ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geez

JH IY1 Z   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geez-, *geez*
English-Thai: Longdo Dictionary
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geezer[N] ชายแก่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. gaffer, old man
geezer[SL] ผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geezer(กี'เซอะ) n. คนแก่,คนประหลาด,เฒ่าประหลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, geez when you're playing a uuuuuuuuuu I need some help on this Lani for the high note... [others join singing]อ้า ตอนที่ เล่น ออออออ... .. Surf's Up (2007)
Geez Are we really going to Busan right now?หน้าอกใหญ่หมายความว่าต้องถ่ายรูปแบบนี้ใช่ไหม? Little Black Dress (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
GEEZ JH IY1 Z
GEEZE JH IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geezer (n) gˈiːzər (g ii1 z @ r)
geezers (n) gˈiːzəz (g ii1 z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲエズ語;ゲーズ語[ゲエズご(ゲエズ語);ゲーズご(ゲーズ語), geezu go ( geezu go ); ge-zu go ( ge-zu go )] (n) Ge'ez (language) [Add to Longdo]
[じじ;じじい;じい, jiji ; jijii ; jii] (n) (1) (uk) (See 祖父・2) old man; (2) (じじい only) (derog) geezer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geez \Geez\, n.
   The original native name for the ancient Ethiopic language or
   people. See {Ethiopic}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ethiopic \E`thi*op"ic\, n.
   The language of ancient Ethiopia; the language of the ancient
   Abyssinian empire (in Ethiopia), now used only in the
   Abyssinian church. It is of Semitic origin, and is also
   called {Geez}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top