ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัก

   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัก-, *สัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัก[N] teak, See also: teak tree, Syn. ต้นสัก, Example: เขาปลูกต้นสักไว้ในสวนหลังบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งในวงศ์ Verbenaceae เนื้อไม้แข็งและทน ปลวกไม่กิน ใบสากคายกลมโตประมาณ 1 ตร.ฟุต ดอกออกเป็นช่อใหญ่มีพิษ ฤดูออกดอกจะทำให้คนในบริเวณนั้นเป็นไข้
สัก[V] stretch, See also: tighten, Example: พ่อสักว่าวให้ตึง, Thai definition: ทำให้ตึง, ทำให้แน่น
สัก[V] tattoo, Example: เขาไปสักลายมังกรที่แผ่นหลังมา, Thai definition: เอาเหล็กแหลมจุ่มหมึกทิ่มตามตัวให้ติดเป็นลวดลายต่างๆ
สัก[ADV] just, See also: about, around, approximately, only, Syn. อย่างน้อย, เพียง, ราว, ประมาณ, Example: เขาขอให้เราทบทวนเรื่องนี้สักเล็กน้อย
สักขี[N] eyewitness, Syn. สักขีพยาน, ประจักษ์พยาน, พยาน, Example: เขาไปเป็นสักขีพยานให้กับคดีนี้, Count unit: คน, Thai definition: พยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตาตนเอง
สักที[ADV] once, Syn. ทีหนึ่ง, หนหนึ่ง, สักครั้ง, Example: ในชีวิตผมยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้สักที
สักวา[N] initial word of a dialogue which is sung, See also: kind of rondeau, Example: เจ้านายและข้าราชการชั้นสูงไปประชันสักวาอยู่ด้วยกันเสมอ, Thai definition: ชื่อลำนำเพลงอย่างหนึ่ง ร้องเป็นทำนองโต้ตอบกัน
สักวา[N] form of poetry, See also: verse form, Example: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีการเล่นเพลงเรือ สักวา, Count unit: บท, Thai definition: ชื่อกลอนแบบหนึ่ง บทหนึ่งมี 4 คำกลอน ขึ้นต้นด้วยคำสักวา และลงท้ายด้วยคำว่า เอย
สักนิด[ADV] little, Syn. นิดหน่อย, Ant. มากมาย, Example: ถ้าใครได้ดูเรื่องนี้แล้วไม่หลอนเลยสักนิดก็แปลกแล้ว, Thai definition: เพียงเล็กน้อย
สักพัก[ADV] shortly, See also: just a few minute, about a few minute, Syn. ครู่หนึ่ง, Example: คุณนั่งรอที่นี่สักพักนะ ผมขอไปทำธุระที่ตึกโน้นก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สักน. ชื่อไม้ต้นชนิด Tectona grandis L.f. ในวงศ์ Labiatae เนื้อไม้แข็งและคงทน เหมาะแก่การสร้างบ้านและทำเครื่องเรือน ใบและเนื้อไม้ใช้ทำยาได้.
สักก. ทำให้ตึง, ทำให้แน่น, เช่น สักว่าว สักที่นอน.
สักก. เอาของแหลมแทงลงด้วยวิธีการหรือเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ กัน เช่น สักปลาไหล สักหาของในนํ้า สักรอยชํ้าเพื่อรีดเอาเลือดที่คั่งออก, ใช้เหล็กแหลมจุ้มหมึกหรือนํ้ามันแทงที่ผิวหนังให้เป็นอักขระเครื่องหมาย หรือลวดลาย, ถ้าใช้หมึก เรียกว่า สักหมึก, ถ้าใช้นํ้ามัน เรียกว่า สักนํ้ามัน, (โบ) ทำเครื่องหมายโดยใช้เหล็กแหลมจุ้มหมึกจิ้มที่ผิวหนังเพื่อแสดงเป็นหลักฐานบนร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น สักข้อมือ แสดงว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นชายฉกรรจ์หรือเป็นเลกมีสังกัดกรมกองแล้ว สักหน้า แสดงว่าเป็นผู้ที่ต้องโทษปาราชิกเป็นต้น.
สักว. อย่างน้อย, เพียง, ราว, เช่น ขอเวลาสัก ๒ วัน.
สักกระหม่อมก. ใช้เหล็กแหลมจุ้มหมึกหรือน้ำมันแทงลงกลางศีรษะให้เป็นอักขระหรือเครื่องหมาย.
สักกะ ๑น. พระอินทร์.
สักกะ ๒, สักยะน. ชื่อวงศ์กษัตริย์วงศ์หนึ่งในเมืองกบิลพัสดุ์, ศากยะ ก็ว่า. (ป.; ส. ศากฺย). (ดู ศากย-, ศากยะ).
สักกัจจะว. ด้วยความเคารพ.
สักกาย-(-กายะ-) น. กายของตน.
สักกายทิฐิน. ความยึดถือว่ากายหรือตัวเป็นของตน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สักการะบูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ บูชา เป็น สักการบูชา. (ป.; ส. สตฺการ) [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Off that.พอสักที Dead Meat (2013)
Tell me something, Garbitsch, what's on the program?บอกผมสักอย่างหน่อย การ์บริทซ แผนเราคืออะไร The Great Dictator (1940)
- and someday you will be a real boy.และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
He's in here somewhere.เขาอยู่ในที่นี่ที่ไหนสักแห่ง Pinocchio (1940)
Say something.พูดอะไรสักอย่าง. Pinocchio (1940)
- A conscience! And someday I'm gonna be a real boy!และสักวันหนึ่งฉันจะเป็นเด็ก จริง! Pinocchio (1940)
I was going to school 'til I met somebody.ฉันกำลังจะไปโรงเรียนจนฉัน ได้พบกับใครสักคน Pinocchio (1940)
Come on, let's go in and poke somebody in the nose.และกระตุ้นใครสักคนในจมูก ทำไม? Pinocchio (1940)
Help! Somebody, help!ใครสักคนช่วย! Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน Rebecca (1940)
Well, it's the perspective. I never can get it right.เปอสเป็คทีฟของภาพนะคะ ฉันไม่เคยวาดได้สัดส่วนสักที Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัก[n.] (sak) EN: teak ; teakwood   FR: teck = tec [m]
สัก[v.] (sak) EN: spear ; stab ; pierce   FR: transpercer ; percer
สัก[v.] (sak) EN: stretch ; tighten   FR: renforcer
สัก[v.] (sak) EN: tattoo   FR: tatouer
สัก[X] (sak) EN: about ; approximatively ; just ; just about ; only ; around ; as to ; at least   FR: à peu près ; approximativement ; juste ; tout au plus ; quelque
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices   FR: vénérer ; adorer
สักการะบูชา[v.] (sakkārabūchā) EN: worship (with offerings) ; pay homage (with offerings)   FR: vénérer par des offrandes
สักขี[n.] (sakkhī) EN: eyewitness   FR: témoin [m]
สักขีพยาน[n.] (sakkhīphayān) EN: eye-witness ; witness   FR: témoin [m]
สักครั้ง[X] (sak khrang) EN: juste once ; just this once   FR: juste une fois

English-Thai: Longdo Dictionary
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
any[ADV] บ้าง, See also: สักเล็กน้อย
awhile[ADV] ชั่วครู่, See also: สักประเดี๋ยว, สักครู่, ประเดี๋ยว, Syn. for a while, for a moment, momentarily
one of these days[IDM] บางวัน, See also: สักวัน, สักครั้ง
little[ADJ] สั้นๆ (ช่วงเวลา), See also: สักครู่, สักประเดี๋ยว, Syn. short, brief
tattoo[VT] สักลายบนผิวหนัง, See also: สัก
worship[VI] สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ
worship[VT] สักการะ, See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ, Syn. adore, glorify, venerate, Ant. defile, desecrate, profane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
awhile(อะไวลฺ') adv. สักประเดี๋ยว,ชั่วครู่
beret(บะเร') n. หมวกผ้าสักหลาดที่ไม่มีปีก,หมวกบาเรท์
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
config.sysแฟ้มโครงแบบย่อมาจาก configuration system เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในระบบดอสและโอเอสทูซึ่งจะมีข้อความที่กำหนดในเรื่องการใช้แป้นพิมพ์ จำนวนของบัฟเฟอร์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบนั้นจะใช้ ฯ พอเริ่มใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไปสักพัก ก็จะต้องเรียนรู้วิธีการสร้างแฟ้มข้อมูลนี้ คอมพิวเตอร์จะแฟ้มข้อมูลนี้เฉพาะเมื่อมีการเริ่มเครื่องใหม่เท่านั้น
corduroy(คอ'ดะรอย) n. ผ้าริ้ว,ผ้าสักหลาดที่เป็นริ้ว adj. เกี่ยวกับผ้าดังกล่าว,ซึ่งใช้ขอนไม้ปู vi. ใช้ขอนไม้ปู, Syn. pile fabric
felt(เฟลทฺ) {felted,feltign,felts} n. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ feel,สักหลาดที่ไม่ใช่ทอ adj. เกี่ยวกับหรือทำด้วยสักหลาด,คลุมด้วยสักหลาด. vi. อัดเข้าด้วยกันเป็นแผ่น
felting(เฟล'ทิง) n. วัตถุอัด,การอัด,เป็นแผ่นวัตถุสักหลาด,สักหลาด,วัตถุที่ทำสักหลาด
five(ไฟฟฺ) n.,adj. ห้า -take five หยุดพัก (สัก5นาที) .
flannel(แฟลน'เนิล) n. ผ้าสักหลาดอ่อน,ผ้าสักหลาดไม่มีลาย,ชิ้นผ้าสักหลาด,flannels เนื้อผ้าด้านนอก (โดยเฉพาะกางเกง) ที่ทำด้วยผ้าสักหลาด. vi. สวมหรือปกคลุมด้วยผ้าสักหลาด,ถูด้วยผ้าสักหลาด., See also: flannelly adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
awhile(adv) ชั่วขณะ,ประเดี๋ยว,สักครู่,ชั่วครู่
baize(n) ผ้าสักหลาดหนา
broadcloth(n) ผ้าสักหลาดอย่างดี
cheviot(n) ผ้าสักหลาด,ผ้าขนสัตว์
felt(adj) ทำด้วยสักหลาด,บุด้วยสักหลาด,หุ้มสักหลาด,ปูด้วยสักหลาด
felt(n) สักหลาด
fez(n) หมวกแขก,หมวกสักหลาด
flannel(n) สักหลาด,ผ้ากำมะหยี่
fuzz(n) เยื่อ,เส้นผม,ฝอย,ขนสักหลาด,ขนปุย
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการะบูชา,บูชา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
参宮[さんぐう, sanguu] (n ) สักการะ

German-Thai: Longdo Dictionary
geben(vt) |gibt, gab, hat gegeben| ให้ เช่น Kannst du mir bitte 10 Euro geben? เธอให้เงินฉันสักสิบยูโรได้ไหม
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
in etwaโดยประมาณ, สัก... (ภาษาพูด) ตัวอย่างการใช้คำ a: Wann bist du angekommen? = คุณมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ละเนี่ย? b: In etwa 10 Minuten schon. = อ๋อ ก็สัก 10 นาที แล้วล่ะ, See also: S. ungefähr,etwa,
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten
Jaอืม (เป็นคำใช้เอื้อนเอ่ย หลังจากที่ทิ้งช่วงคิดไปสักพัก) เช่น Wann hast du deinen Schlüssel zum letzten Mal gesehen? - Ja, ich weiß nicht. เธอเห็นลูกกุญแจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ - อืม ไม่รู้แฮะ
ausruhen(vt) |ruhte aus, hat ausgeruht| หยุดพัก(ดวงตา, ขา) เช่น Ich möchte gleich meine Augen ausruhen. ผมอยากพักสายตาสักเดี๋ยว
es gibt etw.มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (โดยไม่มีการเฉพาะเจาะจงประธาน) เช่น Es gibt gar kein einziges Ei im Kühlschrank. ไม่มีไข่สักฟองในตู้เย็น
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
Tätowierung(n) |die, pl. Tätowierungen| ลายสัก, รอยสัก

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top