ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

市長

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -市長-, *市長*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
市长[shì zhǎng, ㄕˋ ㄓㄤˇ, / ] mayor, #4,402 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
市長[しちょう, shichou] (n) เจ้าเมือง, ผู้ว่าการเมือง, นายอำเภอ

Japanese-English: EDICT Dictionary
市長[しちょう, shichou] (n,adj-no) mayor; (P) [Add to Longdo]
市長[しちょうせん, shichousen] (n) mayoral election [Add to Longdo]
市長選挙[しちょうせんきょ, shichousenkyo] (n) mayoral election [Add to Longdo]
市長村長選挙[しちょうそんちょうせんきょ, shichousonchousenkyo] (n) mayoral election [Add to Longdo]
市長町長選挙[しちょうちょうちょうせんきょ, shichouchouchousenkyo] (n) mayoral election [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What do you think of the election for mayor?" "I don't know."市長選挙をどう思いますか」「わかりません」
Clint Eastwood was elected mayor of Carmel.クリント・イーストウッドはカーメルの市長に選ばれた。
The mayor of this city was blamed for turning a deaf ear to the people's requests.この市の市長は市民の要請にみみを貸さないと非難された。
Mr Smith is a candidate for mayor.スミス氏は市長候補である。
The candidate is running for mayor.その候補者は市長に立候補している。
The mayor appropriated city money for his own use.その市長は市の金を横領した。
The mayor is sensitive to the way his programs have been criticized.その市長は自分の計画がどう批判されるかに敏感である。
With his support, she might have been elected mayor.もし彼の後押しがあったならば、彼女は市長に選ばれていただろう。
I have a high regard for the integrity of our mayor.我々の市長の高潔さを大いに尊敬している。
We elected him to be mayor.我々は彼を市長に選んだ。
Mr Togawa was nominated for mayor.戸川さんは市長候補に指名された。
The mayor is not available now.今は市長には会えません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Mayor, I won't tolerate these constant interruptions.[CN] 市長先生 我無法容忍這沒完沒了的擾亂。 Hands Over the City (1963)
So, what did you do before you joined Cachet, Martin?[JA] 市長 キャッシェ・ ウィンドーズのスワンです じい様たちは 退屈してませんかね The Widow Maker (2017)
That was, to me...[JA] 市長の奥さんの名前が ラエルチだったの  ()
Mayor![JA] 市長 Election Day (2016)
Mr Mayor, forgive me, but people can't schedule their deaths to accommodate our agenda.[CN] 市長先生,很抱歉, 可人們無法遵照 我們的議程確定死亡時間。 Hands Over the City (1963)
Captain, what if the Mayor and Chief Kelly come down here to meet with you?[JA] 機長 市長とケリー長官が ここに来れば会ってくれますか? Sully (2016)
Well, then you decide. Connect your mayoralty, television. And let each hour provide monitoring.[JA] 24時間、市長直通の 監視を始めたそうだね Attraction (2017)
I hereby declare Luigi De Angelis our new mayor.[CN] 在此我宣佈 德. 安吉裏斯成為新市長 Hands Over the City (1963)
The new mayor has described his election as the expression of a desire to ensure that the city gets a stable, proper and efficient administrative body.[CN] 新市長已經描述了他的選舉 說是出於保護城市的心願 為了建立一個穩定 合適,有效的管理買體 Hands Over the City (1963)
In the election for our new mayor, the tally is as follows...[CN] 在新市長的選舉中 得票數如下: Hands Over the City (1963)
Miss Mayor.[JA] ミス市長 Election Day (2016)
I don't often like to brandish my credentials, but you've left me no choice.[JA] マダム市長 私は権利は主張したくはない でも そこまで言うなら Election Day (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
市長[しちょう, shichou] Buergermeister [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top