ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*approximately*

AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: approximately, -approximately-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approximately(adv) โดยประมาณ, Syn. porximately

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Approximately one minute to twelve.ประมาณ11.59 The Great Dictator (1940)
What interests me is that it recorded approximately 18 hours of it.สิ่งที่ฉันสนใจ คือว่ามันบันทึกไว้ ประมาณ 18 ชั่วโมงของมัน Contact (1997)
Excuse me, ladies and gentlemen, in approximately 2 hours and 23 minutes, we'll be arriving in the orbit of Neptune.อีก 2 ชม. 23 นาที เราจะเข้าสู่วงโครจดาวเนปจูน Event Horizon (1997)
approximately 6350 days old.ประมาณ 6350 วัน Never Been Kissed (1999)
We can reach CRS in approximately one hour depending on traffic conditions.เราไปถึง CRS ได้ในราว 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับ สภาพการจราจร Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
This is a talkback box that allows us to speak to the Pfizer guard which is approximately 500 yards from here.นี่คือกล่องสื่อสารที่เราสามารถ พูดกับยามของไฟเซอร์ได้ ยามอยู่ห่างจากที่นี่ไปแค่ราว 500 หลา The Corporation (2003)
Approximately 40 kilometers from Balmoral Castle.ห่างปราสาทบัลมอรัล 40 กม. The Day After Tomorrow (2004)
Wind velocity approximately twelve knots, factoring in air density...ไหนดูซิ ความเร็วลม 12 นอต ความหนาแน่นของอากาศ.. Around the World in 80 Days (2004)
Suspects are two black males, approximately 20 years of age.ผู้ต้องสงสัยเป็นชายผิวดำสองคน อายุประมาณ 20 ปี Crash (2004)
the super typhoon '29, travelling north at approximately 15 kilometers per hourไต้ฝุ่นยักษ์ ที่ 29 มาจากทางเหนือ ราวๆ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
All it says is that there was a detention facility at Larkhill approximately 10 miles north of Salisbury.มีบันทึกไว้แค่ว่าที่นั่น เป็นสถานกักกัน ที่ลาร์คฮิล... ...ประมาณ 10 ไมล์ ไปทางเหนือของ ซเลสเบอรี่. V for Vendetta (2005)
In approximately three hours,อีก 3 ชั่วโมง Arrival (2005)
It takes approximately 500 pounds to crush a human skull.ต้องใช้แรงถึง 500 ปอนด์ ถึงจะทุบกะโหลกคนยุบ Cashback (2006)
Approximately 5'10", 170 pounds.สูงราว ๆ 5 ฟุต 10 นิ้ว หนัก 170 ปอนด์ The Astronaut Farmer (2006)
Approximately 20,000 men and 80 tanks.กำลังพลประมาณ 20,000 นาย .. รถถัง 80 Letters from Iwo Jima (2006)
That puts the lives of the approximately 60 men, women and children being held as hostage in question.ทำให้ชีวิตของชาย สตรี และเด็กราว60คนต้องตกอยู่ในคำถาม ทำให้ชีวิตของชาย สตรี และเด็กราว60คนต้องตกอยู่ในคำถาม Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
- How many hostiles are there? - Approximately 10 to 12.คนร้ายมีกี่คน / ประมาณ 15 ถึง 20 Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
A total of... 8000 people, approximately.รวมทั้งหมด 8000คน Death Note: The Last Name (2006)
Pulled out of Red River Creek at approximately 4 A.M. this morning.ถูกนำมาทิ้งที่คลองเร็ดริเวอร์ประมาณตี 4 ของเช้าวันนี้ Chapter Four 'Collision' (2006)
Approximately 60 billion.ประมาณ 60,000 ล้าน Fly, Daddy, Fly (2006)
Approximately 24 to 30 years of age,อายุประมาณ 24-30 ปี The Usual Suspects (2006)
You have approximately three hours, give or take, before you die.นายมีเวลา 3 ชม. เอารหัสมาหรือไม่ก็ตาย Chuck Versus the Truth (2007)
It'll take you approximately 2o minutes to walk up, 15 minutes to come down... and 10 days to get over it.ที่จะนำคุณประมาณ 20 นาที ในการเดินขึ้น 15 นาทีที่จะลงมา และ 10 วันที่จะได้รับมากกว่านั้น Sex Trek: Charly XXX (2007)
Elizabeth Cooper will arrive in approximately 5 minutes.อลิซเบท คูปเปอร์ จะมาถึง ภายใน 5 นาทีนี้ Next (2007)
Backup will be arriving in approximately one hour. Do you copy?ทีมแบ็คอัพจะไปถึงในอีกหนึ่งชั่วโมง เข้าใจไหม The Bourne Ultimatum (2007)
At approximately 8:49 P.M., he discovered that cure.เวลา 8: 49 น. เขาได้ค้นพบวิธีรักษา I Am Legend (2007)
Approximatelyแล้วก็... Shooter (2007)
It's one of six possible locations, approximately five stories above the President's location.มันคือ1ใน6 ของสถานที่ที่เป็นไปได้ ประมาณ5ชั้น เหนือจากที่ปธน.อยู่ Shooter (2007)
Detective Kerry weighed approximately 1 30 lbs.นักสืบเคอร์รี่ หนักประมาณ 130 Ibs Saw IV (2007)
Do the right thing and in approximately 3 minutes you'll be as famous as me.ทำสิ่งที่ถูกต้องภายในเวลาประมาน 3 นาที Slumdog Millionaire (2008)
Okay, so we got a white brunette female, mid to late 20s, approximately 5'9".โอเค ทีนี้ เราได้ภาพผู้หญิง ผิวขาว อายุ 20 ปลายๆ สูงประมาณ 5ฟุต9นิ้ว Eagle Eye (2008)
— But now, just approximately...-แต่ ตอนนี้คาดเดาได้ว่า... Cloverfield (2008)
Approximately seven hours ago, something attacked the city.เมื่อประมาณ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีบางสิ่งโจมตีเมืองนี้ Cloverfield (2008)
It contains approximately 10 pints of blood yet it is still able to operate with just half of that.1ใน8 ส่วนของร่างกายคือ เลือด... มันต้องการใช้เพียงแค่ ครึ่งเดียวเท่านั้นที่มีในตัวคุณ Saw V (2008)
This is commander Dorn, US Navy, and I shit you not, we are looking for a bi-pedal dinosaur approximately 60 feet long and 20 feet tall.ผมคือ ผบ.ดอร์น แห่งกองทัพเรือสหรัฐ ผมไม่ได้ล้อคุณเล่น, เรากำลังหาไดโนเสาร์2ขา ยาวประมาณ 60 ฟุต สูง 20 ฟุต 100 Million BC (2008)
In approximately ten yards, make a left turn.อีกประมาณสิบหลาให้เลี้ยวซ้าย Knight Rider (2008)
Stanton received a call lasting approximately one minute that was connected to no one.แสตนตั้น ได้รับโทรศัพท์ สายสุดท้าย โดยประมาณ หนึ่ง นาที ซึ่งถูกโทรจากใครสักคน Deal or No Deal (2008)
I analyzed the tire impressions from the scene and determined the wheel base at approximately 101 inches.ฉันวิเคราะห์ความลึกของยางจากรูปถ่าย และคำนวณระยะระหว่างฐานของล้อแล้ว ประมาณ 101 นิ้ว Veritas (2008)
Ergo,rice's killer was approximately your height and weight.ดังนั้น คนฆ่าไรซ์ก็มีความสูงกับน้ำหนักประมาณเดียวกับเธอ All in the Family (2008)
WE BELIEVE HIS WIFE IS BLOND, APPROXIMATELY 40 YEARS OLD,ผุ้ต้องสงสัยขับรถเอสยูวีสีน้ำเงินโมเดลเล็ก Normal (2008)
WE BELIEVE HIS WIFE IS BLOND, APPROXIMATELY 40 YEARS OLD,เขาทำฉัน เขาทำฉัน เขาทำฉัน เขาทำฉัน! Normal (2008)
WHAT TIME DID THIS HAPPEN? APPROXIMATELY 2:20.จอร์แดนออกอากาศตอนบ่ายสอง เขาดูข่าวอยู่ Normal (2008)
male. approximately 6 years old. i'm sorry.ชาย อายุประมาณ 6 ขวบ ฉันเสียใจ The Instincts (2008)
About five or approximately five? I mean...5 ไมล์หรือประมาณ 5 ไมล์ คือว่า... Burn After Reading (2008)
Approximately 30,000.ประมาณ 30,000 ราย Death Note: L Change the World (2008)
She took approximately 7 minutes, about the same amount of time it takes for an average person to fall asleep.เธอใช้เวลาทั้งสิ้นเจ็ดนาที ซึ่งเป็นเวลาที่ตรงกับที่จะทำให้คนหนึ่ง หลับไป Pathology (2008)
From our location, it is approximately 100 meters to the entrance.จากตำแหน่งนี้, ประมาณ 100 เมตร จนถึงทางเข้า Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Sources have confirmed that the siege inside the white house began approximately 40 minutes ago.ข้อมูลยืนยันแล้วว่า มีการบุกยึด\ ทำเนียบขาวเมื่อ 40 นาทีก่อน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I'm still on Route 236, but I had to stop approximately seven miles before the weigh station.ผมยังอยู่บนถนนสาย 236 แต่ผมต้องจอดอยู่ราวๆ 7 ไมล์ ก่อนถึงด่านชั่งน้ำหนัก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
They were ferried back to Starkwood approximately 90 minutes ago.พวกเขาขนมันกลับมาที่สต๊าควูด เมื่อประมาณ 90 นาที่ที่ผ่านมา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approximatelyChemical products account for approximately two-thirds of our exports.
approximatelyQuickly stop the flow of milk, leave to stand for approximately 30 minutes for the milk to solidify.
approximatelyThe bridge is approximately a mile long.
approximatelyThe figure indicates approximately two thirds of the freshmen are indifferent to politics.
approximatelyThe Narita Express will take you directly to Tokyo Station in approximately 90 minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จวนเจียนจะ(aux) nearly, See also: almost, just about, approximately, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ, Example: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai Definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น
ราว(adv) about, See also: around, approximately, Syn. ประมาณ, ใกล้เคียง, Example: บุคลากรในโรงงานใช้เวลาราว 60% ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง
ค่อน(adv) almost, See also: nearly, mostly, approximately, Syn. เกือบเต็ม, Example: พอเขาสามารถหาขี้ยางได้ครึ่งค่อนตะกร้า เขาก็หยุดพักเหนื่อย, Thai Definition: เกินกว่าครึ่ง, มากกว่าครึ่ง
ราวๆ(adv) around, See also: about, approximately, Syn. ประมาณ, ราว, Example: ตลิ่งลำน้ำชีสูงชันมาก ราวๆ 20 เมตรเห็นจะได้
เลาๆ(adv) roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai Definition: พอเป็นรูปเค้า
สัก(adv) just, See also: about, around, approximately, only, Syn. อย่างน้อย, เพียง, ราว, ประมาณ, Example: เขาขอให้เราทบทวนเรื่องนี้สักเล็กน้อย
โดยประมาณ(adv) approximately, Syn. เกือบ, ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง, Ant. โดยตรง, กำหนดแน่นอน, เฉพาะเจาะจง, Example: การเดินทางจากบ้านของเขาไปถึงที่ทำงานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณ, Thai Definition: ที่กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงความจริง
ประมาณ(adv) about, See also: around, approximately, Syn. ราว, ราวๆ, โดยประมาณ, Example: มีผู้เสนอตัวจะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณ 12 คน, Thai Definition: กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจำนวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร
คร่าว(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près
คร่าว[khrāo] (adv) EN: approximately
คร่าว ๆ[khrāo-khrāo] (adv) EN: approximately
เลา ๆ[lao-lao] (adv) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline  FR: approximativement ; grossièrement
ประมาณ[pramān] (adv) EN: about ; approximately ; in the neighborhood of  FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers
อย่างคร่าว ๆ[yāng khrāo-khrāo] (adv) EN: approximately ; roughly  FR: grosso modo

CMU English Pronouncing Dictionary
APPROXIMATELY AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approximately (a) ˈəprˈɒksɪmətliː (@1 p r o1 k s i m @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, ] about; approximately; left and right; around, #526 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] near; close to; approximately, #547 [Add to Longdo]
[yuē, ㄩㄝ, / ] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately, #560 [Add to Longdo]
大约[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, / ] approximately; about, #2,450 [Add to Longdo]
内外[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about, #4,517 [Add to Longdo]
大致[dà zhì, ㄉㄚˋ ㄓˋ, ] more or less; roughly; approximately, #6,664 [Add to Longdo]
约合[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ, / ] approximately; about (some numerical value), #10,859 [Add to Longdo]
近似[jìn sì, ㄐㄧㄣˋ ㄙˋ, ] similar; about the same as; approximately; approximation, #14,435 [Add to Longdo]
约莫[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, / ] about; around; approximately, #38,250 [Add to Longdo]
约摸[yuē mo, ㄩㄝ ㄇㄛ˙, / ] about; around; approximately; also written 約莫|约莫, #64,454 [Add to Longdo]
兆字节[zhào zì jié, ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] megabyte (10^20 or approximately a million bytes), #124,653 [Add to Longdo]
吉字节[jí zì jié, ㄐㄧˊ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] gigabyte (10^30 or approximately a billion bytes) [Add to Longdo]
普朗克常数[Pǔ lǎng kè cháng shù, ㄆㄨˇ ㄌㄤˇ ㄎㄜˋ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, / ] Planck's constant h, approximately equal to 6.626 x 10^-34 Joule.seconds or 4.135 x 10^-15 Electron volt.seconds [Add to Longdo]
电子伏[diàn zǐ fú, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, / ] electron volt (unit of energy used in particle physics, approximately 10^-19 Joules) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
annähernd; etwa {adv}approximately [Add to Longdo]
annähernd gleich zuapproximately identically to [Add to Longdo]
annäherungsweise; näherungsweise; ungefähr {adv}approximately [Add to Longdo]
zunächst {adv}approximately [Add to Longdo]
ca. : circa; zirka; ungefähr; etwaapprox. : approximately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
サロス[sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
ニッケル銅[ニッケルどう, nikkeru dou] (n) (See 白銅) cupronickel (alloy of approximately 80% copper and 20% nickel) [Add to Longdo]
許し;許[ばかし;ばっかし, bakashi ; bakkashi] (prt) (1) (uk) (col) (See 許り) approximately; about; (2) only; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.) [Add to Longdo]
許り(P);許[ばかり(P);ばっかり;ばっか(許), bakari (P); bakkari ; bakka ( moto )] (prt) (1) (uk) approximately; about; (2) only; merely; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.); (P) [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] (n) (1) shaku (unit of distance approximately equal to 30.3 cm); (2) rule; measure; scale; (3) length; (P) [Add to Longdo]
小半日[こはんにち, kohannichi] (n-adv,n-t) approximately half a day [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n,vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf,n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) [Add to Longdo]
其処ら[そこら, sokora] (n) (uk) everywhere; somewhere; approximately; that area; around there [Add to Longdo]
大よそ;大凡;凡そ;凡;≒[おおよそ, ooyoso] (adv,n) (uk) about; roughly; as a rule; approximately [Add to Longdo]
大体[だいたい, daitai] (n-adv,n-t) general; substantially; outline; main point; approximately; about; (P) [Add to Longdo]
大略[たいりゃく, tairyaku] (n-adv,n-t) (1) excellent plan; (2) outline; (3) approximately [Add to Longdo]
同じくらい;同じ位[おなじくらい, onajikurai] (exp) approximately the same [Add to Longdo]
内外[ないがい(P);うちそと, naigai (P); uchisoto] (n) inside and outside; domestic and foreign; approximately; interior and exterior; (P) [Add to Longdo]
凡そ[およそ, oyoso] (adv,n) (uk) about; roughly; as a rule; approximately; (P) [Add to Longdo]
無慮[むりょ, muryo] (adv) approximately [Add to Longdo]
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) {ling} (See 約音) contraction (in phonetics); (P) [Add to Longdo]
約半年[やくはんねん, yakuhannen] (exp) approximately half a year [Add to Longdo]
約半分[やくはんぶん, yakuhanbun] (n) approximately half [Add to Longdo]
略(P);粗[ほぼ, hobo] (adv) (uk) almost; roughly; approximately; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approximately \Ap*prox"i*mate*ly\, adv.
   With approximation; so as to approximate; nearly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approximately
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top