ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

活泼

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -活泼-, *活泼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, / ] lively; vivacious; brisk; active, #7,597 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're afraid to marry me.[CN] 我缺乏你生命的活泼 Gone with the Wind (1939)
A fine, bouncing, healthy heir.[CN] 一个优秀的 活泼健康的继承人. The Scarlet Empress (1934)
He collected cast out things rather big ones which he painted with vivid colors with naked models.[CN] 他收集丢弃物 他用活泼的颜色大幅作画 还有裸体模特 Eden and After (1970)
She can play Peck's Bad Boy all she wants and who's to stop her?[CN] 她可以演活泼妇之类的角色 但谁能阻止她的无理取闹? All About Eve (1950)
She is joy.[CN] 她是个活泼开朗的人 Letter Never Sent (1960)
(# lively band music)[CN] (# 活泼的乐队奏乐) Pocketful of Miracles (1961)
She certainly made a fool of herself running after all the men at the barbecue.[CN] 活泼的生命 岂有此理! 你给他擦靴子都不配 Gone with the Wind (1939)
She was such a sweet girl. A little wild by my standards maybe, but live and let live, I say.[CN] 她是个好姑娘,虽然按照我的眼光来看 是有点狂野,但是她非常活泼可爱 The Naked City (1948)
$ $ To every year provide for you a show that's clean and clever[CN] 每年向你展示一场活泼健康的表演 Brighton Rock (1948)
She is so vivacious that my house is subsiding and the walls are cracking.[CN] 她很活泼 能提高家里的气氛 Smiles of a Summer Night (1955)
But Mom's as lively as a cricket.[CN] 但妈妈还像蟋蟀般活泼 Wild Strawberries (1957)
Violence appeared triumphant. It went at a happy and sporty pace.[CN] 暴力得意洋洋地出现迈着高兴、 活泼的步伐 I vinti (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top