ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alienate

EY1 L Y AH0 N EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alienate-, *alienate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alienate(vt) ทำให้หมางเมิน, Syn. enstrange
alienate(vt) โอน (ทรัพย์สิน)
alienate from(phrv) ทำให้เหินห่าง, See also: ทำให้แตกแยก, เมินหมาง, ไม่เป็นมิตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน, ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
alienate(vt) ทำให้แตกกัน, ทำให้บาดหมาง, เปลี่ยนเจ้าของ, โอน(เงิน)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Took a lot for you to alienate him.- ต้องให้อะไรมากมาย ที่จะแตกแยกกับเขา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I worry about that guy. He alienates people.เขาไม่ค่อยสุงสิงกับใคร สืบสวนแบบไหนครับ I Heart Huckabees (2004)
I've somehow managed to alienate everyone.ยังไงก็ตาม, ผมก็ต้องอยู่ห่างจากทุกคน The Magnificent Archibalds (2008)
If the movie's too gay, it's going to alienate the audience.ถ้าหนังดูเกย์มากเกินไป **** Loyal and True (2008)
I alienate every woman I talk to, no matter how pure my motives.ผมรู้สึกแปลกแยกกับผู้หญิง ทุกคนที่ผมคุยด้วย ไม่ต้องไปสนเลยว่า แรงจูงใจของผมต่ำแค่ไหน A Night at the Bones Museum (2009)
Alienate everybody, drop out of school, run away... that sounds like Serena.ตีตัวออกห่างทุกคน ลาออก จากโรงเรียน หนีไป นั่นแหละเซรีน่า Gaslit (2010)
Alienate everybody, drop out of school, run away...ทำให้ทุกคนแตกแยก หยุดเรียนแล้ววิ่งหนี The Witches of Bushwick (2010)
You've been on a campaign to alienate her from me for years.คุณพยามจะ ทำให้เธอหมางเมินกับฉัน มาหลายปี Duress (2012)
Are you trying to alienate me from Jack Crawford?นี่คุณพยายามจะทำให้ผมบาดหมางกับ เเจ๊ค ครอว์ฟอร์ด รึไง ? Coquilles (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alienateHe felt alienated from society.
alienateHis behavior alienated his friends.
alienateHis coolness has alienated his friends.
alienateHow long have you been alienated from your family?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เหินห่าง[thamhai hoēnhāng] (v, exp) EN: alienate  FR: aliéner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALIENATE EY1 L Y AH0 N EY2 T
ALIENATED EY1 L IY0 AH0 N EY2 T IH0 D
ALIENATES EY1 L IY0 AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alienate (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪt (ei1 l i@ n ei t)
alienated (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪtɪd (ei1 l i@ n ei t i d)
alienates (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪts (ei1 l i@ n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
疎む[うとむ, utomu] (v5m, vt) to neglect; to shun; to alienate [Add to Longdo]
疎んじる[うとんじる, utonjiru] (v1, vt) to neglect; to shun; to alienate; to distance oneself from [Add to Longdo]
背離[はいり, hairi] (n, vs) estranged; alienated [Add to Longdo]
浮き上がる;浮き上る;浮上がる;浮上る[うきあがる, ukiagaru] (v5r, vi) (1) to float; to rise to the surface; (2) to stand out; to be visible; (3) to be alienated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alienate \Al"ien*ate\ ([=a]l"yen*[asl]t), a. [L. alienatus, p.
   p. of alienare, fr. alienus. See {Alien}, and cf. {Aliene}.]
   Estranged; withdrawn in affection; foreign; -- with from.
   [1913 Webster]
 
      O alienate from God.           --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alienate \Al"ien*ate\ (-[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Alienated};
   p. pr. & vb. n. {Alienating}.]
   1. To convey or transfer to another, as title, property, or
    right; to part voluntarily with ownership of.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw, as the affections; to make indifferent of
    averse, where love or friendship before subsisted; to
    estrange; to wean; -- with from.
    [1913 Webster]
 
       The errors which . . . alienated a loyal gentry and
       priesthood from the House of Stuart. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The recollection of his former life is a dream that
       only the more alienates him from the realities of
       the present.             --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alienate \Al"ien*ate\, n.
   A stranger; an alien. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alienate
   v 1: arouse hostility or indifference in where there had
      formerly been love, affection, or friendliness; "She
      alienated her friends when she became fanatically
      religious" [syn: {estrange}, {alienate}, {alien},
      {disaffect}]
   2: transfer property or ownership; "The will aliened the
     property to the heirs" [syn: {alien}, {alienate}]
   3: make withdrawn or isolated or emotionally dissociated; "the
     boring work alienated his employees"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top