ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

干活

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -干活-, *干活*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干活[gàn huó, ㄍㄢˋ ㄏㄨㄛˊ, / ] to work; to be employed; manual labor, #8,393 [Add to Longdo]
干活[gàn huó er, ㄍㄢˋ ㄏㄨㄛˊ ㄦ˙, / ] to work; manual labor, #56,890 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring that machine back![CN] 就别想再找我干活 Breakin' 2: Electric Boogaloo (1984)
I realised I'm much more clever than these other Franks - so I made them work.[CN] 我发现自己比其他的弗兰克聪明多了 所以我让他们去干活 Calamari Union (1985)
But, sir, I'm on kitchen and latrine duty all the time![CN] 但是,长官,我一直在厨房和厕所干活! But, sir, I'm on kitchen and latrine duty all the time! Loaf and Camouflage (1984)
Quick job, like you said.[CN] 听你的 我可加紧速度干活 The Blue Carbuncle (1984)
-l have to go.[CN] 得干活 Breakin' (1984)
Get back to work[CN] 回去干活 Lightning Fists of Shaolin (1984)
- Back to work![CN] -回去干活 Calamari Union (1985)
Back to work?[CN] 干活 Lightning Fists of Shaolin (1984)
Let's show this prehistoric bitch how we do things downtown.[CN] 让我们让这个史前婆娘见识见识 我们都市人如何干活儿的 Ghostbusters (1984)
He was in the 2nd group.[CN] 也是被留下来干活的人 Shoah (1985)
- Giuseppe, cut the hair.[CN] - 吉沙比 专心干活 Unfaithfully Yours (1984)
They wanna work for us.[CN] 他们想为我们干活 Once Upon a Time in America (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top