Search result for

*活*

(181 entries)
(0.5757 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-活-, *活*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かつやく, katsuyaku] 1.สร้างผลงานหรือมีบทบาทในด้านต่าง ๆ 2.ขะมักขเม้นทำงาน
界面性剤[かいめんかっせいざい, kaimenkasseizai] (n) สารลดความตึงผิว
結婚生[けっこんせいかつ, kekkonseikatsu] (n ) ชีวิตแต่งงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity
[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action
[せいかつ, seikatsu] Thai: การดำเนินชีวิต English: living (vs)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[活, huó, ㄏㄨㄛˊ] to exist, to live, to survive; living, working
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  舌 (shé ㄕㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[闊, kuò, ㄎㄨㄛˋ] ample, broad, wide; separate; to be apart
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  活 (huó ㄏㄨㄛˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gate
[阔, kuò, ㄎㄨㄛˋ] ample, broad, wide; separate; to be apart
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  活 (huó ㄏㄨㄛˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gate

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインでの求職[オンラインでのきゅうしょくかつどう, onrain denokyuushokukatsudou] (n) {comp} on-line job-hunting [Add to Longdo]
カリ[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
カ行変格[カぎょうへんかくかつよう, ka gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru" [Add to Longdo]
クラブ[クラブかつどう, kurabu katsudou] (n) (See 部) club activities (usu. clubs in association with a school); extracurricular activities; (P) [Add to Longdo]
[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
サークル[サークルかつどう, sa-kuru katsudou] (n) club activities; group activities [Add to Longdo]
サ行変格[サぎょうへんかくかつよう, sa gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs [Add to Longdo]
シク[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
タリ[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
ナリ[ナリかつよう, nari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "ni" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
ナ行変格[ナぎょうへんかくかつよう, na gyouhenkakukatsuyou] (n) {ling} irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese) [Add to Longdo]
フラクション[フラクションかつどう, furakushon katsudou] (n) fraction activity [Add to Longdo]
フル[フルかつよう, furu katsuyou] (n,vs) full use; extensive use; complete utilization [Add to Longdo]
ボランティア[ボランティアかつどう, boranteia katsudou] (n) volunteer activities; volunteerism [Add to Longdo]
ラ行変格[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese) [Add to Longdo]
ロビー[ロビーかつどう, robi-katsudou] (n) lobbying [Add to Longdo]
一段[いちだんかつよう, ichidankatsuyou] (n) conjugation (inflection, declension) of ichidan verbs [Add to Longdo]
一般生[いっぱんせいかつ, ippanseikatsu] (n) everyday life [Add to Longdo]
逸楽生[いつらくせいかつ, itsurakuseikatsu] (n) a life given up to pleasure; pleasure-seeking lifestyle [Add to Longdo]
隠退生[いんたいせいかつ, intaiseikatsu] (n) secluded life [Add to Longdo]
隠遁生[いんとんせいかつ, intonseikatsu] (n) a reclusive life; living secluded from the world; leading a sequestered life [Add to Longdo]
営業[えいぎょうかつどう, eigyoukatsudou] (n) business activities [Add to Longdo]
演劇[えんげきかつどう, engekikatsudou] (n) theatrical activities; theatre work [Add to Longdo]
音楽[おんがくかつどう, ongakukatsudou] (n) musical activities [Add to Longdo]
下一段[しもいちだんかつよう, shimoichidankatsuyou] (n) conjugation (inflection, declension) of ichidan verbs ending in "eru" [Add to Longdo]
下二段[しもにだんかつよう, shimonidankatsuyou] (n) conjugation (inflection, declension) of nidan verbs (resulting in a stem of either "e" or "u" for every conjugation) [Add to Longdo]
家庭生[かていせいかつ, kateiseikatsu] (n) home (family, domestic) life [Add to Longdo]
火山[かざんかつどう, kazankatsudou] (n) volcanic activity [Add to Longdo]
火成[かせいかつどう, kaseikatsudou] (n) igneous activity [Add to Longdo]
花独[はなうど;ハナウド, hanaudo ; hanaudo] (n) (uk) Heracleum nipponicum (species of hogweed) [Add to Longdo]
課外[かがいかつどう, kagaikatsudou] (n) extracurricular activities [Add to Longdo]
(P);快闊;快濶[かいかつ, kaikatsu] (adj-na) cheerful; lively; lighthearted; (P) [Add to Longdo]
海外[かいがいかつどう, kaigaikatsudou] (n) overseas activities [Add to Longdo]
界面[かいめんかっせい, kaimenkassei] (n,adj-no) surface active [Add to Longdo]
界面性剤[かいめんかっせいざい, kaimenkasseizai] (n) surfactant [Add to Longdo]
外交[がいこうかつどう, gaikoukatsudou] (n) diplomatic activity [Add to Longdo]
外国生[がいこくせいかつ, gaikokuseikatsu] (n) life in a foreign country; living abroad [Add to Longdo]
[がっかつ, gakkatsu] (n) (abbr) (See 学級動) class activities; homeroom activities [Add to Longdo]
学級[がっきゅうかつどう, gakkyuukatsudou] (n) (See 学) class activities; homeroom activities [Add to Longdo]
学校生[がっこうせいかつ, gakkouseikatsu] (n) school life [Add to Longdo]
学生生[がくせいせいかつ, gakuseiseikatsu] (n) student (college) life [Add to Longdo]
[かつ, katsu] (n) (1) living; life; (2) (See を入れる・1) judo art of resuscitation [Add to Longdo]
き締め;締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
け作り[いけづくり, ikedukuri] (n) (See 生き作り) slicing a fish and presenting it at table in its original form [Add to Longdo]
け炭;埋け炭[いけずみ, ikezumi] (n) banked fire; live charcoal banked up and covered with ash [Add to Longdo]
け締め;〆(iK);け〆(iK);締め;[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
じめ;きじめ[いきじめ, ikijime] (adj-no) fresh-frozen (e.g. fish); quickly frozen [Add to Longdo]
を求める[かつをもとめる, katsuwomotomeru] (exp,v1) to try to find a way out [Add to Longdo]
を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp,v1) (1) (See ・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk [Add to Longdo]
火山[かっかざん;かつかざん, kakkazan ; katsukazan] (n) active volcano [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."
「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済動にある。Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
1ヶ月15万円では生できない。We cannot live on 150000 yen a month.
30年前のファッションが復した。Fashions of thirty years ago have come back in style.
3ヶ月後、彼はその町での生に慣れた。After three months, he got used to the life in the town.
6歳ぐらいから鍵っ子生だったんだから。From about age 6, I led the life of a latchkey kid.
アウトドアの動が好きだけど虫は嫌い。I love the outdoors but I hate bugs.
あなたたちが幸せな結婚生を送りますように。May you have a very happy married life!
あなたの学校生についてもっと色々知りたい。I want to know more about your school life.
あなたの学生生も間もなく終わりになる。Your college years soon coming to an end.
あなたの菜園で作れる穀物や野菜を食べて生する方がずっと安上がりだ。It's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.
あなたは、なにか地域社会の動に参加していますか。Do you take part in any community activities?
あなたはこのチャンスをかすべきだ。You should make use of this chance.
あなたはすぐに新しい大学生に慣れるだろう。You'll soon get accustomed to your new college life.
あなたはもうすぐ田舎の生に慣れるでしょう。You will soon be used to rural life.
あなたは私より力がある。You have more energy than I.
あなたは収入に応じて生しなければならない。You must live according to your income.
あなたは新しい生様式にすぐ慣れるでしょう。You will soon accommodate yourself new ways of living.
あなたは生費を切り詰めた方がいいですよ。You had better cut down your living expenses.
あの人達は都会の生にあこがれている。They are longing for city life.
アメリカの企業は、日本経済の中に動の場を見いだそうとしています。U.S. companies are working to find a niche in the Japanese economy.
アメリカの生にだんだん慣れてきました。I was getting used to living in America.
アメリカの平均的な生空間は日本の二倍広い。The average American living space is twice as large as the living space in Japan.
ある意味でそのような政治動は一つの革命と言える。In a since, such a political movement may be called a revolution.
いつも彼は力がみなぎっている。He is always full of power.
いろいろと政治動をしているが彼は本質的に歌手であった。For all his political activities he was in essence a singer.
いわば彼は死から復したのだ。He rose from the dead, so to speak.
インフレで給料が高い生費に追いつかない。Because of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.
うちの母は発です。My mother is active.
エアコンが無ければ、最近の人々は生できない。Without an air conditioner, people nowadays cannot live.
エジプトでは何を食べて生していますか。What do they live on in Egypt?
お金のために、愛してもいない男との生をつづけるならば、すっかり失望して、進退きわまる時が将来やってくることだろう。If she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
お湯の中で一日の汗や汚れ、苦労を洗い落とすだけでなく、日々の生のことについておしゃべりをするのを楽しんだのである。They not only washed off the sweat, dirt and cares of the day in the hot water, but also enjoyed gossiping about everyday affairs.
きつい生が彼の健康にこたえてきている。His hard life is telling on his health.
きれいな水は我々の日常生に必要だ。Pure water is necessary to our daily life.
クラブ動は毎日ありますか。Is there practice every day?
ケイトがお兄さんより発であることがわかった。I found Kate more active than her brother.
ゲーリーはフットボールをする事に力のはけ口を見つけた。Gary found an outlet for his energy in playing football.
ケンはキャンプ生が好きだ。Ken likes camping.
ゴードンは日本の生様式に興味を持っている。Gordon is interested in Japanese way of life.
ここに来てから生は非常に単調です。Life has been so flat since I came here.
ここに来て以来、生は単調そのものだ。Life has been so flat since I came here.
この15年から20年の間に英国の家族生には大きな変化があった。In the last fifteen or twenty years, there have been great changes in family life in Britain.
この給料ではまず生できない。We can hardly keep alive on this salary.
この言葉は新しい生様式を想定させる。This word conjures up a new way of life.
この山の生は実に快適です。It's very pleasant here in the mountains.
この種の専門知識は日常生とはほとんど関係がない。This kind of specialized knowledge has very little to do with daily life.
この小説は、百年前の日本人のありのままの生を描いている。This novel describes the life of the Japanese as it was a hundred years ago.
この生に疲れた。I'm tired from living this life.
この静かな生にはいい加減飽きてしまった。I'm about tired of this quiet life.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不知死[bù zhī sǐ huó, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ, ] act recklessly [Add to Longdo]
你死我[nǐ sǐ wǒ huó, ㄋㄧˇ ㄙˇ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˊ, ] lit. you die, I live (成语 saw); irreconcilable adversaries; two parties cannot coexist [Add to Longdo]
[quán huó, ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄛˊ, ] to save life; to rescue; the whole business with all its processes [Add to Longdo]
化假说[zài huó huà jiǎ shuō, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄨㄛ, / ] reactivation hypothesis [Add to Longdo]
助选[zhù xuǎn huó dòng, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign meeting [Add to Longdo]
地震动带[dì zhèn huó dòng dài, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] seismic zone; earthquake belt [Add to Longdo]
夜生[yè shēng huó, ㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, ] night life [Add to Longdo]
太阳[tài yáng huó dòng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] sunspot activity; solar variation [Add to Longdo]
[cún huó, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨㄛˊ, ] to survive (a serious accident); survival [Add to Longdo]
[cún huó lǜ, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨㄛˊ ㄌㄩˋ, ] (med.) survival rate; (med.) recovery rate [Add to Longdo]
寄生生[jì shēng shēng huó, ㄐㄧˋ ㄕㄥ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, ] parasitism; parasitic life-style [Add to Longdo]
审美[shěn měi huó dòng, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] appreciating the arts; esthetic activity [Add to Longdo]
[gàn huó, ㄍㄢˋ ㄏㄨㄛˊ, / ] to work; to be employed; manual labor [Add to Longdo]
[gàn huó er, ㄍㄢˋ ㄏㄨㄛˊ ㄦ˙, / ] to work; manual labor [Add to Longdo]
[fù huó, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ, / ] resurrection [Add to Longdo]
的军团[Fù huó de jūn tuán, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ, / ] the Resurrected Army (CCTV documentary series about the Terracotta army) [Add to Longdo]
[Fù huó jié, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Easter [Add to Longdo]
节岛[Fù huó jié dǎo, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄠˇ, / ] Easter Island [Add to Longdo]
[máng huo, ㄇㄤˊ ㄏㄨㄛ˙, ] to be really busy [Add to Longdo]
[kuài huo, ㄎㄨㄞˋ ㄏㄨㄛ˙, ] gay, happy [Add to Longdo]
性生[xìng shēng huó, ㄒㄧㄥˋ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, ] sex life [Add to Longdo]
拼死拼[pīn sǐ pīn huó, ㄆㄧㄣ ㄙˇ ㄆㄧㄣ ㄏㄨㄛˊ, ] one's utmost; (to fight or work) desperately hard; to put up a life or death struggle; at all costs [Add to Longdo]
[gǎo huó, ㄍㄠˇ ㄏㄨㄛˊ, ] to enliven; to invigorate; to revitalize [Add to Longdo]
放射性[fàng shè xìng huó dù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨˋ, ] radioactivity [Add to Longdo]
[jiù huó, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˊ, ] to bring back to life [Add to Longdo]
[yǒu huó lì, ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, ] energetic; vital [Add to Longdo]
死马当马医[sǐ mǎ dāng huó mǎ yī, ㄙˇ ㄇㄚˇ ㄉㄤ ㄏㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄧ, / ] lit. to give medicine to a dead horse (成语 saw); fig. to keep trying everything in a desperate situation [Add to Longdo]
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] to live; alive; living; work; workmanship [Add to Longdo]
[huó xià, ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄚˋ, ] to survive [Add to Longdo]
[huó rén, ㄏㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, ] living person [Add to Longdo]
[huó fó, ㄏㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, ] Living Buddha; title of Mongolian Lamas from 17th century [Add to Longdo]
[huó er, ㄏㄨㄛˊ ㄦ˙, / ] work (colloq.); (lots of) things to do [Add to Longdo]
到老学到老[huó dào lǎo xué dào lǎo, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄠˋ ㄌㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ ㄌㄠˇ, / ] (proverb) never too old to learn [Add to Longdo]
[huó lì, ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, ] energy; vitality; vigor; vital force [Add to Longdo]
[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] activity; exercise; behavior [Add to Longdo]
动中心[huó dòng zhōng xīn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] activity center [Add to Longdo]
动人士[huó dòng rén shì, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] activist [Add to Longdo]
动家[huó dòng jiā, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ, / ] political activist [Add to Longdo]
动房[huó dòng fáng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ, / ] prefabricated building; prefab [Add to Longdo]
动房屋[huó dòng fáng wū, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ , / ] prefabricated building; prefab; mobile home; caravan; trailer [Add to Longdo]
动曲尺[huó dòng qū chǐ, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄩ ㄔˇ, / ] sliding bevel (to measure angles) [Add to Longdo]
动桌面[huó dòng zhuō miàn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ, / ] active desktop [Add to Longdo]
[huó huà, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, ] activation [Add to Longdo]
化分析[huó huà fēn xī, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] activation analysis [Add to Longdo]
化石[huó huà shí, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ, ] a living fossil [Add to Longdo]
[huó sāi, ㄏㄨㄛˊ ㄙㄞ, ] piston; valve [Add to Longdo]
[huó zì, ㄏㄨㄛˊ ㄗˋ, ] movable type [Add to Longdo]
字印刷[huó zì yìn shuā, ㄏㄨㄛˊ ㄗˋ ˋ ㄕㄨㄚ, ] printing with movable type [Add to Longdo]
[huó dù, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨˋ, ] activity [Add to Longdo]
性剂[huó xìng jì, ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] reagent (chem.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
字ドラム[かつじどらむ, katsujidoramu] print drum [Add to Longdo]
字バー[かつじバー, katsuji ba-] type bar, printer bar [Add to Longdo]
字ホイール[かつじホイール, katsuji hoi-ru] print wheel [Add to Longdo]
性化[かっせいか, kasseika] activation (vs) [Add to Longdo]
性文書型[かっせいぶんしょがた, kasseibunshogata] active document type [Add to Longdo]
性連結型[かっせいれんけつがた, kasseirenketsugata] active link type [Add to Longdo]
用率[かっせいりつ, kasseiritsu] activity ratio [Add to Longdo]
削除したファイルの復[さくじょしたファイルのふっかつ, sakujoshita fairu nofukkatsu] file undeletion [Add to Longdo]
性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふっかつ, fukkatsu] Auferstehung, Wiederaufleben [Add to Longdo]
[かいかつ, kaikatsu] -heiter, froehlich [Add to Longdo]
日常生[にちじょうせいかつ, nichijouseikatsu] das_taegliche_Leben, Alltagsleben [Add to Longdo]
[かつ, katsu] LEBEN, AKTIVITAET [Add to Longdo]
[かつどう, katsudou] Taetigkeit, Aktivitaet [Add to Longdo]
[かつじ, katsuji] Druckbuchstabe, Type [Add to Longdo]
[かつよう, katsuyou] (Nutz)Anwendung [Add to Longdo]
[かっぱつ, kappatsu] lebhaft, aktiv [Add to Longdo]
[かつやく, katsuyaku] Taetigkeit, Aktivitaet [Add to Longdo]
[せいかつ, seikatsu] -Leben [Add to Longdo]
[せいかつひ, seikatsuhi] Lebenshaltungskosten [Add to Longdo]
耐乏生[たいぼうせいかつ, taibouseikatsu] kuemmerliches_Leben [Add to Longdo]
[はいかつりょう, haikatsuryou] Lungenkapazitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top