubles and afflictions with patience from love to Christ.
[ 1913 Webster ]

Cross-armed

a. With arms crossed. [ 1913 Webster ]

Cross-banded

a. A term used when a narrow ribbon of veneer is inserted into the surface of any piece of furniture, wainscoting, etc., so that the grain of it is contrary to the general surface. [ 1913 Webster ]

Crossbar

n. A transverse bar or piece, as a bar across a door, or as the iron bar or stock which passes through the shank of an anchor to insure its turning fluke down. Russell. [ 1913 Webster ]


Crossbar shot, a projectile which folds into a sphere for loading, but on leaving the gun expands to a cross with a quarter ball at the end of each arm; -- used in naval actions for cutting the enemy's rigging.
[ 1913 Webster ]

Crossbarred

a. 1. Secured by, or furnished with, crossbars. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Made or patterned in lines crossing each other; as, crossbarred muslin. [ 1913 Webster ]

Crossbeak

n. (Zool.) Same as Crossbill. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, / ] crossball; bullet; shot; shell; ball #3,652 [Add to Longdo]
路口[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ,  ] crossing; intersection (of roads) #4,962 [Add to Longdo]
交叉[jiāo chā, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ,  ] cross; intersect #5,942 [Add to Longdo]
越野[yuè yě, ㄩㄝˋ ㄧㄝˇ,  ] cross country #14,911 [Add to Longdo]
十字路口[shí zì lù kǒu, ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ,    ] crossroads; intersection #17,674 [Add to Longdo]
[nǔ, ㄋㄨˇ, ] cross-bow #19,273 [Add to Longdo]
十字架[shí zì jià, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄧㄚˋ,   ] cross; crucifix; yoke one has to endure #29,213 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] crossroads; thoroughfare #38,404 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] crossbar in carriage front #41,975 [Add to Longdo]
弓弩[gōng nǔ, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ,  ] crossbow #47,009 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cross-Assembler { m }cross-assembler [Add to Longdo]
Diagonalstrebe { f }cross stay [Add to Longdo]
Fahrendschalter { m }; Katzfahrendschalter { m } [ techn. ]cross travel limit switch; long travel limit switch [Add to Longdo]
Fahrgeschwindigkeit { f }; Katzfahrgeschwindigkeit { f } (bei Fahrwerken)cross travel speed [Add to Longdo]
Fremdassembler { m }; Kreuzassembler { m }; Wirtsassembler { m }cross assembler [Add to Longdo]
Fremdcompilierer { m }cross compiler [Add to Longdo]
Gegenprobe { f } | Gegenproben { pl }cross check | cross checks [Add to Longdo]
Geländefahrt { f } | Geländefahrten { pl }cross country drive | cross country drives [Add to Longdo]
Geländefahrzeug { n }; Geländewagen { m } | Geländefahrzeuge { pl }cross country vehicle | cross country vehicles [Add to Longdo]
Geländelauf { m } | Geländeläufe { pl }cross country run | cross country runs [Add to Longdo]
Gipfelkreuz { n }cross on the summit of a mountain [Add to Longdo]
Inneneckverbinder { m }cross section grille face connector [Add to Longdo]
Kathodenstrahlanzeige { f }cross display [Add to Longdo]
Katzfahren { n }cross travel [Add to Longdo]
Katzfahrmotor { m }cross travel motor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) #1,068 [Add to Longdo]
交差点(P);交叉点[こうさてん, kousaten] (n) crossing; intersection; (P) #1,814 [Add to Longdo]
床(P);牀[ゆか, yuka] (n) (1) floor; (2) stage (for the narrator and the shamisen player); (3) dining platform built across a river; (P) #2,631 [Add to Longdo]
[つじ, tsuji] (n, adj-f) intersection; crossing; crossroad; street corner; street; (P) #3,664 [Add to Longdo]
クロス(P);クロース[kurosu (P); kuro-su] (n, vs) (1) cross; (2) gross; (3) cloth; (P) #4,018 [Add to Longdo]
[けた, keta] (n) (1) column; beam; girder; crossbeam; spar; yard; (2) digit; decade; order of magnitude; (P) #4,623 [Add to Longdo]
交差(P);交叉[こうさ, kousa] (n, vs, adj-no) (1) crossing; intersection; (2) (genetic) crossing over; (P) #4,782 [Add to Longdo]
横断[おうだん, oudan] (n, vs, adj-no) (1) crossing; (adj-f) (2) transverse; (P) #5,477 [Add to Longdo]
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P) #5,687 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler [Add to Longdo]
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
クロストーク[くろすとーく, kurosuto-ku] crosstalk [Add to Longdo]
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting [Add to Longdo]
クロスプラットホーム[くろすぷらっとほーむ, kurosupurattoho-mu] cross-platform [Add to Longdo]
クロスポイント[くろすぽいんと, kurosupointo] crosspoint [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top