ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

活泼

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -活泼-, *活泼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, / ] lively; vivacious; brisk; active, #7,597 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on lads, step lively![CN] 来吧小伙子们,一步活泼 Titanic (1997)
- I'm fond of lively conversation.[CN] 我喜欢活泼健谈的人 Episode #1.3 (1995)
I feel like I'm alive.[CN] 我想我很活泼 Heaven's Burning (1997)
I mean lively... people.[CN] 活泼的... 朋友 I mean lively... people. Welcome to the Hellmouth (1997)
I know that if we can create a clear, dynamic identity... along with better sales techniques... we will quickly pull ahead of our competitors and easily reach our growth target.[CN] 只要有明确活泼的形象 和更好的行销手法 就能打败对手 达到业绩成长目标 Holy Man (1998)
- Vivid. - Paul?[CN] 很活泼 Flirting with Disaster (1996)
"0ur mother indeed finds their exuberance a little trying for her nerves.[CN] 母亲觉得孩子活泼好动 让她颇为心烦 Episode #1.5 (1995)
One's daughter should be fresh and fair.[CN] 女孩子应该活泼可爱一些 The Portrait of a Lady (1996)
Pretty lively, isn't it?[CN] 很活泼,不是吗? After Sex (1997)
Too happy.[CN] 语气太活泼 Jingle All the Way (1996)
Bright little clusters of three and four children.[CN] 一群活泼可爱的小孩 The Sweet Hereafter (1997)
And your wit and vivacity,[CN] 以你的聪明活泼 Episode #1.2 (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top