ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bailiff

B EY1 L IH0 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bailiff-, *bailiff*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bailiff(n) เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย), Syn. dispossessor, sheriff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล, พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์, ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน, ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน, ปลัดอำเภอ, ผู้ช่วยนายอำเภอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bailiff๑. เจ้าพนักงานศาล๒. ผู้ช่วยนายอำเภอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bailiff will read the counts. Will the defendant please rise?เจ้าหน้าที่ศาลอ่านคำฟ้อง จำเลยโปรดยืนขึ้น Eggtown (2008)
It'd be as if your bailiff accused you of sexual harassment and you assigned your stenographer to investigate.คงเหมือนกับเจ้าพนักงานศาล กล่าวหาท่านว่าล่วงละเมิดทางเพศ และท่านสั่งให้คนจดชวเลข Pilot (2011)
- A bailiff said ex-cons with gripes against the State is your specialty.ตำรวจศาลคนหนึ่งบอกว่า คดีที่พวกอดีตนักโทษ ถูกฝ่ายรัฐฟ้องร้อง เป็นคดีที่คุณถนัด Legacy (2012)
If the bailiff comes, they'll take the TV.ถ้าศาลมา พวกเขาจะใช้ทีวี. One Chance (2013)
It was presented in court as evidence, then it was sent to the courthouse evidence room where it was checked out by the bailiff in Will's trial, Andrew Sykes, มีดนี่ถูกส่งไปเป็นหลักฐาน แล้วก็ถูกนำ ไปเก็บที่ห้องเก็บหลักฐานในศาล และถูกเบิกออกมา โดยตำรวจศาลในคดีของวิลล์ แอนดรูว์ ไซค์ Hassun (2014)
Our bailiff was mounted on a stag's head.คุณตำรวจของเราถูกเสียบไว้บนหัวกวาง Hassun (2014)
My mistake was never considering his innocence until the murder of a bailiff from this courthouse.ความบริสุทธิ์ของเขาไม่เคยถูกพิจารณา จากความผิดพลาดของผม จนกระทั่งตำรวจศาลถูกฆาตกรรม Hassun (2014)
Bailiff will take the defendant into custody.เจ้าพนักงานศาลจะส่งตัวจำเลยเข้าสู่เรือนจำ Free State of Jones (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าพนักงานบังคับคดี[jaophanakngān bangkhap khadī] (n, exp) EN: bailiff ; marshal
พนักงานยึดทรัพย์[phanakngān yeutsap] (n, exp) EN: bailiff  FR: huissier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BAILIFF B EY1 L IH0 F
BAILIFFS B EY1 L IH0 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bailiff (n) bˈɛɪlɪf (b ei1 l i f)
bailiffs (n) bˈɛɪlɪfs (b ei1 l i f s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
代官[だいかん, daikan] (n) Edo-period prefectural governor (magistrate, bailiff); (P) #10,878 [Add to Longdo]
執行吏[しっこうり, shikkouri] (n) bailiff [Add to Longdo]
執達吏[しったつり, shittatsuri] (n) bailiff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bailiff \Bail"iff\ (b[=a]l"[i^]f), n. [OF. baillif, F. bailli,
   custodian, magistrate, fr. L. bajulus porter. See {Bail} to
   deliver.]
   [1913 Webster]
   1. Originally, a person put in charge of something;
    especially, a chief officer, magistrate, or keeper, as of
    a county, town, hundred, or castle; one to whom powers of
    custody or care are intrusted. --Abbott.
    [1913 Webster]
 
       Lausanne is under the canton of Berne, governed by a
       bailiff sent every three years from the senate.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Law) A sheriff's deputy, appointed to make arrests,
    collect fines, summon juries, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: In American law the term bailiff is seldom used except
      sometimes to signify a sheriff's officer or constable,
      or a party liable to account to another for the rent
      and profits of real estate. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. An overseer or under steward of an estate, who directs
    husbandry operations, collects rents, etc. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burghmaster \Burgh"mas`ter\, n.
   1. A burgomaster.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) An officer who directs and lays out the meres or
    boundaries for the workmen; -- called also {bailiff}, and
    {barmaster}. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bailiff
   n 1: an officer of the court who is employed to execute writs
      and processes and make arrests etc.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top