ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-approximately-

AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: approximately, *approximately*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approximately(adv) โดยประมาณ, Syn. porximately

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approximatelyChemical products account for approximately two-thirds of our exports.
approximatelyQuickly stop the flow of milk, leave to stand for approximately 30 minutes for the milk to solidify.
approximatelyThe bridge is approximately a mile long.
approximatelyThe figure indicates approximately two thirds of the freshmen are indifferent to politics.
approximatelyThe Narita Express will take you directly to Tokyo Station in approximately 90 minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยประมาณ(adv) approximately, Syn. เกือบ, ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง, Ant. โดยตรง, กำหนดแน่นอน, เฉพาะเจาะจง, Example: การเดินทางจากบ้านของเขาไปถึงที่ทำงานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณ, Thai Definition: ที่กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงความจริง
คร่าว(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คร่าว[khrāo] (adv) EN: approximately
คร่าว ๆ[khrāo-khrāo] (adv) EN: approximately

CMU English Pronouncing Dictionary
APPROXIMATELY AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approximately (a) ˈəprˈɒksɪmətliː (@1 p r o1 k s i m @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
annähernd gleich zuapproximately identically to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approximately \Ap*prox"i*mate*ly\, adv.
   With approximation; so as to approximate; nearly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approximately
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top