ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ้า

   
146 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้า-, *เจ้า*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ออเจ้า (pron. ) คุณ หรือ เธอ ใช้กับผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า

Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
เจ้า (pron) คุณ (สรรพนามบุรุษที่ 2)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พนักงานเจ้าหน้าที่ (n ) Competent Official
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมclerk to the juristic 6

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้า[N] god, See also: Godness, angel, Syn. เทพารักษ์, เทวดา
เจ้า[N] royalty, See also: prince, lord, ruler, royal, Syn. กษัตริย์, Ant. สามัญชน, Example: พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองสุโขทัย, Thai definition: เชื้อสายของกษัตริย์ นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป, บางแห่งหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินก็มี
เจ้า[PRON] you, Syn. เธอ, คุณ, Ant. ข้า, Example: เจ้าลูกกระทิง เจ้ามัวแต่กินนมแม่ของเจ้า, Thai definition: คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย สำหรับผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยอย่างสุภาพหรือเอ็นดู, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
เจ้ายศ[ADJ] ceremonious, See also: snobbish, arrogant, priggish, imperious, haughty, Syn. เจ้ายศเจ้าอย่าง, Example: เธอเหลือบมองพี่สาวคนเจ้ายศเห็นหน้าเฉยๆ เหมือนกำลังเจอโจทย์เลขยากอยู่
เจ้ายศ[V] be ceremonious, See also: be a snob, be arrogant, be imperious, be haughty, Syn. เจ้ายศเจ้าอย่าง, Example: ประธานาธิบดีเป็นขวัญใจของคนยากเพราะท่วงทำนองตีนติดดินไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง, Thai definition: ถือยศถือศักดิ์
เจ้ากรม[N] director of a (military) department, Example: สมัยที่ผมเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบก งานสำคัญคืองานข่าวและยุทธการ, Thai definition: หัวหน้ากรมในราชการฝ่ายทหาร, หัวหน้ากรมของเจ้าต่างกรม
เจ้าของ[N] owner, See also: proprietor, proprietress, Syn. ผู้ครอบครอง, Example: เขาเป็นเจ้าของกิจการสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน, ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
เจ้าข้า[END] yes, Syn. เจ้าค่ะ, Thai definition: คำของผู้น้อยที่เป็นผู้หญิงรับคำของผู้ใหญ่
เจ้าข้า[INT] sir/madam, Thai definition: คำร้องบอกกล่าว
เจ้าคณะ[N] monk dean, See also: Lord Abbot of a Buddhist monastery, Syn. หัวหน้าคณะสงฆ์, Example: พระรูปนี้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ดูแลการปกครองสงฆ์ในจังหวัด, Thai definition: คำเรียกตำแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค เป็นต้นว่า เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะภาค ตามลำดับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ๊าก. เลิกกันไป, ไม่ได้ไม่เสีย.
เจ่า ๑น. อาหารชนิดหนึ่ง ทำด้วยกุ้งหรือปลาประสมด้วยข้าวหมาก เรียกว่า กุ้งเจ่า ปลาเจ่า, ถ้าหลนกับกะทิ เรียกว่า หลนกุ้งเจ่า หลนปลาเจ่า ใช้เป็นเครื่องจิ้ม.
เจ้าน. ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า, เช่น เจ้านคร
เจ้าเชื้อสายของพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป และผู้ได้รับสถาปนาอิสริยยศขึ้นเป็นเจ้า, บางแห่งหมายถึงกษัตริย์ก็มี เช่น เจ้ากรุงจีน
เจ้าผู้เป็นเจ้าของ เช่น เจ้าทรัพย์ เจ้าหนี้
เจ้าผู้ชำนาญ เช่น เจ้าปัญญา เจ้าความคิด เจ้าบทเจ้ากลอน
เจ้ามักใช้เติมท้ายคำเรียกผู้ที่นับถือ เช่น พระพุทธเจ้า เทพเจ้า
เจ้าเทพารักษ์ เช่น เจ้าพ่อหลักเมือง.
เจ่า ๒ว. อาการที่เกาะ จับ หรือนั่งอย่างหงอยเหงา เช่น นกจับเจ่า นั่งเจ่า, อยู่ในที่จำกัดไปไหนมาไหนไม่ได้ เช่น นํ้าท่วมต้องนั่งเจ่าอยู่กับบ้าน.
เจ้าส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย สำหรับผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยอย่างสุภาพหรือเอ็นดู, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ เช่น เจ้ามานี่, คำใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓, มักใช้เข้าคู่กับคำ นั่น เป็น เจ้านั่น เช่น เจ้านั่นจะไปด้วยหรือเปล่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Judge Advocate-Generalเจ้ากรมพระธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Judge Advocate of the Fleetเจ้ากรมพระธรรมนูญทหารเรือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ownerเจ้าของ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ownerเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory ownerเจ้าของตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proprietorเจ้าของทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional ownerเจ้าของทรัพย์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landlordเจ้าของที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
landlordเจ้าของที่ดิน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
owner, jointเจ้าของรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library personnelเจ้าหน้าที่ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
เจ้าพนักงานภูษามาลา ข้าราชการในราชสํานักมีหน้าที่ถวายทรงพระเครื่องใหญ่ ถวายพระกลด ถวายสุกํา ทําสุกํา เปลื้องเครื่องสุกําศพพระบรมศพ พระศพ และเปลื้องเครื่องสุกําศพที่ได้รับพระราชทานโกศ เป็นต้น โบราณมีหน้าที่ถวายเครื่องต้นด้วย, ในกฎหมายตราสามดวงเรียกแยกเป็น พนักงานพระภูษา พนักงานพระมาลา [ศัพท์พระราชพิธี]
สังฆการีเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสงฆ์ในงานหลวง [ศัพท์พระราชพิธี]
Radiation safety officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation protection officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Air traffic controllersเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ [TU Subject Heading]
Animal ownersเจ้าของสัตว์ [TU Subject Heading]
Bird ownersเจ้าของนก [TU Subject Heading]
Cat ownersเจ้าของแมว [TU Subject Heading]
Dog ownersเจ้าของสุนัข [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God.พระเจ้า Distant Past (2007)
God!พระเจ้า Paranormal Activity (2007)
Oh,god.พระเจ้า Finding Freebo (2008)
Oh,Godโอ พระเจ้า Art Imitates Life (2008)
- Who are you?-เจ้าเป็นใคร? Ambush (2008)
Who are you?เจ้าเป็นใคร The Labyrinth of Gedref (2008)
You!เจ้าThe Secret of Moonacre (2008)
You.เจ้า... The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
God.พระเจ้า The Haunting in Connecticut (2009)
Sir.เจ้านาย Episode #1.16 (2010)
Donkey!เจ้าลา! Shrek Forever After (2010)
God.พระเจ้าThe Sorcerer's Apprentice (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้า[n.] (jao = jāo) EN: god ; godness   FR: dieu [m] ; divinité [f]
เจ้า[pr.] (jao = jāo) EN: you   FR: tu ; toi
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: prince ; royalty ; king   FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m]
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: master ; ruler ; potentate   FR: seigneur [m] ; maître [m]
เจ้ากรม[n. exp.] (jaokrom) EN: director-general ; director of a department   FR: directeur général [m]
เจ้ากรรมนายเวร [n.] (jaokamnāiwēn) EN: enemies from a former life ; it must be sth. I did in a former life   
เจ้ากู[pr.] (jao kū) EN: he ; him (used for monks)   FR: il, lui (pour les moines)
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress   FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m]
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: author ; laureate   FR: lauréat [m]
เจ้าของกิจการ[n. exp.] (jaokhøng kitjakān) EN: proprietor ; owner ; title-holder   

English-Thai: Longdo Dictionary
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:
hedonistic(adj) เป็นคนเจ้าสำราญ, R. hedonist
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbot[N] เจ้าอาวาส, See also: เจ้าอาราม, เจ้าวัด, Syn. archimandrite
administration[N] เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ
aedile[N] เจ้าหน้าที่ปกครอง (ในสมัยโรมัน)
almsgiver[N] ผู้ให้ทาน, See also: เจ้าของทาน
authority[N] ผู้มีอำนาจ, See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ, Syn. officials, officialdom
bailiff[N] เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย), Syn. dispossessor, sheriff
banker[N] เจ้ามือ, See also: เจ้ามือการพนัน
boatswain[N] เจ้าหน้าที่บนเรือคอยบำรุงรักษาเรือหรือเครื่องใช้ในเรือ, Syn. bosun
bobby[N] เจ้าหน้าที่ตำรวจ
boss[N] นายจ้าง, See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่, Syn. chief, employer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
aegir(อี' เจอะ) n. ชื่อเทพเจ้าทะเลของกรีก

English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
agnostic(adj) ซึ่งไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
agnostic(n) ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
almighty(n) พระผู้เป็นเจ้า
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก,เจ้าชู้,เกี่ยวกับเรื่องรัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clerical officerเจ้าพนักงานธุรการ
Commissioner of Oath (n phrase ) เจ้าพนักงานผู้รับคำสาบาน, ผู้มีอำนาจจัดให้มีคำสาบาน
CONTRACTEE (n ) เจ้าของโครงการ, ลูกค้า , บุคคลใดที่ทำสัญญากับผู้ผลิตหรือคนขายสินค้าและบริการ
Court Execution Officer (n ) เจ้าหน้าที่บังคับคดี
Court Officer เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์
estimator (n) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา, ผู้ประเมินราคา
galavantเจ้าชู้
See also: S. flirt,
medical staff (n phrase ) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
partner country (n ) เจ้าภาพร่วม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乗務員[じょうむいん, joumuin] (n) เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน, ลูกเรือ
市長[しちょう, shichou] (n) เจ้าเมือง, ผู้ว่าการเมือง, นายอำเภอ
新婦[しんぷ, shinpu] (n) เจ้าสาว, See also: S. 花嫁, A. 新郎, 花婿,
新郎[しんろう, shinrou] (n) เจ้าบ่าว, See also: S. 花婿, A. 新婦, 花嫁,
王子[おうじ, ouji] (n) เจ้าชาย
飼い主[かいぬし, kainushi] (n) เจ้าของสัตว์เลี้ยง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
偽善[ぎぜん, gizen] เจ้าเล่ห์
Hidetoe[Hidetoe] (name ) เจ้าชายรูปหล่อแห่ง Pramool board เป็นผู้ที่ yong mavin madpackits ให้ความเกรงกลัว และเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในบอร์ด เกลียดแมนยูเป็นชีวิตจิตใจ เพราะเป็นแฟนหงส์สุดยอมทีมของโลก
Hidetoe[ฮิเดะโตะ, ] (name ) เจ้าชายแห่งประมูลดอทคอม(บอร์ด Palm) รูปหล่อ บ้านรวย ตระกูลดี เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในบอร์ด , See also: S. ., A. ., R. .
商店主[しょうてんぬし, shoutennushi] เจ้าของร้าน
本人[ほんにん, honnin] เจ้าตัว บุคคลที่กล่าวถึงนี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
主人[しゅじん, shujin] Thai: เจ้าของร้าน English: owner
地主[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
des(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
eigen(Adj.) ของตนเอง เช่น sein eigenes Haus บ้านของเขาเอง (ที่มีเขาเป็นเจ้าของ ไม่ได้เช่า)
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
einesหนึ่ง (รูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศชายและเพศกลาง) เช่น das Leben eines Mannes ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง, See also: ein
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
gut(adj adv) |besser, best-| ดี เช่น Sie ist eine gute Chefin. เธอเป็นเจ้านายที่ดี, Konnten Sie gut schlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหม, See also: A. schlecht
ichผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่ามายุ่งกวนใจข้าพเจ้า

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prince (n vi vt modal ver) เจ้าชาย

French-Thai: Longdo Dictionary
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
Dieuพระเจ้า (เขียนเริ่มด้วยตัวใหญ่เสมอ)
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
façon(n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top